369/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2012,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 2 a 3 znejú:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.
DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblasť Štandardy Podmienky
Pôdna erózia

Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení
Minimálne krytie pôdy V termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde s priemernou svahovitosťou nad 12° zabezpečiť najmenej 40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky Dodržiavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej pôdy zamedziť tvorbe ryhovej erózie a predchádzať opakovanému vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky.
Zachovávanie terás Likvidovať existujúce terasy vinohradov a sadov sa zakazuje.
Organické zložky pôdy

Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných praktík
Striedanie plodín Nepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Správa polí so strniskom Vypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín sa zakazuje.
Štruktúra pôdy

Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení
Vhodné používanie strojov Nevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.

Nevzťahuje sa na čas nevyhnutne potrebný na zber plodín v súlade s agrotechnickou praxou.
Minimálna miera údržby

Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy a) Počas kalendárneho roka dodržiavať najnižšie zaťaženie 0,2 veľkej dobytčej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín,**) ktorých výmera je vyššia ako 20 ha. Výnimka: Zaťaženie sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorí žiadajú o podporu pri zaradení do agroenvironmentálneho opatrenia podľa osobitného predpisu,32) a ak objemové krmoviny sú pestované na účely výroby generačného materiálu alebo sú použité na energetické účely využité vo vlastných energetických zariadeniach.

b) Počas celého vegetačného obdobia udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním, doplnkovo aj mulčovaním podľa sledovaného obdobia. Výnimka: Výnimka pre udržiavanie trvalých trávnych porastov sa povoľuje pre žiadateľov, ktorí žiadajú o podporu podľa osobitného predpisu.33)
Nadmorská výška
(m n. m.):
Prvú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov pasenie, kosenie alebo mulčovanie***) vykonať najneskôr do:
  pasenie kosenie
0 – 400 1. 6. 22. 6.
401 – 600 8. 6. 8. 7.
601 – 800 9. 7. 29. 7.
nad 800 15. 7. 8. 8.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti Štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkov Vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu na súvislej časti pozemku v diele pôdneho bloku na výmere 0,30 ha a vyššej.34)

Vypaľovať trvalé trávne porasty sa zakazuje.
Zachovávanie krajinných prvkov Nenarušovať ani nelikvidovať krajinné prvky na ornej pôde, ako je solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraď a medza.****)
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdu a) Na konci vegetačného obdobia zabraňovať rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovať invázne druhy rastlín a húževnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov a mastných miest.

b) Trvale udržiavať plochy poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý zabráni jej zaburineniu.

c) Poľnohospodárska pôda deklarovaná ako sad, vinohrad alebo chmeľnica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie viditeľné ošetrovanie výsadby a ošetrovanie medziradia.

d) Orná pôda v roku podania žiadosti je obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.
Ochrana vody a hospodárenie s vodou Chrániť vodu pred znečistením a odtokom a regulovať používanie vôd Ak dochádza k zavlažovaniu, je potrebné mať povolenie na čerpanie povrchových a podzemných vôd na zavlažovanie35) alebo zmluvu so správcom štátnych závlahových sústav.
Nárazníkové zóny pozdĺž útvarov povrchových vôd
a odkrytých podzemných vôd
Nepoužívať priemyselné a organické hnojivá s obsahom dusíka v nárazníkových zónach pozdĺž útvarov povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd v šírke do 10 m od brehovej čiary na diele pôdneho bloku vedeného v systéme LPIS.*****)
*) Výpočet veľkej dobytčej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: teľatá do šesť mesiacov – 0,4 VDJ/ks; hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov – 0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov – 1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov – 0,15 VDJ/ks; ovce a kozy do 12 mesiacov – 0,05 VDJ/ks; kone od šesť mesiacov – 1,0 VDJ/ks; žriebätá do šesť mesiacov – 0,4 VDJ/ks, hydina – 0,03 VDJ/ks, prasnice a kance – 0,5 VDJ/ks, ostatné ošípané – 0,3 VDJ/ks, bežce – 0,2 VDJ/ks, králiky a ostatné kožušinové zvieratá – 0,04 VDJ/ks.
**) Siláže, siláže s vyšším objemom sušiny, napríklad kukuričná siláž, miešanky, obilné siláže a zelené krmoviny, napríklad miešanky určené na zelené kŕmenie.
***) Ak je splnená podmienka najnižšieho zaťaženia, možno použiť mulčovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovosť mulčovania spočíva v tom, že každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo pasením ako základnou technológiou a mulčovanie je akceptované len ako doplnková technológia po vykonaní alebo pred vykonaním hlavnej operácie. Hlavná operácia musí byť vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabuľke.
****) Ak dôjde k narušeniu krajinných prvkov, ktoré je súčasne aj porušením podmienok ustanovených v oblasti Životné prostredie podľa prílohy č. 3: Ochrana voľne žijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, pôjde o nedodržanie podmienok v oblasti Životné prostredie.
*****) Ak dôjde k porušeniu štandardu Nárazníkové zóny pozdĺž útvarov povrchových vodných plôch, ktoré je súčasne aj porušením podmienok uvedených v oblasti Životné prostredie podľa prílohy č. 3: Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, ide o nedodržanie podmienok v oblasti Životné prostredie.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.
PODMIENKY DODRŽIAVANIA KRÍŽOVÉHO PLNENIA – POŽIADAVKY HOSPODÁRENIA
Oblasť Podmienky
Životné prostredie
1. Ochrana voľne žijúcich vtákov
Chrániť druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie a) Dodržiavať zákaz poškodzovania a odstraňovania hniezdnych stanovíšť.

