36/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júla 2007 bola v Kuala Lumpure podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií uzatvorenej formou výmeny osobných listov.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 627 zo 14. septembra 2011 a rozhodla o tom, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 31. októbra 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 5. februára 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.
K oznámeniu č. 36/2012 Z. z.
ZMLUVA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií
Vláda Slovenskej republiky a vláda Malajzie (ďalej len „zmluvné strany“),
majúc záujem o rozšírenie a upevnenie ekonomickej a priemyselnej spolupráce na dlhodobom základe a najmä majúc záujem o vytvorenie priaznivých podmienok pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany;
uvedomujúc si potrebu ochrany investícií investorov oboch zmluvných strán a podpory prílevu investícií a jednotlivých obchodných stimulov s ohľadom na prehlbovanie ekonomickej prosperity oboch zmluvných strán,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
1.
Na účely tejto zmluvy:
a)
„investícia“ znamená každý druh majetku, ktorý investor jednej zmluvnej strany investuje na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom a národnou politikou druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne
i)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky iné majetkové práva, ako je hypotéka, prenájom, záložné právo alebo záruky;
ii)
akcie, cenné papiere a dlhopisy spoločností alebo účasť na majetku takýchto spoločností;
iii)
peňažné nároky alebo nároky na výkony zahrňujúce finančnú hodnotu;
iv)
práva duševného a priemyselného vlastníctva vrátane práv vzťahujúcich sa na autorské práva, patenty, úžitkové modely, priemyselné dizajny, obchodné značky a tovary a služby, geografické indikácie, dispozičné nákresy, integrované obvody, obchodné mená, obchodné tajomstvá, technické procesy, know-how a goodwill. Ochrana práv duševného vlastníctva sa bude presadzovať v súlade s jednotlivými národnými zákonmi a nariadeniami zmluvných strán a s medzinárodnými zmluvami, ktoré podpísali obe zmluvné strany;
v)
obchodné licencie podľa zákona alebo zmluvy vrátane licencií na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov;
b)
„investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany;
i)
pojem „fyzická osoba“ znamená každú fyzickú osobu, ktorá má občianstvo alebo má právo na trvalý pobyt na území zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom a národnou politikou; alebo
ii)
pojem „právnická osoba“ znamená každý subjekt zaregistrovaný alebo založený v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán, ktorý má sídlo, centrálnu administratívu alebo hlavné miesto podnikania na území jednej zo zmluvných strán;
c)
„územie“ znamená
i)
s ohľadom na Malajziu územia Federácie Malajzia, teritoriálne vody Malajzie a morské dno, spodnú pôdu teritoriálnych vôd a vzdušný priestor a v kontexte geografického významu taktiež akúkoľvek oblasť presahujúcu hranice teritoriálnych vôd Malajzie a morského dna a spodnej pôdy akejkoľvek oblasti, ktorá je alebo môže byť určená podľa zákonov Malajzie a v súlade s medzinárodným právom ako oblasť, nad ktorou má Malajzia zvrchované práva na účely ťažby a využívania prírodných zdrojov, či už živých alebo neživých; platí pritom, že nič, čo je obsiahnuté v horeuvedenej definícii, nebude interpretované tak, že zmluvná strana uznáva alebo akceptuje nevysporiadané námorné a teritoriálne nároky uplatňované touto zmluvnou stranou, ani prejudikovanie určenia takýchto nárokov;
ii)
s ohľadom na Slovenskú republiku, teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými vykonáva svoju zvrchovanosť, suverénne práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
d)
„výnos“ znamená sumu získanú z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky a všetky druhy iných poplatkov;
e)
„voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na uskutočnenie platieb pri medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne vymeniteľná na hlavných medzinárodných devízových trhoch; a
f)
„národná politika“ znamená politiku alebo administratívne smernice, ktoré vydala príslušná zmluvná strana.
2.
Žiadna zmena formy, v ktorej je majetok investovaný alebo reinvestovaný, neovplyvní jeho klasifikáciu ako investície za predpokladu, že takáto zmena nie je v rozpore so schválením, ak je potrebné, udeleným vo vzťahu k pôvodne investovanému majetku.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany, ktorí investujú na jej území, a takéto investície umožní v súlade so svojím právnym poriadkom a národnou politikou.
2.
