411/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 30. novembra 2012
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje
a)
monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí,
b)
spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok,
c)
spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov,
d)
spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
e)
spôsob, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov v ich okolí,
f)
náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií.
§ 2
Monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí
(1)
Monitorovaním emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“) sa zisťujú a preukazujú údaje o
a)
množstve znečisťujúcej látky vypustenej zo stacionárneho zdroja do ovzdušia (ďalej len „množstvo emisie“),
b)
dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (ďalej len „emisná požiadavka“), ktoré sú
1.
ustanovené osobitným predpisom,1)
2.
určené obvodným úradom životného prostredia v súhlase podľa § 26 zákona, v rozhodnutí podľa § 31 ods. 2 zákona, alebo požadované vo vyjadrení podľa § 31 ods. 8 zákona,
3.
určené v integrovanom povolení.2)
(2)
Na účely preukazovania údajov o dodržaní ustanovenej alebo určenej emisnej požiadavky sa zisťuje číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená príslušná emisná požiadavka (ďalej len „emisná veličina“), alebo iné zodpovedajúce zistenie stavu technológie alebo zariadenia stacionárneho zdroja, paliva, suroviny alebo polotovaru, ktorým je príslušná emisná požiadavka špecifikovaná.
(3)
Hodnota emisnej veličiny sa monitoruje
a)
technickým výpočtom reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny alebo jej najvyššej technicky možnej hodnoty (ďalej len „technický výpočet“),
b)
diskontinuálnym oprávneným meraním, ktoré vykonáva oprávnená osoba podľa § 20 ods. 2 zákona a ktorého vykonanie sa oznamuje príslušnému orgánu ochrany ovzdušia podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona (ďalej len „diskontinuálne meranie“); diskontinuálne meranie sa člení na
1.
jednorazové oprávnené meranie, ktoré sa vykoná len jeden raz (ďalej len „jednorazové meranie“); špecifickým jednorazovým meraním je overovacie oprávnené meranie na účel zistenia výskytu znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne alebo mimoriadne oprávnené meranie na účel zistenia údaja o dodržaní určenej emisnej požiadavky, ak jeho vykonanie je požadované vo vyjadrení, určené súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným povolením (ďalej len „povolenie“),
2.
periodické oprávnené meranie, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch (ďalej len „periodické meranie“),
c)
kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva s použitím automatizovaného meracieho systému emisií podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.
(4)
Spôsob a požiadavky monitorovania množstva emisie a údajov o dodržaní emisnej požiadavky sa členia pre
a)
spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. p) zákona a osobitne pre spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a väčším podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „veľké spaľovacie zariadenie“),
b)
spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov podľa § 2 písm. h) a i) zákona (ďalej len „zariadenie na spaľovanie odpadov“),
c)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá podľa osobitného predpisu,4)
d)
zariadenie používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu podľa osobitného predpisu,5)
e)
stacionárny zdroj alebo jeho časť a príslušné technologické zariadenia iné ako zariadenia podľa písmen a) až d) (ďalej len „technologické zariadenie“),
f)
stacionárny zdroj alebo jeho časť, ktorý má účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne (ďalej len „prenosné zariadenie“),
g)
záložnú, špičkovú, nábehovú a inú obdobnú, občas využívanú časť stacionárneho zdroja vrátane spaľovania záložných, nábehových a iných obdobných palív, ktorej účel vyplýva z dokumentácie a z ktorej sa znečisťujúca látka môže podľa povolenia alebo schválenej dokumentácie odvádzať do ovzdušia 500 hodín a menej za rok (ďalej len „občasné zariadenie“).
(5)
Monitorovaním kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa § 15 ods. 1 písm. i) zákona sa zisťujú a preukazujú údaje o dodržiavaní limitných hodnôt a zisťujú ďalšie údaje o parametroch kvality ovzdušia, ktoré ustanovuje osobitný predpis6) alebo sú určené v povolení.
