41/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 26. januára 2012
o mede
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na získavanie, výrobu a dovoz medu, na manipuláciu s ním a jeho uvádzanie na trh.
§ 2
Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.
§ 3
(1)
Hlavnými druhmi medu podľa pôvodu je med
a)
kvetový alebo med z nektáru,
b)
medovicový.
(2)
Hlavnými druhmi medu podľa spôsobu získavania, úpravy a uvádzania na trh je med
a)
vytočený,
b)
lisovaný,
c)
plástikový,
d)
odkvapkaný,
e)
kusový alebo rezané plásty v mede,
f)
filtrovaný.
(3)
Med kvetový alebo med z nektáru je med získavaný z nektáru rastlín.
(4)
Med medovicový je med získavaný prevažne z výlučkov živých častí rastlín a z výlučkov hmyzu cicajúceho rastliny (Hemiptera) na živých častiach rastlín.
(5)
Med zmiešaný je med pochádzajúci z medu kvetového a medu medovicového bez výraznej prevahy jedného z nich.
(6)
Med vytočený je med získavaný odstreďovaním odviečkovaných plástov bez plodu včiel.
(7)
Med lisovaný je med získavaný lisovaním plástov bez plodu včiel s použitím alebo bez použitia zahriatia nepresahujúceho 45 °C.
(8)
Med plástikový je med uložený včelami do novopostavených buniek plástov neobsahujúcich plod včiel alebo do tenkých plástových základov vytvorených iba zo včelieho vosku a uvádzaný na trh v zaviečkovaných celých plástoch alebo v častiach takýchto plástov.
(9)
Med odkvapkaný je med získaný odkvapkávaním odviečkovaných plástov bez plodu včiel.
(10)
Kusový med alebo rezané plásty v mede je med, ktorý obsahuje jeden druh alebo viac druhov plástikového medu.
(11)
Filtrovaný med je med získaný odstraňovaním cudzích anorganických alebo organických látok takým spôsobom, aby sa do značnej miery odstránil peľ.
(12)
Pekársky med je med, ktorý je vhodný na priemyselné účely alebo ako prísada do iných potravín, ktoré sa potom spracúvajú; môže mať cudziu chuť alebo pach, začať kvasiť alebo už byť skvasený alebo prehriaty.
§ 4
(1)
Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou, a inými látkami, najmä organickými kyselinami, enzýmami a tuhými čiastočkami pochádzajúcimi zo zberu medu. Farba medu sa mení od takmer bezfarebnej až po tmavohnedú. Konzistencia medu môže byť kvapalná, viskózna alebo čiastočne až úplne kryštalická. Chuť a aróma medu sa menia, avšak sú odvodené od pôvodu rastliny.
(2)
Fyzikálne a chemické požiadavky na med uvádzaný na trh sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Do medu uvádzaného na trh alebo do medu použitého vo výrobku určenom na ľudskú spotrebu sa nesmú pridávať žiadne látky vrátane potravinárskych prídavných látok okrem medu.
(4)
Med, ak je to možné, nesmie obsahovať organické a anorganické nečistoty, najmä plesne, zvyšky plástov, zvyšky hmyzu a lariev alebo zrnká piesku.
(5)
Med okrem pekárskeho medu nesmie mať neprirodzenú vôňu a chuť, nesmie začať kvasiť, nesmie sa meniť neprirodzeným zásahom jeho kyslosť a nesmie mať teplom zničené alebo inaktivované enzýmy.
(6)
Špecifické stavebné prvky tvoriace med sa nesmú odstraňovať okrem prípadov, ak je to nevyhnutné v rámci odstraňovania cudzorodých anorganických a organických látok; to neplatí pre filtrovaný med.
§ 5
(1)
Označenie „med“ možno pri uvádzaní na trh používať len na pomenovanie medu podľa § 2.
(2)
Označenie druhom medu podľa § 3 možno pri uvádzaní na trh použiť len na označenie medov, ktoré sú uvedené v § 3. Označenie druhom medu možno nahradiť len označením „med“ okrem filtrovaného medu, plástikového medu, kusového medu alebo rezaných plástov v mede a pekárskeho medu.
(3)
Na etikete pekárskeho medu musia byť v bezprostrednej blízkosti označenia „pekársky med“ uvedené slová „určený len na pečenie“.
(4)
Označenie druhom medu okrem filtrovaného medu a pekárskeho medu možno doplniť informáciou o
a)
kvetovom alebo rastlinnom pôvode medu, ak med pochádza len alebo prevažne z označeného zdroja a vyznačuje sa organoleptickými, fyzikálno-chemickými a mikroskopickými charakteristikami zdroja,
b)
regionálnom, teritoriálnom alebo zemepisnom pôvode medu, ak med pochádza výhradne z označeného zdroja,
c)
špecifických kvalitatívnych kritériách.
