353/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
ZÁKON
z 25. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 596/2006 Z. z., zákona č. 492/2008 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „výrobkami“ vkladajú slová „a mliekom a mliečnymi výrobkami“.
2.
V § 10 ods. 3 sa prvé slovo „organizácie“ nahrádza slovom „organizácií“.
3.
V § 10 ods. 6 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o právnické osoby v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, agentúra vykonáva kontrolu raz ročne.“.
4.
Za § 10a sa vkladajú § 10b až 10f, ktoré znejú:
㤠10b
(1)
Agentúra navrhne ministerstvu do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie organizácie výrobcov alebo žiadosti o uznanie združenia organizácií výrobcov podľa osobitného predpisu16c) rozhodnúť o uznaní,16d) ak organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,16e) podmienku počtu členov podľa § 10 ods. 3 a 4 a predmetom činnosti organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov je sprostredkovanie, obchodovanie alebo uvádzanie mlieka alebo mliečnych výrobkov na trh; inak agentúra navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní.
(2)
Agentúra navrhne ministerstvu do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie medziodvetvovej organizácie podľa osobitného predpisu16c) rozhodnúť o jej uznaní,16f) ak medziodvetvová organizácia spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu16g) a jej členovia majú podiel aspoň 33 % na hospodárskych činnostiach na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v Slovenskej republike, na ktoré je medziodvetvová organizácia zameraná;16h) inak agentúra navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní.
§ 10c
(1)
Ministerstvo na návrh agentúry podľa § 10b do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie podľa osobitného predpisu16c)
a)
uzná organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov,16i) ak spĺňa podmienky uznania,
b)
môže uznať medziodvetvovú organizáciu výrobcov,16j) ak spĺňa podmienky uznania.
(2)
Ministerstvo rozhodne o návrhu agentúry na zrušenie rozhodnutia o uznaní podľa osobitného predpisu16k) do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu.
(3)
Ministerstvo agentúre bezodkladne oznamuje rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2.
§ 10d
(1)
Agentúra
a)
oznamuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky skutočnosti uvedené v oznámeniach uznanej organizácie výrobcov a uznaného združenia organizácií výrobcov podľa § 10e do piatich dní odo dňa ich doručenia,
b)
informuje Európsku komisiu a oznamuje jej skutočnosti podľa osobitných predpisov,16l)
c)
poskytuje súčinnosť orgánom iných členských štátov Európskej únie a na ich žiadosť im sprístupňuje informácie a dokumentáciu, ak ide o uznávanie a kontrolu plnenia podmienok na uznanie nadnárodných organizácií a nadnárodných združení.
(2)
Ministerstvo môže vydať pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ak o to požiadajú osoby podľa osobitného predpisu,16m) ktoré uverejní vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
§ 10e
(1)
Organizácia výrobcov a združenie organizácií výrobcov uznané podľa § 10c ods. 1 písm. a) podávajú agentúre písomné oznámenie podľa osobitného predpisu16n) najneskôr 15 dní pred začiatkom rokovaní o zmluve o dodávke surového mlieka (ďalej len „zmluva“).
(2)
Organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov v oznámení podľa odseku 1 uvedie
a)
odhad celkového objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú,
b)
odhad objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, pripadajúceho na jednotlivých členov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, v ktorých mene rokuje,
c)
identifikačné čísla organizácií svojich členov, v ktorých mene rokuje.
(3)
Ak po podaní oznámenia podľa odseku 1 dôjde v dôsledku vzniku alebo zániku členstva v organizácii výrobcov alebo združení organizácií výrobcov k zmene odhadovaného celkového objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, organizácia výrobcov a združenie organizácií výrobcov uznané podľa § 10c ods. 1 písm. a) podá agentúre bezodkladne nové oznámenie s uvedením dôvodu jeho podania.
(4)
V písomnom oznámení podľa osobitného predpisu16o) organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov uvedie
a)
celkový objem surového mlieka, ktoré bolo skutočne dodané na základe zmluvy,
b)
objem surového mlieka skutočne dodaného na základe zmluvy pripadajúci na jednotlivých členov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov.
§ 10f
(1)
Zmluva uzatvorená medzi výrobcom surového mlieka a spracovateľom surového mlieka musí byť písomná a musí spĺňať náležitosti podľa osobitného predpisu,16p) ak osobitný predpis neustanovuje inak.16q)
(2)
Ak výrobca surového mlieka na účely dodávky surového mlieka scudzí surové mlieko zbernému stredisku mlieka,16r) k zmluve podľa odseku 1 pristupuje aj zberné stredisko mlieka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16c až 16r znejú:
„16c)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2012 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
16d)
Čl. 126a ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16e)
Čl. 126a ods. 1 písm. a), c) a d) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16f)
Čl. 126b ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16g)
Čl. 126b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16h)
Čl. 123 ods. 4 písm. a) a čl. 126b ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16i)
Čl. 126a ods. 1 a 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16j)
Čl. 126b ods. 1 a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16k)
§ 15 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16l)
Čl. 126a ods. 4 písm. d), čl. 126b ods. 3 písm. e), čl. 126c ods. 8 a čl. 126d ods. 7 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 1 a 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
16m)
Čl. 126d nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16n)
Čl. 126c ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 2 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 511/2012.
16o)
Čl. 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 511/2012.
16p)
Čl. 185f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16q)
Čl. 185f ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
16r)
Čl. 185f ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.“.
5.
Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:
㤠12c
Konania o uznaní organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie výrobcov podľa osobitného predpisu16c) začaté pred 1. decembrom 2012 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. decembra 2012.“.
Čl. II
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 101/2011 Z. z. a zákona č. 223/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Platobná agentúra upozorní právnickú osobu uznanú podľa osobitného predpisu39a) na neplnenie informačnej a oznamovacej povinnosti podľa osobitných predpisov39b) a uloží jej povinnosť odstrániť zistené nedostatky v primeranej lehote.
(3)
Platobná agentúra uloží právnickej osobe uznanej podľa osobitného predpisu39a) pokutu do 1 000 eur, ak nesplní informačnú a oznamovaciu povinnosť podľa osobitných predpisov39b) v lehote určenej podľa odseku 2.
(4)
Platobná agentúra navrhne ministerstvu zrušiť rozhodnutie o uznaní39c)
a)
organizácie výrobcov, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie,39d)
b)
medziodvetvovej organizácie, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie alebo ak sú na to dôvody podľa osobitného predpisu.39e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39e znejú:
„39a)
§ 10c ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.
39b)
§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 126c ods. 2 písm. f) a čl. 177a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
§ 2 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2012 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
39c)
§ 10 ods. 6 zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39d)
Čl. 126a ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
39e)
Čl. 126b ods. 3 písm. c) a d) nariadenia (ES) č. 1234/2007.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 8.
2.
V § 15 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Konanie podľa odseku 2 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
3.
V § 15 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pri opätovnom porušení povinnosti podľa odseku 2 možno uložiť pokutu podľa odseku 3 aj opakovane.“.
Čl. III
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Slovenský vinohradnícky región sa člení:
a)
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
b)
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
c)
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
d)
Nitrianska vinohradnícka oblasť,
e)
Východoslovenská vinohradnícka oblasť,
f)
Vinohradnícka oblasť Tokaj.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.