(6)
Kvalita ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja sa monitoruje
a)
kontinuálnym meraním hodnôt veličín, ktorými je vyjadrená prípustná úroveň znečistenia ovzdušia, a súvisiacich meteorologických parametrov na stálych miestach,
b)
periodickým meraním veličín podľa písmena a), ktoré sa vykonáva pravidelným periodickým vzorkovaním alebo periodickým meraním na stálych miestach,
c)
indikatívnym oprávneným meraním kvality ovzdušia (ďalej len „indikatívne meranie“), ktoré sa vykonáva občasným vzorkovaním alebo občasným meraním na stálych miestach,
d)
periodickým meraním alebo indikatívnym meraním obsahu iných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo na iných miestach ako podľa písmena a),
e)
časovo obmedzeným prieskumným oprávneným meraním kvality ovzdušia (ďalej len „prieskumné meranie“), ktorým sa zisťuje potreba a spôsob monitorovania veličín podľa písmen a) až d) a vhodnosť umiestnenia alebo počtu stálych meracích miest
1.
kvality ovzdušia pred uvedením a po uvedení nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
2.
vplyvu jestvujúceho stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia v jeho okolí,
f)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) až e).
(7)
Všetky výsledky kontinuálnych meraní a diskontinuálnych meraní emisií a kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja a výsledky zisťovaní údajov o dodržaní určených požiadaviek na automatizované meracie systémy sa zaznamenávajú, spracovávajú a prezentujú spôsobom a v rozsahu podľa § 4 ods. 7 až 10, ak ide o monitorovanie emisií, a podľa § 13 ods. 11 až 13, ak ide o monitorovanie kvality ovzdušia, aby príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. b) až d) zákona mohol kontrolovať dodržiavanie podmienok určených v súhlase alebo v rozhodnutí a príslušný správny orgán integrovaného povoľovania podmienok určených v integrovanom povolení.
(8)
Výsledok kontinuálneho merania emisií, výsledok diskontinuálneho merania emisií alebo kvality ovzdušia a výsledok zistenia údajov o dodržaní určených požiadaviek na automatizované meracie systémy sa podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona predkladá príslušnému obvodnému úradu životného prostredia v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.7)
(9)
Výsledok monitorovania podľa odseku 8 sa považuje za predložený a údaje z automatizovaného meracieho systému emisií sa považujú za sprístupnené príslušným orgánom štátnej správy aj vtedy, ak sa v lehote podľa § 15 ods. 1 písm. q) a t) zákona vložia do informačného systému na to určeného, ktorého správcom je poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva; povinnosť bezodkladne informovať príslušné orgány štátnej správy podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona o zistení nedodržania emisnej požiadavky tým nie je dotknutá.
(10)
Výsledky kontinuálneho merania kvality ovzdušia sa podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona poskytujú spôsobom a v lehotách podľa § 13 ods. 11 písm. b) do na to určenej národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia podľa § 8 ods. 1 zákona, ktorej prevádzkovateľom je organizácia, ktorá podľa § 5 ods. 18 zákona zabezpečuje pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky (ďalej len „poverená organizácia“).
(11)
Predložením výsledku kontinuálneho merania alebo diskontinuálneho merania emisií alebo kvality ovzdušia podľa odsekov 8 až 10 informovanie verejnosti o výsledku monitorovania v rozsahu a v lehote podľa osobitného predpisu8) tým nie je dotknuté; informovať verejnosť možno aj zverejnením príslušnej informácie prostredníctvom internetu
a)
na webovom sídle prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo na webovom portáli na to určeného informačného systému, ktorého správcom je poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
b)
najmenej v rozsahu údajov na titulnej strane okrem špecifických značiek akreditovanej a oprávnenej osoby, údajov o objednávke a obsahu správy a v rozsahu súhrnu zo správy o oprávnenom meraní emisií alebo kvality ovzdušia podľa osobitného predpisu,9) ak ide o diskontinuálne meranie údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek alebo požiadaviek na kvalitu ovzdušia.
