380/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
OZNÁMENIE
Poštového regulačného úradu
Poštový regulačný úrad podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydal
výnos z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.
Výnosom sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle www.posturad.sk a možno doň nazrieť na Poštovom regulačnom úrade.