399/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 444/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa za slová „zariadení civilnej ochrany“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.
V § 2 sa vypúšťa písmeno d).
3.
§ 3 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
4.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
5.
V § 4 ods. 2 písm. f) sa slová „prvej časti písmena C piateho bodu,“ nahrádzajú slovami „štvrtej časti písmena A.,“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. g) sa za slovami “mikroklimatické podmienky” bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „miestnosti, ktoré majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie,“.
7.
V § 4 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „na ochranné stavby“ a slová „v územných obvodoch“.
8.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová „orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy“ nahrádzajú slovami „vyšších územných celkov, miest a obcí“.
9.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
v bytových budovách pre navrhovaný počet osôb.“.
10.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Ochranné stavby sa navrhujú podľa analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
11.
V § 7 sa vypúšťa písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
12.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak po vyhlásení mimoriadnej situácie nemožno uviesť ochrannú stavbu do stavu technickej pripravenosti na príjem osôb, postupuje sa podľa prílohy č. 2.“.
13.
§ 11 ods. 4 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy pri zavalení.“.
14.
V § 12 sa vypúšťa odsek 5.
15.
§ 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
㤠14
Kontrola bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby
Kontrolu bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby upravuje osobitný predpis.9)
§ 15
Údržba a prevádzka ochrannej stavby
(1)
Údržba ochrannej stavby sa vykonáva podľa ročného plánu údržby ochrannej stavby.
(2)
Pri údržbe ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. A. a B. a prílohy č. 9.
(3)
Pri prevádzke ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. C., D. a E. a prílohy č. 8.
(4)
Dokumentácia údržby ochrannej stavby a dokumentácia prevádzky ochrannej stavby sa vedie podľa prílohy č. 6 písm. F. a príloh č. 7, 8, 10 a 11.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
16.
V prílohe č. 1 prvej časti písmene C. sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až piaty bod sa označujú ako prvý bod až štvrtý bod.
17.
V prílohe č. 1 prvej časti písmene C. sa vypúšťa štvrtý bod.
18.
V prílohe č. 1 druhej časti písmene B. bode 1.1 sa za slovom „regenerácia“ bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak ochranná stavba je v mieste, kde môže vzniknúť nadmerné zamorenie nebezpečnou látkou.“.
19.
V prílohe č. 1 tretej časti bode I. písmene A. bode 2.2 sa vypúšťajú slová „1 záchodová misa pre mužov aj ženy v ochrannej stavbe s kapacitou do 50 ukrývaných osôb.“.
20.
V prílohe č. 1 tretej časti bode I. písmene C. bode 2.1 sa slová „použiť filtračné a ventilačné zariadenie s typovým označením FVZ-50, FVZ-100, FVKP-1 a FVKP-2.“ nahrádzajú slovami „využiť vzduchotechnické zariadenie.“.
21.
V prílohe č. 1 tretej časti bode I. písmene C. bod 2.2 znie:
„2.2 Vzduchotechnické zariadenie musí byť napojené na stabilný alebo mobilný náhradný zdroj elektrickej energie.“.
22.
V prílohe č. 1 tretej časti bode II. písmene A. bod 2.2 znie:
„2.2 priestory na sociálne zariadenia
1 záchodová misa pre mužov a ženy.“.
23.
V prílohe č. 1 tretej časti bode II. písmene C. sa vypúšťa druhý bod.
24.
V prílohe č. 1 štvrtej časti sa vkladá nové písmeno A., ktoré znie:
„A. Kapacita ochrannej stavby je súčet miest na sedenie a ležanie ukrývaných osôb, pričom miest na ležanie musí byť 20 % až 30 % z navrhovaného počtu miest.“.
Doterajšie písmená A. až D. sa označujú ako písmená B. až E.
25.
V prílohe č. 1 štvrtej časti sa vypúšťa písmeno D.
Doterajšie písmeno E. sa označuje ako písmeno D.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Kaliňák v. r.