Investíciám investorov ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude poskytnuté riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plná ochrana a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany.
3.
Ani jedna zo zmluvných strán nebude na svojom území narúšať prostredníctvom neprimeraných alebo svojvoľných opatrení prevádzku, riadenie, udržiavanie, využívanie, používanie alebo nakladanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Ustanovenia doložky najvyšších výhod
1.
Investíciám investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré je riadne a spravodlivé a ktoré nie je menej priaznivé, než aké je poskytnuté investíciám investorov akéhokoľvek tretieho štátu.
2.
Ustanovenia tejto zmluvy vzťahujúce sa na zaobchádzanie nie menej priaznivé než to, ktoré je poskytnuté investorom akéhokoľvek tretieho štátu, nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany výhody akéhokoľvek zaobchádzania, preferencie alebo privilégiá, ktoré vyplývajú z
a)
jej členstva v akejkoľvek súčasnej alebo budúcej colnej únii alebo v zóne voľného obchodu alebo v spoločnom trhu alebo v peňažnej únii alebo v podobnej medzinárodnej zmluve alebo v iných formách regionálnej spolupráce, v ktorých ktorákoľvek zmluvná strana je alebo sa môže stať stranou; alebo zo schválenia dohody, ktorá má viesť k vytvoreniu alebo k rozšíreniu takejto únie alebo oblasti v primeranom časovom období; alebo
b)
akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo dohody, alebo akejkoľvek domácej legislatívy týkajúcej sa úplne alebo prevažne zdaňovania.
Článok 4
Náhrada škody
Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície na území druhej zmluvnej strany utrpia škody v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, revolúcie, výnimočného stavu, povstania, vzbury alebo nepokojov alebo podobných situácií na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana zaobchádzanie s ohľadom na reštitúciu, odškodnenie, kompenzáciu alebo s ohľadom na iné formy vysporiadania, nie menej priaznivé, než aké druhá zmluvná strana poskytuje investorom akéhokoľvek tretieho štátu.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom iných opatrení, ktoré majú podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany s výnimkou vyvlastnenia vo verejnom záujme na verejný účel a za podmienok včasnej, primeranej a efektívnej kompenzácie. Vyvlastnenie sa uskutoční na nediskriminačnom základe v súlade so zákonnými postupmi.
Takáto kompenzácia bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, ako sa vyvlastnenie stalo verejne známym, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr; a bude voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene. Akékoľvek neprimerané oneskorenie vyplatenia kompenzácie bude zahŕňať úrok na základe platnej komerčnej sadzby, pokiaľ takáto sadzba nie je ustanovená zákonom, a to odo dňa vyvlastnenia až do dňa vyplatenia kompenzácie.
2.
V prípade vyvlastnenia, ako aj kompenzácie bude poskytnuté zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké zmluvná strana poskytuje investorom akéhokoľvek tretieho štátu.
3.
Investori jednej zmluvnej strany dotknutí vyvlastnením majú právo na okamžité ocenenia hodnoty ich investícií súdnymi orgánmi druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom a národnou politikou zmluvných strán.
Článok 6
Prevod
1.
Každá zmluvná strana umožní, v súlade s právami a povinnosťami zmluvnej strany podľa ustanovení Dohody o Medzinárodnom menovom fonde, bez zbytočného obmedzenia a v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene prevod
a)
čistého zisku, dividend, licenčných poplatkov, technických poplatkov, úroku a iných bežných príjmov pochádzajúcich z investície investorov druhej zmluvnej strany;
b)
výnosov z celkovej alebo čiastočnej likvidácie akejkoľvek investície investorov druhej zmluvnej strany;
c)
finančných prostriedkov v rámci splátok pôžičiek poskytnutých investormi jednej zmluvnej strany investorom druhej zmluvnej strany, ktoré obe zmluvné strany uznali ako investíciu; a
d)
čistého príjmu a iných kompenzácií občanov štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú zamestnaní a majú povolenie pracovať v rámci investície na území druhej zmluvnej strany.
2.
Výmenný kurz, ktorý sa použije na prevod podľa odseku 1 tohto článku, bude predstavovať výmenný kurz platný v čase realizácie platby.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť prevodu podľa odseku 1 tohto článku také priaznivé zaobchádzanie, aké sa poskytuje prevodom pochádzajúcim z investícií investorov akéhokoľvek tretieho štátu.
