381/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 21. novembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 13, § 85, § 91 ods. 10, § 94 ods. 6, § 101 ods. 8, § 123 ods. 18, § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 7, § 88 ods. 7, § 89 ods. 2 a § 91 ods. 8 a 9 zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z. a vyhlášky č. 361/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a prípadne titul žiadateľa o vykonanie skúšky,
b)
dátum a miesto narodenia, rodné číslo žiadateľa o vykonanie skúšky,
c)
adresu pobytu žiadateľa o vykonanie skúšky alebo miesta, kde sa zdržiava,
d)
informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,
e)
žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, ak ide o osobu, ktorá žiada o vykonanie takej osobitnej skúšky,
f)
potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
g)
vlastnoručný podpis a podpis zákonného zástupcu žiadateľa o vykonanie skúšky, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov.“.
2.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému komisárovi, dôveryhodne preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov a vyhlási, že spĺňa podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. h) a i), k) až p) zákona. Ako dôkaz o splnení podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) zákona možno pripustiť aj čestné vyhlásenie.“.
3.
V § 16 ods. 7 štvrtej vete sa za slová „obsahuje žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ vkladajú slová „a čestné vyhlásenie o splnení niektorých podmienok na udelenie vodičského oprávnenia“.
4.
V § 17 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Lehotu podľa odseku 2 možno predĺžiť len na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty na príslušnom orgáne Policajného zboru.“.
5.
V § 19 ods. 4 a § 21 ods. 6 sa slová „aj dôvod takého hodnotenia“ nahrádzajú slovami „dôvod takého hodnotenia v celkovom hodnotení skúšky z odbornej spôsobilosti“.
6.
V § 20 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ležiaceho“ a „ležiace“.
7.
V § 20 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.
8.
V § 20 ods. 8 písm. a) sa slová „skupiny AM, A, B, C, D a T a podskupiny A1, B1, C1, a D1“ nahrádzajú slovami „skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D a T“.
9.
V § 20 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a podskupín“.
10.
V § 22 ods. 6 sa slová „sa na skúške môže zúčastniť len“ nahrádzajú slovami „podľa § 20 ods. 1 písm. a) môžu byť vo vozidle prítomní“ a na konci sa pripája táto veta: „Spôsob vykonania skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) určí skúšobný komisár tak, aby zabezpečil jej objektívne hodnotenie.“.
11.
V § 22 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. b) sú vo vozidle vždy prítomní žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý skúšku vykonáva, osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva vo vozidle, ktorého počet miest na sedenie dovoľuje prepravu štyroch a viac osôb, môžu sa vo vozidle nachádzať aj žiadatelia o vykonanie skúšky, ktorí budú takú skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky.
(8)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva na vozidle skupiny AM, A1, A2 alebo A, skúšobný komisár preverí schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo z iného vozidla idúceho pri vozidle, na ktorom sa skúška vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva, alebo za týmto vozidlom, pričom si s osobou oprávnenou vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel a so žiadateľom o vykonanie skúšky vopred dohodne trasu jazdy a spôsob dorozumievania.“.
12.
V § 21 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“.
13.
V § 23 ods. 1 sa za slovami „Odbornú prípravu“ slovo „žiadateľov“ nahrádza slovom „žiadateľa“.
14.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
praktického výcviku zameraného na udržiavanie a rozvíjanie schopností zvládať úkony podľa § 20 ods. 2 až 7 a na udržiavanie a rozvíjanie schopností podľa § 21 ustanovených pre tie skupiny vodičského oprávnenia, pre ktoré žiada vydať preukaz skúšobného komisára.“.
15.
V § 23 ods. 2 písm. i) sa slová „skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, pri ktorých“ nahrádzajú slovami „skupiny vodičského oprávnenia, pri ktorej“.
16.
V § 29 ods. 13 sa za slovo „kódu“ vkladajú slová „Európskej únie (ďalej len „harmonizovaný kód“)“.
17.
V § 31a ods. 5 sa slovo „môže“ nahrádza slovom „môžu“ a slová „najviac 12 osôb“ sa nahrádzajú slovami „najmenej tri osoby a najviac desať osôb“.