§ 3
Spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisie
(1)
Množstvo emisie sa zisťuje pre znečisťujúcu látku,
a)
pre ktorú je ustanovená alebo určená emisná požiadavka alebo požiadavka na zisťovanie množstva emisie,
b)
ktorá vzniká z paliva, suroviny alebo inej obdobnej látky, pre ktorú je ustanovená alebo určená emisná požiadavka alebo požiadavka na zisťovanie množstva emisie,
c)
ktorá podlieha poplatkovej povinnosti,10)
d)
pre ktorú je ustanovený národný emisný strop.11)
(2)
Množstvo emisie sa zisťuje ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia z celého stacionárneho zdroja všetkými spôsobmi, počas všetkých výrobno-prevádzkových režimov a počas všetkých ďalších nevýrobných stavov a činností vrátane mimoriadnych udalostí, ktoré za obdobie zisťovania množstva emisie nastali; množstvo emisie sa člení podľa poplatkových režimov, ak ide o znečisťujúcu látku, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti.10)
(3)
Množstvo emisie počas prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho zariadení v súlade s dokumentáciou sa zisťuje postupom schváleným podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona s prihliadnutím na požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Postupy výpočtu množstva emisie sú:
a)
výpočet podľa bilančného alebo iného technického postupu, ktorý pre príslušné zariadenie ustanovuje osobitný predpis,1) vrátane ročnej bilancie organických rozpúšťadiel,12)
b)
výpočet podľa jednoznačnej emisnej závislosti, ak z vlastností technológie vyplýva funkčná závislosť medzi množstvom emisie znečisťujúcej látky a vybranými technicko-prevádzkovými parametrami, ktorej charakteristiky sú uvedené v prílohe č. 1,
c)
automatizovaný výpočet, ak sa množstvo emisie a údaje o dodržaní určených emisných limitov zisťujú s použitím automatizovaného meracieho systému emisií,
d)
výpočet s použitím reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku, ak sa dobrovoľne na účely výpočtu množstva emisie zisťuje diskontinuálnym meraním,
e)
výpočet s použitím emisného faktora, ktorý sa zisťuje periodickým meraním na účely preukázania dodržania emisného limitu určeného ako limitný emisný faktor, ak je z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívny,
f)
výpočet s použitím hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentrácie, ktoré sa zisťujú periodickým meraním na účely preukázania dodržania určeného emisného limitu, ak sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne,
g)
výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti, ktorá je uverejnená vo vestníku ministerstva, a hodnôt parametrov palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení, ak hodnoty parametrov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne; týmto výpočtom je súčasne zohľadnené aj množstvo emisie počas nábehov, zmeny výkonu a odstavení podľa uverejnených podmienok,
h)
výpočet s použitím všeobecného emisného faktora, ktorý je uverejnený vo vestníku ministerstva, a hodnôt parametrov palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení, ak hodnoty parametrov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne; týmto výpočtom je súčasne zohľadnené aj množstvo emisie počas nábehov, zmeny výkonu a odstavení podľa uverejnených podmienok,
i)
výpočet podľa emisnej závislosti alebo s použitím emisného faktora, ktoré sú publikované v technických normách, smerniciach, pokynoch, návodoch a iných obdobných dokumentoch vydaných alebo vyhlásených kompetentným normalizačným orgánom, orgánom alebo odbornou inštitúciou Európskej únie a jej členských štátov, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodného dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo odborným združením, a hodnôt parametrov palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení, ak hodnoty parametrov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne,
j)
iný vhodný postup výpočtu, ktorý vyplýva z vlastností technológie, vrátane výpočtu z hodnôt určených emisných limitov alebo z iného obdobného odborno-technického odhadu, ktorý v najvyššej miere spĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 prvom bode,
k)
kombinácia postupov, ktoré sú uvedené v písmenách a) až j).
(5)
Reprezentatívny individuálny emisný faktor alebo reprezentatívny individuálny hmotnostný tok, ak nie je určené inak v povolení, sa zisťuje
a)
jednorazovým meraním, ak ide o občasné zariadenie alebo o mimoriadne oprávnené meranie,
b)
periodickým meraním v intervale, ktorý je pre dané zariadenie a znečisťujúcu látku určený na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určeného emisného limitu okrem veľkého spaľovacieho zariadenia a zariadenia na spaľovanie odpadov, pre ktoré je interval periodického merania najmenej jedenkrát za tri kalendárne roky.
(6)
Na diskontinuálne meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku sa uplatňujú požiadavky na zisťovanie údajov o dodržaní emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako limitný emisný faktor alebo ako limitný hmotnostný tok diskontinuálnym meraním okrem voľby výrobno-prevádzkového režimu, ktorý musí byť reprezentatívny z hľadiska vypusteného množstva emisie.
(7)
Množstvo emisie sa vypočíta vybraným postupom podľa odseku 4, ktorý v závislosti od vlastností výrobno-prevádzkového režimu alebo nevýrobného stavu v najvyššej miere spĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 prvom bode, alebo ich kombináciou, ak
a)
ide o výrobno-prevádzkové režimy a nevýrobné stavy, pre ktoré nie sú postupy výpočtu množstva emisie schválené,
b)
sa vypustené množstvo emisie nezistí určeným spôsobom,
c)
je kontinuálne meranie nefunkčné alebo nie je v prechodnom období nainštalované a počas prechodného obdobia do vydania súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií.
(8)
Podrobnosti o požiadavkách na postup výpočtu množstva emisie, o jednoznačnej emisnej závislosti a o zisťovaní reprezentatívneho individuálneho emisného faktora a reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku sú uvedené v prílohe č. 1; požiadavky na reprezentatívnosť individuálneho emisného faktora alebo individuálneho hmotnostného toku sa uplatňujú aj na hmotnostnú koncentráciu, odlučovaciu účinnosť alebo iný parameter emisií a na reprezentatívne hodnoty vzťahových parametrov palív, surovín, technicko-prevádzkových zariadení alebo času prevádzky, ak sa na účely výpočtu množstva emisie zisťujú diskontinuálnym meraním.
§ 4
Spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky
(1)
Údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky sa zisťujú spôsobom, v lehote a požiadaviek ustanovených v odsekoch 2 až 10 a § 5 až 12, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení, po
a)
zábehu technológie v skúšobnej prevádzke (ďalej len „zábeh technológie“), pred vydaním súhlasu na užívanie nového stacionárneho zdroja alebo jeho nového zariadenia; podmienka zábehu sa neuplatňuje, ak nie je technicky potrebný alebo údaje o dodržaní určeného emisného limitu sa zisťujú technickým výpočtom,
b)
zábehu technológie po každej podstatnej zmene stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia, ktorá má vplyv na hodnotu emisnej veličiny, pred vydaním súhlasu na užívanie po zmene; premiestnenie prenosného zariadenia sa na účely zistenia údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek nepovažuje za jeho podstatnú zmenu,
c)
zmene určenej emisnej požiadavky alebo zmene požiadaviek jej dodržania,
d)
ustanovení novej emisnej požiadavky alebo nových požiadaviek jej dodržania.
(2)
Diskontinuálnym meraním sa dodržanie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky a splnenie zmenených alebo nových požiadaviek jej dodržania prvýkrát zistí, ak osobitný predpis1) alebo povolenie na zmenu neurčuje lehotu a podmienky jej zistenia
a)
v určenom intervale periodického merania, ak ide o interval jeden kalendárny rok a kratší; ak periodické meranie v tomto intervale bolo vykonané pred termínom platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, zmenených alebo nových požiadaviek jej dodržania, uvedené sa neuplatňuje a údaje sa prvýkrát zistia v nasledujúcom intervale,
b)
v určenom intervale periodického merania, najneskôr však do dvoch kalendárnych rokov od roka platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak ide o interval periodického merania tri roky a dlhší a do uplynutia daného intervalu periodického merania je viac ako dva roky,
c)
pri prvej plánovanej prevádzke, pri prvom plánovanom použití záložného paliva, funkčnej alebo inej obdobnej prevádzkovej skúške, technickej kontrole alebo revízii občasného zariadenia, najneskôr však do šiestich kalendárnych rokov od platnosti zmenenej alebo novej požiadavky.
(3)
Ak sa automatizovaný merací systém emisií inštaluje súčasne so zariadením stacionárneho zdroja alebo v rámci jeho zmeny, údaje o dodržaní určených emisných požiadaviek a množstvo emisie sa kontinuálnym meraním zisťujú od uvedenia zariadenia do užívania; ak sa automatizovaný merací systém emisií inštaluje samostatne, skúšobná prevádzka automatizovaného meracieho systému emisií je jeden mesiac až dvanásť mesiacov.
(4)
Ak požiadavka na zmenu alebo na nainštalovanie automatizovaného meracieho systému emisií vyplynie z osobitného predpisu,1) ktorý neustanovuje inak, alebo nie je určené inak v povolení, automatizovaný merací systém emisií sa zmení alebo nainštaluje a údaje o dodržaní určených emisných požiadaviek a množstvo emisie sa zisťujú kontinuálnym meraním a technická dokumentácia, prevádzkový predpis alebo dokumentácia systému kontroly a kvality sa aktualizuje do
a)
jedného roka od termínu platnosti zmenenej emisnej požiadavky alebo zmenených požiadaviek jej dodržania, ak ide o zmenu
1.
vyhodnocovacej časti nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií,
2.
technickej dokumentácie, prevádzkového predpisu alebo dokumentácie systému kontroly a kvality podľa § 7 ods. 5,
b)
troch rokov od termínu platnosti
1.
zmenenej emisnej požiadavky alebo zmenených požiadaviek jej dodržania, ak sa žiadosťou o vydanie súhlasu alebo integrovaného povolenia (ďalej len „žiadosť“) preukáže nutnosť podstatnej zmeny nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií a ak sa žiadosť podá v lehote prvého periodického merania podľa odseku 6,
2.
novej emisnej požiadavky, ak ide o nainštalovanie nového automatizovaného meracieho systému emisií,
3.
emisnej požiadavky pre nové stacionárne zdroje, ak ide o jestvujúce stacionárne zdroje.
(5)
Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení, automatizovaný merací systém emisií sa zmení alebo nainštaluje a údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky a množstvo emisie sa zisťuje kontinuálnym meraním do troch rokov od roka nepreukázania alebo zániku dôvodov na
a)
nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa § 7 až 12,
b)
nezisťovanie údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky kontinuálnym meraním po zmene súčasného stavu techniky kontinuálneho merania podľa § 15.
(6)
Do vydania súhlasu na prevádzku nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií po zmene jeho meracej časti alebo do vydania súhlasu na prevádzku nového automatizovaného meracieho systému emisií sa údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky preukazujú periodickým meraním v najkratšom intervale, ktorý je určený pre príslušné zariadenie a emisnú požiadavku, najmenej však raz za kalendárny rok.
(7)
Spôsoby preukazovania dodržania určenej emisnej požiadavky podľa svojho významu sú:
a)
technický výpočet,
b)
správa o jednorazovom meraní hodnoty danej emisnej veličiny, správa o periodickom meraní hodnoty danej emisnej veličiny alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávneného merania podľa § 20 ods. 8 zákona a osobitného predpisu,9)
c)
oznámenie o stacionárnom zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných požiadaviek (ďalej len „oznámenie o emisiách“), ktoré okrem ustanovených informácií podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona obsahuje podľa svojho významu aj
1.
stručné zhodnotenie stavu a prevádzky stacionárneho zdroja a jeho zariadení s dôrazom na skutočnosti, ktoré môžu viesť k zmene hodnôt emisných veličín, ktoré boli zistené ostatným technickým výpočtom alebo diskontinuálnym meraním v rokoch, v ktorých sa nevykonáva diskontinuálne meranie,
2.
ročnú bilanciu organických rozpúšťadiel podľa osobitného predpisu,12)
3.
informáciu o dodržaní určenej emisnej požiadavky pre nové stacionárne zdroje, ak ide o jestvujúce stacionárne zdroje, o dodržaní zmenenej alebo novej emisnej požiadavky, o splnení zmenených alebo nových požiadaviek dodržania emisnej požiadavky, ak ide o prvé oznámenie o emisiách a dodržanie emisnej požiadavky alebo splnenie požiadaviek jej dodržania vyplýva z predchádzajúceho technického výpočtu alebo z ostatnej správy o oprávnenom meraní,
d)
správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody podľa § 20 ods. 8 zákona a osobitného predpisu,9) ak ide o úplnú kontrolu automatizovaného meracieho systému emisií podľa § 14 ods. 2 písm. a) na novom stacionárnom zdroji alebo na novom zariadení, alebo podľa § 14 ods. 2 písm. f) v dôsledku zásadnej zmeny stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia,
e)
protokol z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania emisií a čiastkové protokoly podľa § 7 ods. 7 a 8.
(8)
Dodržanie požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií podľa § 15 ods. 1 písm. h) a q) a § 7 a 14 zákona sa preukazuje správou o úplnej alebo o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody alebo iným zodpovedajúcom dokladom podľa § 20 ods. 8 zákona a osobitného predpisu.9) Integrálnou súčasťou správy o oprávnenej inšpekcii zhody, ak dané oprávnené činnosti vykoná tá istá oprávnená osoba, alebo osobitnou prílohou, ak tieto činnosti vykonali iné oprávnené osoby, je:
a)
kalibračný certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej kalibrácie meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov daného automatizovaného meracieho systému na mieste jeho inštalovania,
b)
správa alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej skúšky hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov, ostatných meracích prostriedkov a správnosti technickej funkcie daného automatizovaného meracieho systému na mieste jeho inštalovania.
(9)
Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o inom ako o prvom (ďalšom) periodickom zistení údajov o dodržaní emisnej požiadavky a správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody vrátane jej príloh sa predkladá v lehote podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona; dňom vykonania danej oprávnenej technickej činnosti je deň ukončenia ostatného jednotlivého merania, ostatného odberu vzorky, ostatnej jednotlivej technickej činnosti z danej série čiastkových technických činností alebo ostatného inšpekčného zisťovania na mieste platnosti jednotlivej emisnej požiadavky alebo na mieste inštalovania jednotlivého automatizovaného meracieho systému.
(10)
Ak sa údaje o dodržaní emisnej požiadavky zisťujú na viacerých miestach stacionárneho zdroja, zdroj sa skladá z viacerých zariadení, zisťujú sa údaje počas viacerých výrobno-prevádzkových režimov alebo sa zisťujú údaje o viacerých emisných požiadavkách, alebo je nainštalovaných viacej automatizovaných meracích systémov, správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad sa môže predložiť v členení podľa zariadení stacionárneho zdroja, režimov, emisných požiadaviek alebo podľa automatizovaných meracích systémov; určená lehota vykonania všetkých oprávnených technických činností na všetkých zariadeniach stacionárneho zdroja, počas všetkých výrobno-prevádzkových režimov, všetkých emisných požiadaviek a automatizovaných meracích systémoch tým nie je dotknutá.
§ 5
Technický výpočet údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek
(1)
Údaje o dodržaní určených emisných požiadaviek sa zisťujú technickým výpočtom, ak
a)
to ustanovuje osobitný predpis,1)
b)
možno vypočítať reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny alebo najvyššiu možnú hodnotu emisnej veličiny, ak ide o zariadenie a emisnú požiadavku alebo technický predpoklad podľa odseku 2.
(2)
Technický výpočet možno uplatniť, ak ide o
a)
technologické zariadenie,
b)
zariadenie na spaľovanie palív a emisné hodnoty pre znečisťujúce látky podľa § 9 ods. 6,
c)
zariadenie na spaľovanie odpadov a technické predpoklady na dodržanie určených emisných limitov podľa § 10 ods. 3 písm. a) a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 10 ods. 7,
d)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá vrátane emisných požiadaviek, ktorých dodržanie sa preukazuje ročnou bilanciou organických rozpúšťadiel.12)
(3)
Reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať, ak emisie znečisťujúcej látky nie sú znižované v odlučovacom zariadení na to určenom alebo riadením výrobno-technologického procesu, voľbou druhu a zloženia paliva, suroviny, najmä ak ide o jednoznačnú emisnú závislosť; technické požiadavky jednoznačnosti emisnej závislosti sú uvedené v prílohe č. 1 druhom bode.
(4)
Najvyššiu možnú hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať z najvyššie možného množstva znečisťujúcej látky, ktoré môže podľa súčasného stavu poznania prírodných a iných technických zákonitostí v príslušnej technológii alebo procese vzniknúť alebo sa uvoľniť, a zo štatisticky najnižšie možného objemového prietoku odpadového plynu, ak ide o koncentráciu; s vplyvmi odlučovania alebo iného znižovania množstva znečisťujúcej látky sa neuvažuje.
(5)
V žiadosti o súhlas podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 2 zákona sa okrem ustanovených náležitostí uvedie aj úplný opis technického výpočtu, údaje o všetkých použitých hodnotách veličín a koeficientov, údaj o presnosti výpočtu a o odbornej literatúre, ktoré sa vo výpočte použili alebo na ktorých je výpočet založený; postup technického výpočtu alebo jeho časti sa určuje podľa technickej normy alebo technickej špecifikácie, ktorá zabezpečí zistenie vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15, ak je vydaná.
(6)
Ak sa údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky zisťujú technickým výpočtom, pre príslušnú znečisťujúcu látku alebo inú emisnú požiadavku a miesto platnosti určenej emisnej požiadavky sa diskontinuálne meranie alebo kontinuálne meranie neuplatňuje, ak v odôvodnených prípadoch podľa § 6 ods. 4 nie je ustanovené inak.
§ 6
Diskontinuálne meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu
(1)
Údaje o dodržaní určeného emisného limitu sa zisťujú jednorazovým meraním alebo sériou jednorazových meraní, ak sa nezisťujú technickým výpočtom a ide o
a)
občasné zariadenia; uvedené neplatí pre občasné veľké spaľovacie zariadenia, pre občasné zariadenia na spaľovanie odpadov a občasné veľké zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá podľa odseku 6,
b)
zistenie výskytu znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne overovacím oprávneným meraním podľa § 26 ods. 3 písm. n) zákona,
c)
mimoriadne jednorazové oprávnené meranie podľa § 26 ods. 3 písm. o) zákona, ak vznikne odôvodnená pochybnosť podľa odseku 4 o dodržaní emisného limitu alebo o dodržaní podmienok zisťovania alebo nezisťovania údajov o jeho dodržaní.