4.
Bez ohľadu na odseky 1 a 2 zmluvná strana môže prijať alebo zachovávať opatrenia, ktoré sa vzťahujú na cezhraničné kapitálové a platobné transakcie
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby; alebo
b)
v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobí alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, predovšetkým v oblasti menovej a devízovej politiky.
5.
Opatrenia uvedené v odseku 4 tohto článku
a)
neprekročia opatrenia potrebné na riešenie okolností uvedených v odseku 4 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú eliminované, len čo to podmienky dovolia, alebo budú postupne ukončené progresívnym spôsobom, ak sa situácia uvedená v odseku 4 tohto článku zlepší;
c)
budú bezodkladne oznámené druhej zmluvnej strane; a
d)
budú uplatnené tak, aby druhej strane nebolo poskytnuté zaobchádzanie menej priaznivé než zaobchádzanie poskytnuté akejkoľvek nezmluvnej strane.
6.
Bez ohľadu na odseky 1 a 2 zmluvná strana môže zabrániť alebo obmedziť prevod uvedený v odseku 1 tohto článku, a to prostredníctvom spravodlivého, nediskriminačného, v dobrej viere uplatneného vykonávania zákonov svojho štátu vzťahujúcich sa na
a)
bankrot, insolventnosť alebo ochranu práv veriteľov;
b)
emisiu, obchodovanie alebo zaobchádzanie s cennými papiermi;
c)
trestné činy alebo priestupky;
d)
finančné výkazníctvo alebo zaznamenávanie prevodov s cieľom pomôcť orgánom činným v trestnom konaní alebo finančným regulačným úradom;
e)
dodržanie príkazov alebo rozhodnutí v rámci rozhodcovských konaní; alebo
f)
povinnosti investorov, ktoré vyplývajú z plánov sociálneho zabezpečenia a verejného dôchodku.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastným investorom z dôvodu záruky alebo odškodnenia v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná
a)
postúpenie, či už na základe zákona alebo na základe právneho úkonu druhej zmluvnej strany, akýchkoľvek práv alebo nárokov z investorov na prvú zmluvnú stranu alebo ňou určenú agentúru; a
b)
skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
2.
Postúpené práva alebo nároky nesmú presiahnuť pôvodné práva a nároky investora.
Článok 8
Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany, ktorý utrpel stratu alebo škodu z dôvodu alebo na základe údajného porušenia akýchkoľvek práv v tejto zmluve, sa bude podľa možností riešiť medzi stranami sporu priateľským spôsobom.
2.
Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď jedna zo strán oznámila spor, predloží sa spor na základe žiadosti alebo výberu investora zmluvnej strany
a)
Medzinárodnému stredisku na riešenie sporov z investícií (ICSID) založenému Washingtonským dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a príslušníkmi druhého štátu z 18. marca 1965 v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru; alebo
b)
Medzinárodnému rozhodcovskému súdu, zriadenému ad hoc na základe rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL); alebo
c)
miestne príslušnému súdu štátu zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore; alebo
d)
Regionálnemu centru pre arbitráž v Kuala Lumpure (KLRCA).
Každá zmluvná strana súhlasí s predložením sporu na medzinárodné rozhodcovské konanie uvedené v písmenách a), b) alebo d).
3.
Rozhodcovský nález je konečný a záväzný pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán zabezpečí uznanie a vykonanie rozhodcovského rozsudku v súlade s príslušnými právnym poriadkom.
4.
Ani jedna zmluvná strana neudelí, s ohľadom na spor, ktorý jeden z jej investorov predložil na rozhodcovské konanie v súlade s odsekom 2 tohto článku, diplomatickú ochranu a taktiež nepredloží medzinárodný nárok inému fóru, s výnimkou prípadu, keď druhá zmluvná strana nedodržiava rozhodnutie takéhoto sporu. Diplomatická ochrana na účely tohto odseku však nebude zahŕňať neformálnu diplomatickú výmenu na jediný účel, ktorým je urovnanie sporu.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy budú, ak je to možné, riešené diplomatickou cestou.
2.
Ak nie je možné spor medzi zmluvnými stranami vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom. Do troch mesiacov od prijatia žiadosti na riešenie sporu každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý na základe súhlasu oboch zmluvných strán bude vymenovaný za predsedu súdu. Predseda musí byť vymenovaný do dvoch (2) mesiacov odo dňa vymenovania ostatných dvoch členov.
