Predpis bol zrušený predpisom 451/2013 Z. z.

383/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2012
o úprave sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „194,70 eura“ nahrádza sumou „199,60 eura“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 412/2011 Z. z. o úprave sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ján Richter v. r.