b) Dodržiavať zákaz rušenia hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení v období hniezdenia a vyvádzania mláďat.

c) Dodržiavať zákaz chytania, zraňovania a usmrcovania dospelého jedinca vtáka a jeho vývinového štádia a ničenia vajec.
2. Ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami
Chrániť podzemné vody pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami a) Dodržiavať povinnosť viesť v podniku dokumentáciu o nadobudnutí a o zaobchádzaní s látkami podľa osobitného predpisu.36)

b) Zabrániť priamemu vypúšťaniu látok37) do podzemných vôd.

c) Zabrániť nepriamemu vypúšťaniu látok37) do podzemných vôd.
3. Ochrana životného prostredia a najmä pôdy pri používaní čistiarenských kalov
Zabezpečiť používanie len upravených čistiarenských kalov v súlade s predpísaným režimom a) Odoberať upravený čistiarenský kal len na základe písomnej zmluvy medzi jeho producentom a užívateľom pôdy v súlade a v rozsahu schváleného projektu aplikácie.

b) Rešpektovať obmedzenia a obdobia zákazu aplikácie čistiarenských kalov.

c) Oznámiť Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu do 15 dní po aplikácii upraveného čistiarenského kalu a dnových sedimentov, že boli aplikované do pôdy.38)

d) Viesť evidenciu o mieste aplikácie a množstve celkových dávok čistiarenských kalov za kalendárny rok.
4. Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Chrániť vody pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
– podniky v zraniteľných oblastiach
a) Dodržiavať požiadavky objemu skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy hospodárskych hnojív.39) Koeficienty pre výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4.

b) Dodržiavať podmienku umiestnenia dočasnej voľnej skládky na poľnohospodárskej pôde so svahovitosťou do 3° s vylúčením produkčných blokov s vysokým stupňom obmedzenia.

c) Dodržiavať maximálne deväťmesačnú skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na vo3nej skládke od prvej navážky.

d) Dodržiavať odstup v nárazníkových zónach desať metrov od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody.40)

e) Viesť presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov.41)

f) Vypracovať a dodržiavať program používania hnojív s obsahom dusíka. Koeficienty pre výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4.

g) Dodržiavať zákaz hnojenia v termíne od 15. novembra do 15. februára a pri skorom jarnom prihnojovaní ozimín v termíne od 1. februára v dávke do 60 kg dusíka/ha s dodržiavaním pôdnych a klimatických obmedzení. Koeficienty pre výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4.

h) Dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na pôdu: zamrznutú viac ako 8 cm do hĺbky, zasneženú s vrstvou snehu vyššou ako 5 cm alebo zamokrenú súvislou vrstvou vody.

i) Dodržiavať požiadavku aplikácie maximálne povolenej dávky 170 kg/ha/rok celkového dusíka z hospodárskych hnojív. Koeficienty pre výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4.
5. Ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Chrániť biotopy európskeho významu a druhy rastlín a živočíchov európskeho významu a) Dodržiavať zákaz odstraňovania prírodných elementov, krajinných prvkov na ornej pôde, ako je solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraď a medza, na ornej pôde.