4.
Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak sa nedohodnú inak, môže požiadať generálneho tajomníka Stáleho rozhodcovského súdu o potrebné vymenovanie. Ak je generálny tajomník občanom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo ak mu iné dôvody zabraňujú v tom, aby sa ujal tejto funkcie, o potrebné vymenovanie bude požiadaný najstarší člen Stáleho rozhodcovského súdu, ktorý nie je občanom štátu žiadnej zmluvnej strany, a nič nebráni tomu, aby sa ujal tejto funkcie.
5.
Rozhodcovský súd prijme rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie bude záväzné pre obe zmluvné strany. Každá zo zmluvných strán bude znášať náklady za svojho člena rozhodcovského súdu a za zastupovanie v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a ostatné náklady sa rozdelia rovnakým dielom medzi obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd však môže na základe svojho rozhodnutia nariadiť, aby jedna z dvoch zmluvných strán znášala vyššiu časť nákladov, a takéto rozhodnutie bude záväzné pre obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd si určí svoj procesný postup.
Článok 10
Dôvernosť
Každá zmluvná strana sa zaväzuje zachovávať dôverný a utajený charakter dokumentácie, informácií a iných údajov, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany počas uplatňovania tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej dohody uzatvorenej podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany súhlasia s tým, že ustanovenie tohto článku zostane záväzné na časové obdobie, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany bez ohľadu na vypovedanie tejto zmluvy.
Článok 11
Uplatňovanie na investície
Táto zmluva sa vzťahuje na investície realizované na území ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a národnou politikou investormi druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy, ako aj po nadobudnutí jej platnosti.
Článok 12
Zmena
Táto zmluva môže byť zmenená na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán, a to kedykoľvek počas jej platnosti. Akákoľvek zmena alebo úprava tejto zmluvy nebude mať dopad na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy predo dňom takejto zmeny alebo úpravy až do uplatňovania takýchto práv alebo povinností.
Článok 13
Konzultácie
Každá zmluvná strana môže požadovať konzultácie ohľadom akejkoľvek záležitosti, na ktorej posúdení sa dohodnú obe zmluvné strany.
Článok 14
Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie
1.
Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat (90) dní po neskoršom dni, keď si zmluvné strany strán navzájom oznámili splnenie ústavných podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy. Neskorší deň bude dňom, keď bolo zaslané posledné oznámenie.
2.
Táto zmluva zostane v platnosti po dobu desiatich (10) rokov a zostane v platnosti aj naďalej, pokiaľ táto zmluva nebude vypovedaná v súlade s odsekom 3 tohto článku.
3.
Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne ukončiť s jednoročnou výpovednou lehotou na konci počiatočného desaťročného (10) obdobia alebo kedykoľvek potom.
4.
Pokiaľ ide o investície realizované alebo nadobudnuté predo dňom vypovedania tejto zmluvy, ustanovenia všetkých ostatných článkov tejto zmluvy zostanú v platnosti na obdobie desiatich (10) rokov odo dňa jej vypovedania.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.
Dané v Kuala Lumpure 12. júla 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku slovenskom, malajskom a anglickom a všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Milan Lajčiak v. r.
Za vládu Malajzie:
Y. B. Dato' Seri Rafidah Aziz v. r.
VÝMENA LISTOV medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie ohľadom Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií
List Slovenskej republiky
Pán Dato Sri Mustapa Mohamed10. januára 2011
minister medzinárodného obchodu a priemyslu
Malajzia
Vážený pán,
mám tú česť odvolať sa na diskusiu medzi našimi vládami prostredníctvom telekonferencie 3. mája 2010, ktorá sa týkala nezrovnalostí v anglickom znení podpísaného slovenského alternátu Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií, podpísanej 12. júla 2007 v Kuala Lumpure (ďalej ako „zmluva“).
1.
