409/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

409
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 9. októbra 2012 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z. a oznámenie č. 502/2011 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2013. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2013.
K oznámeniu č. 409/2012 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
(platné od 1. januára 2013)

[...]
1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
[...]
Pravidlo 7
Oznámenie určitých osobitných požiadaviek
[...]
(3)
Oznámenie
(a) [bez zmeny]
(b) Každé oznámenie uskutočnené podľa odseku (2) môže byť kedykoľvek vzaté späť. Oznam o späťvzatí bude adresovaný generálnemu riaditeľovi. Späťvzatie nadobudne účinok dňom jeho prijatia generálnym riaditeľom alebo v neskoršom dátume uvedenom v tomto ozname.
[...]
5. KAPITOLA
NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY
Pravidlo 24
Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise
[...]
(2)
Podanie; formulár a podpis
(a) Následné vyznačenie musí na medzinárodný úrad podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa, ale
(i) [zrušené]
[...]
9. KAPITOLA
OSTATNÉ USTANOVENIA
[...]
Pravidlo 40
Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia
[...]
(5)
[zrušené]
[...]