363/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 139/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa za slová „na tejto spoločnej nehnuteľnosti“ vkladajú slová „alebo osobe, ktorá má pozemok od pozemkového spoločenstva prenajatý“.
2.
V § 2 ods. 4 sa slová „dva hektáre“ nahrádzajú slovami „5 ha, ak ide o trvalý trávnatý porast, a 2 ha, ak ide o ornú pôdu“.
3.
V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa nájom skončí z dôvodu, že stavba sa nevyužíva na poľnohospodárske účely, nájomca vráti fondu predmet nájmu po zbere úrody v obvyklom agrotechnickom termíne, ak bola založená, inak ihneď.“.
4.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Fond prenajme pozemok na účely založenia trvalého porastu na základe
a)
odborného stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,2a) ak ide o ovocný sad, chmeľnicu alebo rýchlorastúce dreviny, alebo
b)
rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,2b) ak ide o vinohrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
§ 4 zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
2b)
§ 3 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z.“.
5.
V § 2 ods. 8 písmeno c) znie:
„c)
osobe, ktorá má v prenájme nehnuteľnosť na týchto pozemkoch.“.
6.
V § 2 odsek 17 znie:
„(17)
Ak si doterajší nájomca neplní zmluvné povinnosti, po skončení nájmu fond uzavrie zmluvu so záujemcom, ktorý
a)
má uzavreté nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami, ktoré sú v nájme od fondu,
b)
zabezpečuje živočíšnu výrobu,
c)
zabezpečuje špeciálnu rastlinnú výrobu,
d)
má trvalý pobyt alebo sídlo v obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza predmet nájmu, alebo
e)
preberie záväzok doterajšieho užívateľa vyplývajúci z nájomnej zmluvy s fondom, od ktorej fond odstúpil.“.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Ak sa nájom skončí a žiadateľ o nájom nespĺňa podmienky uzavretia zmluvy podľa tohto nariadenia alebo o nájom pozemkov neprejavil záujem žiadny vhodný záujemca, fond prenajme pozemky ponukou; ponukou sa rozumie zistenie, spôsobom v mieste obvyklým, záujmu osôb hospodáriacich v obci alebo v susednej obci, kde sú pozemky, ktoré chce fond prenajať.“.
8.
V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,“.
9.
V § 3 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,
e)
usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,“.
10.
V § 3 sa vypúšťa odsek 7.
11.
V § 4 ods. 1 sa slová „v rámci bezprostredne susediacich obcí alebo“ nahrádzajú slovom „len“.
12.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,“.
13.
V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,“.
14.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Pozemky zamieňané podľa odseku 1 musia byť porovnateľné. Porovnateľnosť sa posudzuje najmä podľa polohy, veľkosti, tvaru, druhu a hodnoty pozemkov. Hodnota pozemku, ktorý nadobudne fond zámenou, nesmie byť nižšia ako hodnota pozemku, ktorý je predmetom zámeny.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.