b) Dodržiavať zákaz zasahovať do biotopu európskeho významu, ktorým možno biotop poškodiť alebo zničiť.
Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
6. Identifikácia a registrácia ošípaných
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu ošípaných a) Dodržiavať povinnosť registrácie chovu ošípaných.

b) Dodržiavať povinnosť vedenia registra chovu ošípaných.

c) Zaznamenávať všetky zmeny v registri chovu ošípaných.42)

d) Dodržiavať zásadu označenia ošípanej v čo najkratšom čase po narodení, najneskôr však pred premiestnením, jednou ušnou značkou alebo tetovaním alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.

e) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove ošípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

f) Dodržiavať povinnosť archivácie registra chovu ošípaných po dobu najmenej troch rokov.
7. Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra hovädzieho dobytka.

b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka.43)

c) Dodržiavať zásadu označovania hovädzieho dobytka dvomi originálnymi plastovými ušnými značkami do 72 hodín po narodení alebo do 20 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred premiestnením do ďalšieho chovu, alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.

d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove hovädzieho dobytka do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.

e) Dodržiavať povinnosť sprevádzania zvierat jeho pasom pri premiestňovaní mimo farmy v rámci územia Slovenskej republiky.

f) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka po dobu najmenej troch rokov.
8. Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu oviec a kôz

 
a) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra oviec a kôz.

b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu oviec a kôz.44)

c) Dodržiavať zásadu označovania oviec a kôz do šiestich mesiacov po narodení, pred premiestnením alebo do 14 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred ich premiestnením do ďalšieho chovu, jednou plastovou ušnou značkou len ovce alebo kozy do veku 12 mesiacov, ktoré sú určené na jatočné účely v Slovenskej republike, a dvoma ušnými značkami alebo iným spôsobom ako ušnými značkami ovce a kozy nad 12 mesiacov alebo pri zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.

d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove oviec a kôz do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.

e) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra oviec a kôz po dobu najmenej troch rokov.
9. Používanie prípravkov na ochranu rastlín
Zabezpečiť používanie povolených prípravkov na ochranu rastlín Používať prípravky na ochranu rastlín registrované v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu45) a aplikovať ich podľa údajov uvedených na etikete výrobku.
10. Zákaz používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta – agonistov pri chove hospodárskych zvierat
Zabrániť používaniu nepovolených látok pri chove zvierat a) Dodržiavať zákaz podávania látok46) hospodárskym zvieratám na produkciu potravín alebo zvieratám akvakultúry.

b) Používať zakázané látky na farme v súlade s osobitným predpisom.47)

c) Dodržiavať zákaz odosielať na zabitie hospodárske zvieratá, ktorým boli podané zakázané látky, alebo uvádzať na trh mäso na ľudskú spotrebu alebo iné živočíšne produkty získané z hospodárskych zvierat alebo zvieratá akvakultúry, ktorým boli podané zakázané látky, okrem povolených výnimiek.

d) Dodržiavať povinnosť vedenia záznamov o podávaní zakázaných látok.
11. Bezpečnosť potravín a krmív
Zachovanie bezpečnosti výživy ľudí a) Dodržiavať zákaz umiestňovať na trh zdraviu škodlivú potravinu alebo potravinu nevhodnú na ľudskú spotrebu.

b) Skladovať krmivá tak, aby nedošlo k ich kontaminácii osivami, biocídmi, pesticídmi, medikovanými krmivami a inými zakázanými látkami alebo ku krížovej kontaminácii s krmivami živočíšneho pôvodu a aby boli bez viditeľných znakov zaplesnenia alebo zamorenia živými škodcami.

c) Všetky krmivá vrátane krmív určených na miešanie vlastných kŕmnych zmesí musia pochádzať od registrovaných alebo schválených krmivárskych podnikov.48)

d) Dodržiavať príslušné zásady používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu a geneticky modifikovaných kŕmnych surovín pri výkone pridružených činností, miešanie krmiva na účely vlastného hospodárenia, preprava a manipulácia s krmivami.49)

e) Viesť potrebné záznamy ohľadne chovu zvierat, výroby prvotných produktov živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu.50)

f) Skladovať odpady a nebezpečné látky tak, aby sa zabránilo kontaminácii vyrábaných potravín.

g) Vhodne skladovať a správne používať doplnkové látky do krmív, veterinárne liečivá a biocídy.

