39/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 26. januára 2012
o kávových extraktoch a čakankových extraktoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Touto vyhláškou sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz kávových extraktov a čakankových extraktov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie na trh.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na „café torrefacto soluble“.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
kávovým extraktom, rozpustným kávovým extraktom, rozpustnou kávou alebo instantnou kávou (ďalej len „kávový extrakt“) koncentrovaný výrobok získaný extrakciou z pražených kávových zŕn len s použitím vody ako extrakčného činidla a s vylúčením akéhokoľvek procesu hydrolýzy, ktorý by zahŕňal pridávanie kyselín alebo zásad; okrem nerozpustných látok, ktorých odstránenie je technicky nemožné, a nerozpustných olejov získaných z kávy kávový extrakt musí obsahovať len rozpustné zložky a aromatické zložky kávy,
b)
čakankovým extraktom, rozpustnou čakankou alebo instantnou čakankou (ďalej len „čakankový extrakt“) koncentrovaný výrobok získaný extrakciou z praženej čakanky len s použitím vody ako extrakčného činidla a s vylúčením akéhokoľvek procesu hydrolýzy, ktorý by zahŕňal pridávanie kyselín alebo zásad,
c)
čakankou korene čakanky obyčajnej (Cichorium intybus L.), ktorá sa nepoužíva na produkciu listov čakanky a ktorá sa používa spravidla na výrobu nápojov; musí byť primerane očistená tak, aby sa mohla usušiť a upražiť.
§ 3
(1)
Množstvo kávovej sušiny v kávovom extrakte musí byť najmenej
a)
95 % hmotnosti, ak ide o sušený kávový extrakt,
b)
70 % hmotnosti a najviac 85 % hmotnosti, ak ide o kávový extrakt vo forme pasty,
c)
15 % hmotnosti a najviac 55 % hmotnosti, ak ide o tekutý kávový extrakt.
(2)
Kávový extrakt podľa odseku 1 písm. a) a b) môže obsahovať len látky získané extrakciou kávy.
(3)
Kávový extrakt podľa odseku 1 písm. c) môže obsahovať cukry, a to pražené alebo nepražené, v množstve nepresahujúcom 12 % hmotnosti.
(4)
Množstvo čakankovej sušiny v čakankovom extrakte musí byť najmenej
a)
95 % hmotnosti, ak ide o sušený čakankový extrakt,
b)
70 % hmotnosti a najviac 85 % hmotnosti, ak ide o čakankový extrakt vo forme pasty,
c)
25 % hmotnosti a najviac 55 % hmotnosti, ak ide o tekutý čakankový extrakt.
(5)
Čakankový extrakt podľa odseku 4 písm. a) a b) môže obsahovať najviac 1 % hmotnosti látok, ktoré neboli získané z čakanky.
(6)
Čakankový extrakt podľa odseku 4 písm. c) môže obsahovať cukry, a to pražené alebo nepražené, v množstve nepresahujúcom 35 % hmotnosti.
§ 4
(1)
Názvy kávových extraktov a názvy čakankových extraktov podľa § 3 možno používať len pre výrobky podľa § 2 písm. a) a b); pri ich umiestňovaní na trh sa musia tieto názvy uvádzať v označení výrobku.
(2)
Názvy kávových extraktov a názvy čakankových extraktov sa musia doplniť slovami „pasta“ alebo „vo forme pasty“, „tekutý“ alebo „v tekutej forme“ v závislosti od druhu extraktu.
(3)
Názvy kávových extraktov a čakankových extraktov možno doplniť slovom „koncentrovaný“, ak množstvo sušiny je viac ako
a)
25 % hmotnosti, ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 1 písm. c), alebo
b)
45 % hmotnosti, ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 4 písm. c).
(4)
Ak množstvo bezvodého kofeínu v kávových extraktoch nie je viac ako 0,3 % hmotnosti kávovej sušiny, v označení kávových extraktov sa musia uviesť slová „bez kofeínu“, a to v tom istom zornom poli ako názov výrobku.
(5)
Ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), v označení sa musí uviesť najmenšie množstvo kávovej sušiny; najmenšie množstvo sa vyjadruje ako hmotnostné percento hotového výrobku.
(6)
Ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. c), v označení sa musí uviesť označenie slovami „s...“, „konzervovaný s...“, „s prídavkom...“ alebo „pražený s...“, po ktorom nasleduje názov každého použitého cukru v tom istom zornom poli ako názov výrobku.
(7)
Ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 4 písm. b) a c), v označení sa musí uviesť najmenšie množstvo čakankovej sušiny; najmenšie množstvo sa vyjadruje ako hmotnostné percento hotového výrobku.
§ 5
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 6
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty (oznámenie č. 181/2005 Z. z.).
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha k vyhláške č. 39/2012 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení
– nariadenia (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).