Vzhľadom na chyby v anglickom znení podpísaného slovenského alternátu zmluvy, vláda Slovenskej republiky navrhuje opraviť text nasledujúcich ustanovení v anglickom znení podpísaného slovenského alternátu zmluvy:
a)
Nahradiť slová “intellectual and industrial property rights” slovami “intellectual property rights” v článku 1.1(a) (iv) zmluvy, ktorý po oprave bude znieť takto:
“intellectual property rights, including rights with respect to copyrights, patents and utility models, industrial designs, trademarks and service marks, geographical indications, layout designs of integrated circuits, trade names, trade secrets, technical processes, know-how and goodwill. The protection of the intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws and regulations of the Contracting Parties and with international agreements signed by both Contracting Parties; ”
b)
Nahradiť slová “the Government of the respective Contracting Parties” slovami “the respective Contracting Parties” v článku 1.1(f) zmluvy, ktorý po oprave bude znieť takto:
“national policies” means any policy or administrative guidelines issued by the respective Contracting Parties.”
c)
Nahradiť slová “If the Secretary-General is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented” slovami “If the Secretary-General is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented” v článku 9.4 zmluvy, ktorý po oprave bude znieť takto:
“If the necessary appointments have not been made within the periods specified in paragraph 3 of this Article, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration to make the necessary appointments. If the Secretary-General is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function, the official of the Permanent Court of Arbitration next in seniority who is not a national of either Contracting Party or is not otherwise prevented from discharging the said function, shall be invited to make the necessary appointments.”
d)
Nahradiť článok 12 zmluvy, ktorý znie:
“Amendment
The Agreement may be amended by mutual consent of both Contracting Parties at any time after it is in force. Any alteration or modification of this Agreement shall be done without prejudice to the rights and obligations arising from this Agreement prior to the date of such alteration or modification until such rights and obligations are fully implemented.”,
novým článkom 12, ktorý bude po oprave znieť takto:
“Amendment, Alteration or Modification
This Agreement may be amended, altered or modified by mutual consent of both Contracting Parties at any time after the coming into force of this Agreement. Any amendment, alteration or modification of the provisions contained in this Agreement shall be done without prejudice to the rights and obligations arising from this Agreement prior to the date of such amendment, alteration or modification until such rights and obligations are fully implemented.”
e)
Nahradiť slová “Governments of the Contracting Parties” slovami “Contracting Parties” v článku 14.1 zmluvy, ktorý bude po oprave znieť takto:
“This Agreement shall enter into force ninety (90) days after the later date on which the Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The later date shall refer to the date on which the last notification letter is sent.”
f)
Nahradiť slová “fifteen (15) year period” slovami “ten (10) year period” v článku 14.3 zmluvy, ktorý bude po oprave znieť takto:
“Either Contracting Party may by giving one (1) year written notice to the other Contracting Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten (10) year period or anytime thereafter.”
2.
S ohľadom na poslednú vetu zmluvy vláda Slovenskej republiky ďalej potvrdzuje dohodu zmluvných strán uzavrieť zmluvu len v anglickom jazyku. Vzhľadom na to bude posledná veta zmluvy znieť takto:
“Done in duplicate at Kuala Lumpur, this 12 July 2007, in the English language.”
3.
Mám tú česť navrhnúť, aby uvedené zmeny článkov 1.1(a)(iv), 1.1(f), 9.4, 12, 14.1 a 14.3 zmluvy nahradili chybný text ab initio v súlade so štvrtým odsekom článku 79 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969.
4.
Ďalej mám česť navrhnúť, aby tento list a Vaša odpoveď potvrdzujúca súhlas v mene vlády Malajzie tvorili dohodu medzi oboma vládami, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.
S pozdravom
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Odpoveď Malajzie
Pán Ivan Mikloš28. marca 2011
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Slovenská republika
Vážený pán,
mám tú česť potvrdiť príjem Vášho listu z 10. januára 2011, ktorý znie takto:
„Mám tú česť odvolať sa na diskusiu medzi našimi vládami prostredníctvom telekonferencie 3. mája 2010, ktorá sa týkala nezrovnalostí v anglickom znení podpísaného slovenského alternátu Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií, podpísanej 12. júla 2007 v Kuala Lumpure (ďalej ako „zmluva“).
1.
