359/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

359
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z.
výnos z 13. novembra 2012 č. 867/2012-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka (oznámenie č. 144/2011 Z. z.) v znení výnosu z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100 (oznámenie č. 374/2011 Z. z.) a výnosu z 3. augusta 2012 č. 571/2012-100 (oznámenie č. 228/2012 Z. z.).
Týmto výnosom sa rozširuje okruh podporovaných subjektov a ich aktivít.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 37/2012 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.