(2)
Údaje o dodržaní určeného emisného limitu sa zisťujú periodickým meraním, ak sa nezisťujú technickým výpočtom, jednorazovým meraním alebo kontinuálnym meraním a zariadenie alebo jeho časť, pre ktorú je určený emisný limit, je počas kalendárneho roka alebo počas intervalu periodického merania, ktorý je kratší ako jeden rok, v prevádzke 240 hodín a viac; uvedená lehota sa neuplatňuje, ak
a)
osobitný predpis1) ustanovuje inak,
b)
v povolení je určená kratšia lehota alebo iná zodpovedajúca podmienka diskontinuálneho merania,
c)
ide o veľké spaľovacie zariadenie, zariadenie na spaľovanie odpadov, veľké zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá alebo o zariadenie používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, ktoré je počas intervalu periodického merania v prevádzke,
d)
ide o osobitné výrobno-prevádzkové režimy alebo o občasné zariadenia podľa odseku 6,
e)
periodické meranie nebolo vykonané v určenom intervale; ak opatrením na nápravu nie je uložené inak, údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky sa musia zistiť pri prvom uvedení iného ako občasného zariadenia do prevádzky.
(3)
Interval periodického merania a osobitné požiadavky na jeho vykonávanie ustanovuje § 8, ak ide o technologické zariadenia, § 9, ak ide o spaľovacie zariadenia, § 10, ak ide o zariadenia na spaľovanie odpadov, § 11, ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a pre špecifické prípady odsek 6.
(4)
V povolení možno určiť periodické meranie, aj ak to odseky 1 až 3 neustanovujú, intervaly periodického merania možno skrátiť najviac na jeden kalendárny rok, predĺžený interval periodického merania možno zmeniť alebo vydaný súhlas na predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených meraní zrušiť, alebo možno určiť vykonanie overovacieho oprávneného merania alebo vykonanie mimoriadneho oprávneného merania podľa svojho významu, ak
a)
sa to navrhuje v záverečnom stanovisku k posúdeniu vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie,13)
b)
je to odôvodnené vzhľadom na umiestnenie stacionárneho zdroja a ovplyvňovanie kvality ovzdušia jeho prevádzkou alebo sú opakované dôvodné sťažnosti na znečisťovanie životného prostredia zo stacionárneho zdroja,
c)
to navrhne Slovenská inšpekcia životného prostredia v stanovisku podľa § 24 ods. 5 alebo odseku 6 zákona alebo oprávnený posudzovateľ v odbornom posudku podľa § 17 ods. 4 zákona, ak ide o nový stacionárny zdroj alebo o zmenu povoleného stacionárneho zdroja alebo zariadenia a ak je to potrebné vzhľadom na vlastnosti palív, surovín, technológie, zariadení a systému ich riadenia,
d)
sa nedodržujú parametre alebo množstvo palív, surovín a ostaných pomocných materiálov, technicko-prevádzkové parametre alebo technicko-organizačné opatrenia pre prevádzku stacionárneho zdroja alebo zariadenia, ktoré sú predpokladom na trvalé dodržiavanie emisného limitu, alebo sú o ich plnení odôvodnené pochybnosti,
e)
sa zistí neplatnosť alebo podstatná zmena podmienok technického výpočtu,
f)
sa zistia nové skutočnosti o možnosti výskytu ďalších znečisťujúcich látok alebo sú odôvodnené pochybnosti o plnení podmienok, pri ktorých sa údaje o dodržaní určených emisných limitov nezisťujú, alebo
g)
sú iné odôvodnené pochybnosti o dodržiavaní emisného limitu, o reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho merania z dôvodu osobitných podmienok jeho vykonania alebo v dôsledku zmeny stavu vedeckého poznania a súčasného stavu techniky merania, alebo v dôsledku nových vedeckých zistení o emisiách zo stacionárneho zdroja alebo zariadenia.
