358/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. novembra 2012,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. h) prvý a druhý bod znejú:
„1.
opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, opakujúci sa mikrotext „SLOVAK REPUBLIC“ a opakujúci sa mikrotext „SR“,
2.
opakujúci sa motív jazdca a motív štátneho znaku Slovenskej republiky.“.
2.
Prílohy č. 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Obrázok 01
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Obrázok 02
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť