387/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny nót zo 17. októbra 2012 a 30. novembra 2012 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska o zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudla platnosť 30. novembra 2012.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.