373/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
ZÁKON
zo 7. novembra 2012
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z. a zákona č. 189/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14a ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpečnosti,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 373/2012 Z. z.
ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. č. Číslo KN33) ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
    ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
1. 2709 00 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
2. 2710 12 11 Ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie34)
3. 2710 19 11 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie34)
4. 2710 19 31 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie34)
5. 2710 19 51 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie34)
6. 2710 20 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov, obsahujúce bionaftu, iné ako odpadové oleje
    VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
    Motorové a letecké palivá benzínového typu
7. 2710 12 31 Letecký benzín
8. 2710 12 41 Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) menej ako 95
9. 2710 12 45 Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98
10. 2710 12 49 Motorové benzíny ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac
11. 2710 12 70 Palivo pre tryskové motory benzínového typu
    Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
12. 2710 19 21 Kerozín, palivo pre tryskové motory
13. 2710 19 25 Kerozín ostatný
14. 2710 19 29 Stredné oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie – ostatné (okrem kerozínu)
15. 2710 19 43 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
16. 2710 19 46 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,002 % hmotnosti
17. 2710 1947 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
18. 2710 1948 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
19. 2710 2011 Plynové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
20. 2710 2015 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,002 % hmotnosti
21. 2710 2017 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
22. 2710 2019 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
P. č. Číslo KN33) ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
    Vykurovacie oleje
23. 2710 19 62 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
24. 2710 19 64 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 % hmotnosti
25. 2710 19 68 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
26. 2710 2031 Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
27. 2710 2035 Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 % hmotnosti
28. 2710 2039 Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
Príloha č. 2 k zákonu č. 373/2012 Z. z.
KATEGÓRIE ROPNÝCH VÝROBKOV V OSOBITNÝCH ZÁSOBÁCH
Do osobitných zásob možno zaradiť ropné výrobky patriace do jednej alebo do viacerých z nasledujúcich kategórií:
etán, skvapalnený ropný plyn (LPG), automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze ťažkého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej), ťažký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry), lakový benzín, lubrikanty (mazivá), bitúmen, parafínové vosky, ropný koks.1)
Príloha č. 3 k zákonu č. 373/2012 Z. z.
VÝPOČET MINIMÁLNEHO LIMITU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE ČISTÉHO DOVOZU
I.
METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOVOZU ROPNÝCH VÝROBKOV
1.
Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov potrebný na výpočet povinnosti skladovať núdzové zásoby sa musí vypočítať podľa tejto metódy:
Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov sa vypočíta ako súčet čistých dovozov ropy, NGL, rafinérskych medziproduktov a ostatných uhľovodíkov,35) ktorý sa upraví o prípadné zmeny stavu zásob a od ktorého sa odpočítajú 4 % predstavujúce výťažok ťažkého benzínu (alebo ak priemerné percento výťažku ťažkého benzínu na vnútroštátnom území presiahne 7 %, zníži sa o skutočnú čistú spotrebu ťažkého benzínu alebo o priemerné percento výťažku ťažkého benzínu), ku ktorému sa pripočíta súčet čistých dovozov všetkých ostatných ropných výrobkov okrem ťažkého benzínu, ktorý sa takisto upraví podľa zmien stavu zásob a vynásobí sa koeficientom 1,065.
2.
Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.
II.
VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A ROPNÝCH VÝROBKOV
1.
Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený číslom 365 a vynásobený číslom 90:
Výťažok primárneho benzínu
A.
Rafinérska výroba primárneho benzínu
B.
Primárny benzín použitý ako rafinérske palivo
C.
Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
D.
Rafinérska vsádzka ropy, NGL a ropných polotovarov
E.
Percento výťažku primárneho benzínu = (A – B – C)/D) x 100
Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov
F.
Dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov
G.
Vývoz ropy, NGL a ropných polotovarov
H.
Zmena stavu zásob ropy, NGL a ropných polotovarov
I.
Čistý dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov = F – G – H
J.
Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel primárneho benzínu = I x 0, 96 (Ak E je vyššie ako 7, potom J= I x (1 – E/100))
Čistý dovoz ropných výrobkov
K.
Dovoz ropných výrobkov
L.
Dovoz primárneho benzínu
M.
Vývoz ropných výrobkov
N.
Vývoz primárneho benzínu
O.
Zmena stavu zásob ropných výrobkov
P.
Zmena stavu zásob primárneho benzínu
Q.
Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu = (K – L) – (M – N) – (O – P)
R.
Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = Q x 1,065
Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz
Metóda č. 1:
S.
Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J + R)
T.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (S/365)
U.
Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (T x 90)
Metóda č. 2:
V.
Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I – E + R)
W.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V/365)
X.
Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (W x 90)
Metóda č. 3:
Y.
Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1 – E/100))+R)
Z.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y/365)
ZZ.
Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Z x 90)
2.
Ak percento výťažku primárneho benzínu v riadku E je menšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 1.
3.
Ak percento výťažku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väčšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 2 alebo metóda č. 3.
4.
Na výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.
5.
Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
III.
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV
1.
Zásoby ropy a ropných polotovarov
A.
Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov
B.
Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel primárneho benzínu = A x 0, 96
2.
Zásoby ropných výrobkov
C.
Zásoby ropných výrobkov
D.
Zásoby primárneho benzínu
E.
Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu = C – D
F.
Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E x 1, 065
G.
Zásoby benzínov
H.
Zásoby petrolejov
I.
Zásoby plynových olejov
J.
Zásoby vykurovacích olejov
K.
Celkové zásoby ropných výrobkov = (G + H + I + J)
L.
Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1, 2
3.
Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
M.
Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0, 9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B + F) x 0, 9
N.
Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0, 9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B + L) x 0, 9
4.
Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov
O.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
P.
Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 1 = M/O
Q.
Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 2 = N/O
Príloha č. 4 k zákonu č. 373/2012 Z. z.
VÝPOČET MINIMÁLNEHO LIMITU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE DOMÁCEJ SPOTREBY
I.
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY
1.
Priemerná denná spotreba ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu dní tohto roka.
2.
Priemerná deväťdesiatdňová spotreba ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby ropných výrobkov podľa odseku 1 číslom 90.
3.
Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách ropných výrobkov sa ropa a ropné polotovary prepočítajú podľa jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny rok, a to:
a)
vzájomným pomerom množstiev ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b)
vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby ropných výrobkov v rafinériách na daný kalendárny rok alebo
c)
podielom celkového vyrobeného množstva ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1 a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.
4.
Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého ropného výrobku je podiel množstva núdzových zásob ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných polotovarov prepočítané na ropné výrobky podľa odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypočítanej podľa odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.
5.
Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
6.
Spotreba ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
II.
METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCEJ SPOTREBY
1.
Ropný ekvivalent domácej spotreby na účely výpočtu osobitných zásob podľa § 5 sa musí vypočítať podľa tejto metódy:
Domáca spotreba predstavuje súčet agregátu „zistené hrubé domáce dodávky“,36) do ktorého sa zahŕňajú len tieto výrobky: automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze ťažkého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej) a ťažký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry).35)
2.
Domáca spotreba určitej kategórie ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 sa vypočíta ako „zistené hrubé domáce dodávky“ tejto kategórie výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3.
Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.
4.
Ropný ekvivalent domácej spotreby sa vypočíta vynásobením koeficientom 1,2.
Príloha č. 5 k zákonu č. 373/2012 Z. z.
ZÁKLAD POPLATKU, VÝPOČET A SADZBA POPLATKU
1.
Základom poplatku je množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré podnikateľ uviedol do daňového voľného obehu, prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uviedol na trh Slovenskej republiky, vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C pre vybrané ropné výrobky podľa štvrtého bodu písm. a) a b) alebo v kilogramoch pre vybrané ropné výrobky podľa štvrtého bodu písm. c).
2.
Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a príslušnej sadzby poplatku podľa štvrtého bodu.
3.
Výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.
4.
Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a)
motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 a 2710 12 70 ..................................................19, 65 eura za 1 000 litrov,
b)
motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ...................................................19, 65 eura za 1 000 litrov,
c)
vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 ................................... 19, 65 eura za 1 000 kilogramov.
Príloha č. 6 k zákonu č. 373/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265, 9. 10. 2009).
1)
Bod 4.1 prílohy B k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).
2)
Článok 4 bod 7 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
3)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 151a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Články 79 až 83 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
7)
§ 2 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 61c ods. 1 písm. e) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
11)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 14a ods. 7 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Bod 3.1 ods. 1 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
16)
§ 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
17)
§ 2 ods. 1 písm. i) prvého, druhého a štvrtého bodu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.
18)
§ 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 14 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 40 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z.
25)
§ 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
29)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
30)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
31)
§ 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
33)
Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
34)
Kapitola 27 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.
35)
Oddiel 4 prílohy B k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
36)
Bod 3.2.1 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.