365/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika v súlade s článkom 3 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 (oznámenie č. 182/2003 Z. z. v znení oznámenia č. 347/2003 Z. z., oznámenia č. 80/2004 Z. z., oznámenia č. 375/2004 Z. z., oznámenia č. 454/2006 Z. z., oznámenia č. 246/2007 Z. z., oznámenia č. 419/2008 Z. z. a oznámenia č. 175/2012 Z. z.) oznámila zmenu svojho ústredného orgánu s platnosťou od 5. októbra 2012.
Ústredným orgánom Slovenskej republiky podľa článku 3 dohovoru je Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15.