h) Pri zvieratách, od ktorých pochádza mlieko na ľudskú spotrebu, zachovávať celkový dobrý zdravotný stav zvierat a chov bez tuberkulózy a brucelózy.

i) Umiestňovať a konštrukčne upraviť zariadenia a priestory, kde sa mlieko skladuje, spracúva a chladí tak, aby sa zabránilo riziku kontaminácie mlieka.

j) Priestory používané na skladovanie mlieka musia byť chránené proti škodcom, oddelené od priestorov, kde sú ustajnené zvieratá, vybavené príslušným chladiacim zariadením a povrch tohto príslušenstva, ktoré prichádza do kontaktu s mliekom, musí byť ľahko čistiteľný a dezinfikovateľný.

k) Vykonávať dojenie hygienickým spôsobom a ochladzovať mlieko na požadovanú teplotu, ihneď schladiť na teplotu najviac 8 °C, ak sa vykonáva každodenný zber, alebo najviac 6 °C, ak sa zber nevykonáva denne.

l) Skladovať vajcia v čistote, uchovávať v suchu, bez vonkajšieho zápachu, účinne chrániť pred nárazom a pred priamym slnečným žiarením.

m) Viesť dokumentáciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch krmív so zameraním na presnú identifikáciu dodávateľa alebo odberateľa a druhu krmív, ich množstiev a termínov dodania alebo odoslania krmív.

n) Dodržiavať povinnosť zavedenia systémov a postupov pre vysledovateľnosť vstupov a výstupov na farme, dodávateľ, druh a množstvo, dátum dodania, dátum, kedy produkt opustil farmu, a uchovávať tieto informácie vo formáte, ktorý v prípade vyžiadania umožní ich ľahkú dostupnosť a poskytnutie.

o) Dodržiavať povinnosť zabezpečiť neodkladné stiahnutie potraviny z trhu a oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu a spotrebiteľom, ak sa vyskytol problém v oblasti potravinovej bezpečnosti.

p) Dodržiavať povinnosť stiahnuť krmivo z obehu a informovať o tom príslušné orgány, ak žiadateľ zistil, že kŕmna surovina, ktorú vyprodukoval alebo umiestnil na trhu, nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť krmív.51)
12. Pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií
Zabezpečenie prevencie, kontroly a eradikácie chorôb TSE a) Dodržiavať zákaz skrmovania živočíšnych bielkovín alebo krmív s obsahom živočíšnych bielkovín okrem povolených výnimiek a mať povolenie príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti na zapracovanie živočíšnych bielkovín do krmív pre neprežúvavce a skrmovanie takých krmovín neprežúvavcami.

b) Dodržiavať povinnosť oznámiť podozrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie TSE príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti.

c) Poskytnúť údaje potrebné na identifikáciu a vyhľadávanie rizikových zvierat a produktov a splniť opatrenia nariadené príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti v súvislosti s podozrením alebo potvrdením TSE.

d) Dodržiavať povinnosť plniť požiadavky a mať k dispozícii doklady v súlade s osobitným predpisom52) pri uvádzaní na trh, obchodovaní, dovoze a vývoze hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ich spermy, embryí a vajíčok.
13. Kontrola slintačky a krívačky
Zamedzenie šíreniu chorôb slintačky a krívačky Dodržiavať povinnosť bezodkladne nahlasovať príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti každé podozrenie a výskyt slintačky a krívačky a povinnosť držať zvieratá nakazené slintačkou a krívačkou alebo zvieratá podozrivé z infekcie slintačky a krívačky mimo miest, kde sú iné zvieratá vnímavých druhov v ohrození, že sa nainfikujú alebo kontaminujú vírusom slintačky a krívačky.
14. Kontrola určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných
Zamedzenie šíreniu vezikulárnej choroby ošípaných Dodržiavať povinnosť bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti každé podozrenie a výskyt moru dobytka, moru malých prežúvavcov, vezikulárnej choroby ošípaných, epizootického hemoragického ochorenia jeleňovitých, kiahní oviec a kôz, vezikulárnej stomatitídy, nodulárnej dermatitídy dobytka, horúčky Údolia Rift a afrického moru ošípaných.
15. Kontrola a likvidácia katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
Zamedzenie šíreniu katarálnej choroby oviec – modrého jazyka Dodržiavať povinnosť bezodkladne nahlasovať príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti každé podozrenie a výskyt zhubnej katarálnej horúčky oviec.
Oblasť životné podmienky zvierat
16. Minimálne normy na ochranu teliat
Zabezpečenie minimálnej pohody teliat a) Povinnosť chovateľa kontrolovať ustajnené teľatá minimálne dvakrát denne a teľatá chované vonku aspoň jedenkrát denne, bezodkladne zabezpečiť vhodné ošetrenie každému teľaťu, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, ak je potrebné, konzultovať zdravotný stav s veterinárnym lekárom, a ak je choré alebo poranené, teľatá izolovať vo vhodnom ustajnení.