Vzhľadom na chyby v anglickom znení podpísaného slovenského alternátu zmluvy, vláda Slovenskej republiky navrhuje opraviť text nasledujúcich ustanovení v anglickom znení podpísaného slovenského alternátu zmluvy:
a)
Nahradiť slová “intellectual and industrial property rights” slovami “intellectual property rights” v článku 1.1(a) (iv) zmluvy, ktorý po oprave bude znieť takto:
“intellectual property rights, including rights with respect to copyrights, patents and utility models, industrial designs, trademarks and service marks, geographical indications, layout designs of integrated circuits, trade names, trade secrets, technical processes, know-how and goodwill. The protection of the intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws and regulations of the Contracting Parties and with international agreements signed by both Contracting Parties; ”
b)
Nahradiť slová “the Government of the respective Contracting Parties” slovami “the respective Contracting Parties” v článku 1.1(f) zmluvy, ktorý po oprave bude znieť takto:
“national policies” means any policy or administrative guidelines issued by the respective Contracting Parties.”
c)
Nahradiť slová “If the Secretary-General is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented” slovami “If the Secretary-General is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented” v článku 9.4 zmluvy, ktorý po oprave bude znieť takto:
“If the necessary appointments have not been made within the periods specified in paragraph 3 of this Article, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration to make the necessary appointments. If the Secretary-General is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function, the official of the Permanent Court of Arbitration next in seniority who is not a national of either Contracting Party or is not otherwise prevented from discharging the said function, shall be invited to make the necessary appointments.”
d)
Nahradiť článok 12 zmluvy, ktorý znie:
“Amendment
The Agreement may be amended by mutual consent of both Contracting Parties at any time after it is in force. Any alteration or modification of this Agreement shall be done without prejudice to the rights and obligations arising from this Agreement prior to the date of such alteration or modification until such rights and obligations are fully implemented.”,
novým článkom 12, ktorý bude po oprave znieť takto:
“Amendment, Alteration or Modification
This Agreement may be amended, altered or modified by mutual consent of both Contracting Parties at any time after the coming into force of this Agreement. Any amendment, alteration or modification of the provisions contained in this Agreement shall be done without prejudice to the rights and obligations arising from this Agreement prior to the date of such amendment, alteration or modification until such rights and obligations are fully implemented.”
e)
Nahradiť slová “Governments of the Contracting Parties” slovami “Contracting Parties” v článku 14.1 zmluvy, ktorý bude po oprave znieť takto:
“This Agreement shall enter into force ninety (90) days after the later date on which the Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The later date shall refer to the date on which the last notification letter is sent.”
f)
Nahradiť slová “fifteen (15) year period” slovami “ten (10) year period” v článku 14.3 zmluvy, ktorý bude po oprave znieť takto:
“Either Contracting Party may by giving one (1) year written notice to the other Contracting Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten (10) year period or anytime thereafter.”
2.
S ohľadom na poslednú vetu zmluvy vláda Slovenskej republiky ďalej potvrdzuje dohodu zmluvných strán uzavrieť zmluvu len v anglickom jazyku. Vzhľadom na to bude posledná veta zmluvy znieť takto:
“Done in duplicate at Kuala Lumpur, this 12 July 2007, in the English language.”
3.
Mám tú česť navrhnúť, aby uvedené zmeny článkov 1.1(a)(iv), 1.1(f), 9.4, 12, 14.1 a 14.3 zmluvy nahradili chybný text ab initio v súlade so štvrtým odsekom článku 79 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969.
4.
Ďalej mám česť navrhnúť, aby tento list a Vaša odpoveď potvrdzujúca súhlas v mene vlády Malajzie tvorili dohodu medzi oboma vládami, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.”
2.
Mám tú česť potvrdiť, že vyššie uvedené zmeny článkov 1.1(a)(iv), 1.1(f), 9.4, 12, 14.1 a 14.3 zmluvy nahradia chybný text ab initio v súlade so štvrtým odsekom článku 79 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969.
3.
Mám tiež tú česť potvrdiť dohodu zmluvných strán uzavrieť zmluvu len v anglickom jazyku. Vzhľadom na to bude posledná veta zmluvy znieť takto:
“Done in duplicate at Kuala Lumpur, this 12 July 2007, in the English language.”
4.
Na záver mám tú česť potvrdiť v mene vlády Malajzie, že Váš list a táto odpoveď predstavujú dohodu medzi oboma vládami, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú časť zmluvy a nadobudne platnosť v deň, keď nadobudne platnosť zmluva v súlade s jej ustanoveniami.
S pozdravom
Dato Sri Mustapa Mohamed
minister medzinárodného obchodu a priemyslu
Malajzia