18.
V § 31c ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo podskupinu“.
19.
V § 32 ods. 2 písm. d) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
20.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
slová „VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu.“.
21.
V § 32 ods. 3 sa vypúšťajú slová „slová „VZOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu a“.
22.
V § 32 ods. 3 písmená b) a c) znejú :
„b)
10. dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia (tento dátum sa znovu uvedie v prípade následnej náhrady alebo výmeny v novom vodičskom preukaze); každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR),
c)
11. dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia; každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR).“.
23.
V § 32 odsek 5 znie:
„(5)
Na zadnej strane vodičského preukazu vpravo sú uvedené doplňujúce texty k číselným kódom č.1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 a 12 v znení: „1. Priezvisko 2. Meno 3. Dátum a miesto narodenia 4a. Dátum vydania 4b. Dátum uplynutia platnosti 4c. Vydal 5. Číslo vodičského preukazu 10. Platný od 11. Platný do 12. Kódy“.
24.
V § 32 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Informácie na prednej a zadnej strane vodičského preukazu musia byť čitateľné voľným okom, pričom pre položky 9 až 12 na zadnej strane sa použije veľkosť písma najmenej päť bodov.“.
25.
Doterajší text § 41b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupín BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE sa môžu do 19. januára 2017 vykonávať aj v motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa doterajších predpisov.
(3)
Odborné poradenstvo začaté pred 19. januárom 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
26.
V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 sa doterajšie odseky 29, 29, 30, 31 a 32 označujú ako odseky 29, 30, 31, 32 a 33.
27.
V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 sa doterajšie odseky 27 až 30 označujú ako odseky 26 až 29.
28.
V prílohe č. 1 II. diele čl. 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) K značke č. II 1c:
Značka sa použije vždy pred miestom alebo úsekom cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením konštrukčne pevne spojeným so zemou, ktorým sa zaznamenávajú správne delikty držiteľa vozidla podľa § 139a ods. 2 a 3 zákona. Ďalšie spresňujúce údaje možno vyznačiť vhodným spôsobom na príslušnej dodatkovej tabuľke.“.
Doterajšie odseky 3 až 19 sa označujú ako odseky 4 až 20.
29.
Príloha č. 2a znie:
„Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
30.
V prílohe č. 7 II. časti ods. 2 a v prílohe č. 8 II. časti ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prečiarknutie potvrdí svojím podpisom“.
31.
V prílohe č. 9 I. časti C. Administratívne záležitosti kóde 95 sa slová „(napr. 95.01.01.2012)“ nahrádzajú slovami „[napríklad 95(01.01.12)]“.
32.
Prílohy č. 12 a 13 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
I.
II.
Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti
(1) Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače (pričom položky 1, 5, 6, 7, 8 a 9 vypĺňa posudzujúci psychológ; položky 2, 3 a 4 vypĺňa posudzovaná osoba)
1. meno a priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
4.
a) označia sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, tak, že zakrúžkovaním sa označia skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a prečiarknutím v tvare X sa označia skupiny vodičského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je držiteľom,
b) označia sa skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, tak, že zakrúžkovaním sa označia skupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada a prečiarknutím v tvare X sa označia skupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada,
5.
1. – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,
3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín, viaceré kódy pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodičského oprávnenia, kódy a skupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,
6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,
8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
9. evidenčné číslo dokladu.
(2) Ak v položke 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne.
(3) Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA
I.
II.
Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti vodiča
(1) Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti vodiča má rozmer 86 mm x 55 mm a vypĺňa sa podľa predtlače:
1. meno a priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
4. uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,
5.
1. – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,
3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode tak, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín, viaceré kódy pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodičského oprávnenia, kódy a skupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,
6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,
8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
9. evidenčné číslo dokladu.
(2) Ak v položke 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne.
(3) Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.“.
33.
Prílohy č. 13c a 14 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Príloha č. 14 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU
34.
Nadpis prílohy č. 21 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
35.
Príloha č. 21 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Smernica Komisie 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 314, 29. 11. 2011).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2013 okrem čl. I desiateho a jedenásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2013.
Robert Kaliňák v. r.