b) Zabezpečiť, aby ustajnenie bolo konštruované tak, aby umožnilo každému teľaťu bez problémov si ľahnúť, odpočívať, vstať a čistiť sa.

c) Zabezpečiť, aby teľatá neboli priväzované, ak sa používa priväzovanie, len v skupinovom ustajnení najviac na jednu hodinu počas kŕmenia, nesmie spôsobovať teľatám poranenie, musí byť pravidelne kontrolované a zostrojené tak, aby umožnilo teľaťu pohybovať sa, a predišlo sa riziku uškrtenia alebo poranenia teľaťa.

d) Nepoužívať náhubok u teliat.

e) Zabezpečiť, aby teľatá staršie ako osem týždňov neboli ustajnené v individuálnom koterci, ak veterinárny lekár neurčil inak.

f) Rozmery individuálnych kotercov musia zodpovedať požiadavkám podľa osobitného predpisu53) a musia mať perforované steny, aby umožnili teľatám priamy vizuálny a hmatový kontakt.

g) Každé teľa chované v skupine musí mať k dispozícii voľnú plochu zodpovedajúcu požiadavkám podľa osobitného predpisu.53)

h) Podlahy v ustajňovacích priestoroch pre teľatá musia byť konštruované tak, aby nespôsobili poranenie alebo utrpenie teľatám, ktoré na nich stoja alebo ležia, ustajnené teľatá musia mať pohodlné, čisté, vhodne odvodňované ležovisko a teľatá vo veku do dvoch týždňov musia mať k dispozícii vhodnú podstielku.

i) Zabezpečiť vhodné a dostatočné prirodzené alebo umelé osvetlenie.

j) Zabezpečiť, aby materiály používané na výstavbu ustajnenia pre teľatá, s ktorými môžu prísť teľatá do kontaktu, neboli pre ne škodlivé, aby sa dali dôkladne čistiť a dezinfikovať, a stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje, ktoré sa používajú pre teľatá, boli riadne čistené a dezinfikované.

k) Kŕmiť teľatá najmenej dvakrát denne a zabezpečiť všetkým teľatám ustajneným v skupine a kŕmeným inak ako do úplného nasýtenia alebo automatickým kŕmnym systémom prístup ku krmivu v rovnakom čase.

l) Zabezpečiť, aby všetky teľatá staršie ako dva týždne mali prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody alebo mali možnosť uspokojiť ich potrebu príjmu tekutín pitím iných tekutín, a zabezpečiť, aby čerstvá napájacia voda bola vždy k dispozícii v horúcom počasí aj pre choré teľatá.

m) Zabezpečiť teľatám vhodnú výživu prispôsobenú ich veku, hmotnosti, fyziologickým potrebám a potrebám súvisiacim so správaním.

n) Zabezpečiť, aby každé teľa bolo napájané mledzivom čo najskôr po narodení, najneskôr však do šiestich hodín života.

o) Zabezpečiť, aby kŕmne a napájacie zariadenia boli navrhnuté, skonštruované, umiestnené a udržiavané tak, aby sa minimalizovalo znečistenie krmiva a vody.

p) Aspoň raz denne kontrolovať automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu teliat, ak sa zistí porucha, okamžite ju odstrániť. Ak to nie je možné, robiť primerané kroky na zabezpečenie zdravia a pohody teliat až do odstránenia poruchy. Ak sa v chove používa systém umelého vetrania, zabezpečiť vhodný záložný systém a poplašný systém, ktorý je pravidelne testovaný.
17. Minimálne normy pre ochranu ošípaných
Zabezpečenie minimálnej pohody ošípaných a) Zabezpečiť nepriväzovanie prasníc a prasničiek.

b) Ustajnenie pre ošípané konštruovať takým spôsobom, aby umožnilo zvieratám napĺňanie ich potrieb, a podlahy v zariadeniach na chov ošípaných navrhovať, zostrojovať a udržiavať tak, aby ošípaným nespôsobovali zranenie alebo utrpenie.

c) Ak sú ošípané chované v skupinách na betónovej roštovej podlahe, betónová roštová podlaha musí spĺňať požiadavky pre jednotlivé kategórie ošípaných podľa osobitného predpisu.54)

d) Ošípané musia byť najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej 40 luxov.54)

e) Zabrániť stálej hlučnosti nad 85 dB, ale aj stálemu alebo náhlemu hluku v budove, kde sa chovajú ošípané.

f) Zabezpečiť stály prístup chovaným ošípaným k dostatočnému množstvu zdraviu neškodného materiálu umožňujúcemu vhodné vyhľadávacie a manipulačné činnosti.

g) Prijať vhodné opatrenia na zabránenie agresívneho správania s možnosťou dočasného individuálneho ustajnenia chorých, zranených, napádaných alebo agresívnych zvierat v prípade ošípaných chovaných v skupine.

h) Zabezpečiť kŕmenie ošípaných najmenej jedenkrát denne vhodným krmivom a zabezpečiť, ak sa ošípané kŕmia v skupine iným spôsobom, ako do úplného nasýtenia, alebo individuálnym automatickým kŕmnym systémom, aby každá ošípaná mala prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné ošípané v skupine.

i) Zabezpečiť stály prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody pre všetky ošípané staršie ako dva týždne.

j) Zabezpečiť v chove ciciakov, aby časť z celkovej plochy podlahy dostatočná na poskytnutie odpočinku pre všetky zvieratá naraz bola plná alebo prekrytá podložkou alebo vhodne podstlaná.

k) Zabezpečiť dostatočný priestor v pôrodnom boxe na cicanie bez ťažkostí.

l) Odstavovať ciciaky po dovŕšení veku 28 dní okrem situácie, ak by neskoršie odstavenie malo nepriaznivý účinok na blaho alebo zdravie matky alebo ciciaka, alebo pri odstavovaní o sedem dní skôr premiestniť ich do špecializovaného ustajnenia spĺňajúceho podmienky.

m) Zabezpečiť, aby prasné prasnice a prasné prasničky boli ošetrené proti vonkajším parazitom a vnútorným parazitom a pri umiestňovaní do pôrodnej klietky boli dôkladne očistené.

n) V týždni predpokladaného prasenia prasniciam a prasničkám poskytnúť vhodný materiál na výstavbu hniezda, ak to nevylučuje technológia ustajnenia.

o) Zabezpečiť, aby zariadenia na chov prasničiek a prasníc chovaných v skupinách spĺňali požiadavky na voľnú plochu podlahy, povrch podlahy a požiadavky pre rozmery kotercov pre prasnice a prasničky počas obdobia začínajúceho štvrtým týždňom po pripustení a končiaceho jeden týždeň pred očakávaným prasením. Na farme s menej ako desiatimi prasnicami možno prasnice a prasničky počas tohto obdobia chovať v individuálnych boxoch, ak sa v nich dokážu jednoducho otočiť, a skupinové boxy nemusia spĺňať ustanovené požiadavky.

p) Zabezpečiť dostatočnú voľnú plochu za prasnicou alebo prasničkou pre ľahký prirodzený alebo asistovaný pôrod.

q) Zabezpečiť vo voľnom ustajnení prasníc pôrodné boxy alebo zábrany ochraňujúce ciciaky.

r) Zabezpečiť zodpovedajúce kŕmenie pre prasnice a prasničky chované v skupinách a vyhovujúce krmivo pre zasušené prasnice a prasničky.

s) Zabezpečiť dostatočnú plochu podlahy koterca pre dospelého kanca.

t) Zabezpečiť pre každé odstavča alebo chovnú ošípanú chovanú v skupine dostatočnú dostupnú voľnú plochu podlahy.

u) Vykonávať len pracovné postupy plánované ako povolené zákroky, ktoré sa skončia porušením alebo stratou citlivej časti tela, z iných ako liečebných alebo diagnostických dôvodov alebo na označovanie ošípaných v súlade s príslušnými predpismi.
18. Ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely
Zabezpečenie minimálnej pohody zvierat chovaných na hospodárske účely a) Zabezpečiť dostatočne početný personál s primeranými schopnosťami a vedomosťami, ktorý sa stará o zvieratá.

