367/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa nahrádzajú prílohy č. 2 a 3 Súvaha a Výkaz ziskov a strát, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.) a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74 (oznámenie č. 365/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.