382/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2012,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400 /2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky č. 737/2002 Z. z., vyhlášky č. 23/2011 Z. z. a vyhlášky č. 500/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 6 sa za slovo „Brezno“ vkladá čiarka a slová „Závadka nad Hronom“ a za slovo „Krupina“ sa vkladá čiarka a slovo „Pliešovce“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Kaliňák v. r.