b) Všetky zvieratá chovať v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí, dôkladne ich kontrolovať najmenej raz denne a zvieratá chované v iných zariadeniach kontrolovať podobným spôsobom v intervaloch dostatočných na vylúčenie akéhokoľvek utrpenia.

c) Zabezpečiť primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať.

d) Zabezpečiť, aby každé zviera, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, bolo bezodkladne vhodne ošetrené, a ak zviera na takú starostlivosť nereaguje, čo najskôr zabezpečiť veterinárnu pomoc, a ak je to potrebné a možné vzhľadom na používanú technológiu, aby choré alebo poranené zvieratá boli izolované vo vhodnom ustajnení.

e) Povinnosť viesť záznamy o každom podanom liečive a o počte uhynutých zvierat zistených pri každej prehliadke. Tieto záznamy uchovávať počas troch rokov a zabezpečiť, aby boli dostupné na požiadanie zodpovedného orgánu.

f) Zabezpečiť, aby voľnosť pohybu zvierat nebola obmedzovaná spôsobom, ktorý by im zapríčiňoval zbytočné utrpenie alebo poranenie.

g) Zabezpečiť, aby materiály použité na výstavbu ustajnenia a príslušenstvo, s ktorým môžu prísť zvieratá do styku, neboli pre zvieratá škodlivé a dali sa dôkladne čistiť a dezinfikovať.

h) Dvere a priechody by mali byť také široké a vysoké, aby zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenia, a ustajnenie a zariadenia na zabezpečenie zvierat by mali byť zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť.

i) Zabezpečiť izoláciu, kúrenie a vetranie budovy tak, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá.

j) Zabezpečiť vhodné a dostatočné prirodzené alebo umelé osvetlenie.

k) Zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to možné a potrebné, poskytnúť ochranu proti nepriazni počasia, dravcom a zdravotným rizikám.

l) Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a udržiavať tak, aby bola zabezpečená pohoda zvierat. Ak sa v chove používa systém umelého vetrania, zabezpečiť vhodný záložný systém zaručujúci dostatočnú obnovu vzduchu potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat, pri poruche systému, aby poplašný systém chovateľa upozornil na poruchu, ktorý je potrebné pravidelne testovať.

m) Zvieratá kŕmiť plnohodnotnou diétou alebo výživou primeranou ich veku a druhu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb a zabezpečiť, aby sa zvieratám neposkytlo také krmivo alebo tekutina v takej miere alebo s obsahom takých látok, ktoré by im mohli spôsobiť zbytočné utrpenie alebo ich poškodiť.

n) Zabezpečiť všetkým zvieratám denne prístup k pitnej vode, vhodnému vodnému zdroju alebo zabezpečiť príjem vhodných tekutín iným spôsobom.

o) Kŕmne zariadenia a napájacie zariadenia musia byť zhotovené a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody a nežiaduci účinok súťaženia medzi zvieratami boli minimálne.

p) Zabezpečiť, aby zvieratám neboli podávané iné látky okrem tých, ktoré sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov, alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia podľa osobitného predpisu.55)

q) Dodržiavať ustanovenia týkajúce sa vykonávania zákrokov na zvieratách porušujúcich neobnoviteľné časti organizmu.56)

r) Nevykonávať takú plemenitbu a nepoužívať také chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobovať utrpenie alebo poranenie hociktorého zvieraťa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 56 znejú:
„32)
§ 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2010 Z. z.
33)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z.
34)
Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30/16, 31. 1. 2009) v platnom znení.
35)
§ 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
36)
§ 39 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Príloha č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z. z.
38)
Príloha č. 9 k zákonu č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky č. 462/2011 Z. z.
40)
§ 6 ods. 7 písm. a) vyhlášky č. 199/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2011 Z. z.
41)
Príloha č. 8 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.
42)
§ 11 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných.
43)
§ 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
44)
§ 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
45)
§ 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
46)
Prílohy č. 1 a 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.
47)
§ 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z.
48)
Čl. 5 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8. 2. 2005) v platnom znení.
49)
Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 183/2005 v platnom znení.
50)
Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
51)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov.
52)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32) v platnom znení.
53)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z. z.
54)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov.
55)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády č. 368/2007 Z. z.
56)
Príloha č. 2 bod 19 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.