366/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 2012 bol v Uherskom Hradišti podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky (oznámenie č. 89/2012 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudne platnosť 28. novembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.