376/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 44/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.