(5)
Ak je pekársky med použitý ako súčasť viaczložkovej potraviny, označenie „pekársky med“ možno v názve produktu nahradiť len označením „med“; v zozname zložiek viaczložkovej potraviny sa však musí používať označenie „pekársky med“.
(6)
Na etikete musí byť uvedená krajina pôvodu. Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, názov krajín pôvodu možno nahradiť označením:
a)
„Zmes medov z EÚ“,
b)
„Zmes medov mimo EÚ“, alebo
c)
„Zmes medov z EÚ a mimo EÚ“.
(7)
Filtrovaný med a pekársky med musia byť na veľkoobjemových kontajneroch, obaloch a v obchodných dokumentoch zreteľne označené slovami „filtrovaný med“ alebo „pekársky med“.
(8)
Peľ ako prírodný špecifický stavebný prvok medu sa nepovažuje za zložku medu podľa osobitného predpisu.1)
§ 6
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 6a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 24. júna 2015
Med, ktorý bol vyrobený podľa predpisov účinných do 23. júna 2015, možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob.
§ 7
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1188/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med (oznámenie č. 326/2004 Z. z.).
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 41/2012 Z. z.
Fyzikálne a chemické požiadavky na med umiestňovaný na trh
1.
Obsah cukru
1.1.
Obsah fruktózy a glukózy (súčet obidvoch)
1.1.1.
med kvetový ..... najmenej 60 g/100 g
1.1.2.
med medovicový, med zmiešaný ..... najmenej 45 g/100 g
1.2.
Obsah sacharózy
1.2.1.
všeobecne ..... najviac 5 g/100 g
1.2.2.
agát biely (Robinia pseudoacacia),
lucerna siata (Medicago sativa),
Mensies Banksia (Banksia menziesii),
zemolez francúzsky (Hedysarum), eukalyptus (Eucalyptus camadulensis)
židelník ohybný alebo bahenný (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii),
Citrus spp ..... najviac 10 g/100 g
1.2.3.
levanduľa (Lavandula spp.),
borák lekársky (Borago officinalis) ..... najviac 15 g/100 g
2.
Obsah hmotnostného percenta vody
2.1.
všeobecne ..... najviac 20 %
2.2.
vres (Calluna) a pekársky med všeobecne ..... najviac 23 %
2.3.
pekársky med z vresu (Calluna) ..... najviac 25 %
3.
Obsah látok nerozpustných vo vode
3.1.
všeobecne, najviac ..... 0,1 g/100 g
3.2.
lisovaný med, najviac ..... 0,5 g/100 g
4.
Elektrická vodivosť
4.1.
med neuvedený nižšie a zmesi z takýchto druhov medu najviac 0,8 mS/cm
4.2.
medovicový med a gaštanový med a ich zmesi okrem uvedených v ďalšom texte najmenej 0,8 mS/cm
4.3.
výnimky: jahodovec obyčajný (Arbutus unedo), vresovec (Erica spp.),
eukalyptus, lipa (Tilia spp.), vres obyčajný (Calluna vulgaris),
manuka alebo ker rôsolovitý (Leptospermum), kustovnica cudzia (Melaleuca spp.)
5.
Voľné kyseliny
5.1.
všeobecne ..... najviac 50 miliekvivalentov kyseliny na 1 000 g
5.2.
pekársky med ..... najviac 80 miliekvivalentov kyseliny na 1 000 g
6.
Diastatická aktivita a obsah hydroxymetylfurfuralu (HMF) stanovená po spracovaní a zmiešaní
6.1.
Diastatická aktivita (Schadeho stupnica)
6.1.1.
všeobecne, okrem pekárskeho medu ..... najmenej 8
6.1.2.
medy s nízkym prirodzeným obsahom enzýmov (napr. citrusové medy)
a obsahom HMF najviac 15 mg/kg ..... najmenej 3
6.2.
HMF
6.2.1.
všeobecne, okrem pekárskeho medu, ..... najviac 40 mg/kg
(podlieha požiadavke
podľa bodu 6.1.2)
6.2.2.
medy s deklarovaným pôvodom z regiónov s tropickým podnebím
a zmesi takýchto medov ..... najviac 80 mg/kg
Príloha č. 2 k vyhláške č. 41/2012 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 27).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/63/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/110/ ES o mede (Ú. v. EÚ L 164, 3. 6. 2014).
1)
Článok 2 ods. 2 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).