400/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. októbra 2012 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z. a oznámenie č. 167/2012 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2013. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 400/2012 Z. z.
ZMENYVykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Pravidlo 4
Žiadosť (Obsah)
4.1 až 4.14 (bez zmeny)
4.15 Podpis
Žiadosť musia podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia.
(b)
(zrušené)
4.16 až 4.19 (bez zmeny)
Pravidlo 51bis
Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27
51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky
(a)
S výhradou pravidla 51bis.2 môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom v súlade s článkom 27 žiadať prihlasovateľa o predloženie najmä
(i)
až (iii) (bez zmeny)
(iv)
ak medzinárodná prihláška určuje štát, ktorého národné zákonodarstvo vyžaduje [k dátumu rozhodnutia Zhromaždenia o zmene tohto pravidla] predloženie prísahy alebo vyhlásenia o pôvodcovstve, akýkoľvek dokument, ktorý obsahuje prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve,
(v)
až (vii) (bez zmeny)
(b)
až (f) (bez zmeny)
51bis.2 Určité okolnosti, pri ktorých sa nemusia vyžadovať dokumenty alebo dôkazy
(a)
Určený úrad nebude vyžadovať žiadne dokumenty alebo dôkazy, ak neexistujú odôvodnené pochybnosti o vierohodnosti daných údajov a vyhlásení,
(i)
týkajúce sa totožnosti pôvodcu [pravidlo 51bis.1 (a) (i)] (iné než dokument obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve) [pravidlo 51bis.1 (a) (iv)], ak sú údaje o pôvodcovi v súlade s pravidlom 4.6 zahrnuté v žiadosti alebo ak vyhlásenie o totožnosti pôvodcu je v súlade s pravidlom 4.17 (i) zahrnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad,
(ii)
(bez zmeny)
(iii)
týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie si priority skoršej prihlášky [pravidlo 51 bis. 1(a) (iii)], ak je vyhlásenie o tejto záležitosti v súlade s pravidlom 4.17 (iii) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad,
(iv)
obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve) [pravidlo 51 bis.1 (a) (iv)], ak je vyhlásenie o pôvodcovstve v súlade s pravidlom 4.17 (iv) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad.
(b)
(i) až (iii) (zrušené)
(c)
(zrušené)
51bis.3 (bez zmeny)
Pravidlo 53
Návrh
53.1 až 53.7 (bez zmeny)
53.8 Podpis
Návrh musí podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia, ktorí návrh vypracovali.
(b)
(zrušené)
(i)
(zrušené)
(ii)
(zrušené)
53.9 (bez zmeny)
Pravidlo 90bis
Späťvzatia
90bis.1 až 90bis.4 (bez zmeny)
90bis.5 Podpis
Každé oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90bis.1 až 90bis.4 musí podpísať prihlasovateľ. Ak sú dvaja alebo viac prihlasovateľov, vyžaduje sa podpis všetkých. Prihlasovateľ, ktorý sa považuje za spoločného splnomocnenca podľa pravidla 90.2(b), nie je oprávnený podpísať takéto oznámenie v mene ostatných prihlasovateľov.
(b)
(zrušené)
(i)
(zrušené)
(ii)
(zrušené)
(iii)
(zrušené)
90bis.6 až 90bis.7 (bez zmeny)