(5)
Diskontinuálne meranie sa vykonáva za podmienok a vo výrobno-prevádzkovom režime, ak nie je inak ustanovené v § 8 až 11 alebo určené v povolení, pri ktorom
a)
je určený emisný limit, ktorého dodržanie sa preukazuje,
b)
platí povinnosť dodržiavania určeného emisného limitu,
c)
sú splnené podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa osobitného predpisu,1) ak sú ustanovené, a podľa povolenia alebo dokumentácie, ak sú určené,
d)
sú splnené osobitné podmienky diskontinuálneho merania, ak sú určené,
e)
sa zistia reprezentatívne a vedecky odôvodnené hodnoty emisnej veličiny podľa normatívnych aj odporúčaných požiadaviek a postupov metodiky pre meranie danej fyzikálno-chemickej veličiny, ktorá zodpovedá požiadavkám podľa § 15 vrátane dodržania príslušnej presnosti výsledku, ak nie je v prípadoch podľa odseku 8 v povolení určená osobitná podmienka diskontinuálneho merania,
f)
sú parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odlučovacích zariadení v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami prevádzky a merania určenými v povolení a súčasne zodpovedajú bežným hodnotám.
(6)
Ak určený špecifický emisný limit platí pre
a)
osobitný prechodový stav alebo iný osobitný výrobno-prevádzkový režim,
b)
občasné veľké spaľovacie zariadenie,
c)
občasné zariadenie na spaľovanie odpadov,
d)
občasné veľké zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá,
1.
požiadavky odseku 5 sa vzťahujú na príslušný osobitný prechodový stav alebo iný osobitný výrobno-prevádzkový režim,
2.
periodické meranie sa vykoná, len ak je v danom časovom intervale periodického merania takýto osobitný prechodový stav alebo iný osobitný výrobno-prevádzkový režim plánovaný alebo občasné zariadenie je plánovane uvedené do prevádzky, najmenej však raz za šesť kalendárnych rokov.
(7)
Podrobnosti o členení technológií, o podmienkach diskontinuálneho merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu sú uvedené v prílohe č. 2. Príloha č. 2 sa vzťahuje aj na vybrané zariadenia, pre ktoré osobitný predpis1) alebo § 8 až 11 neustanovuje iné podmienky a požiadavky preukazovania dodržania určeného emisného limitu, alebo ak nie je v povolení určené inak.
(8)
Osobitné podmienky na zisťovanie údajov alebo preukázanie dodržania určeného emisného limitu, na predĺženie lehoty alebo aj upustenie od oprávneného merania podľa § 26 ods. 3 písm. o) zákona sú možné, ak sa žiadosťou preukáže, že nemožno
a)
dodržať podmienky diskontinuálneho merania podľa odsekov 5 až 7 ani po vyčerpaní dostupných technických a technicko-organizačných možností na ich zabezpečenie vrátane
1.
dôsledného zhodnotenia možnosti zabezpečenia požiadavky na reprezentatívne meranie pri najbližšej rekonštrukcii stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia,
2.
prehodnotenia možnosti vykonania reprezentatívneho merania v závislosti od vývoja súčasného stavu techniky diskontinuálneho merania podľa § 15,
b)
vzhľadom na vyjadrenie emisného limitu alebo technické danosti stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia zistiť údaje o dodržaní určeného emisného limitu priamym meraním a hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať z parametrov nečistených odpadových plynov zistených diskontinuálnym meraním a z vedecky odôvodnených alebo experimentálne zistených hodnôt parametrov technológie alebo odlučovacích zariadení.
(9)
O osobitnú podmienku podľa odseku 8 nejde, ak sa odôvodnenie vykonania ďalšieho periodického merania pri iných podmienkach, ako sú uvedené vo vybraných bodoch prílohy č. 2, oznámi najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom jeho vykonania a orgány štátnej správy, ktorým sa oznámenie podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona zasiela, neoznámia námietky k iným podmienkam najmenej jeden pracovný deň pred plánovaným dňom merania (ďalej len „notifikačné oznámenie“).
§ 7
Kontinuálne meranie emisií a náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií
(1)
Kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky a množstvo emisie zisťujú, ak sa nezisťujú technickým výpočtom alebo nie je povolené nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním, a pre
a)
stacionárny zdroj alebo jeho časť to ustanovuje osobitný predpis,1)
b)
technologické zariadenie to ustanovuje § 8,
c)
spaľovacie zariadenie to ustanovuje § 9,
d)
zariadenie na spaľovanie odpadov to ustanovuje § 10,
e)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá to ustanovuje § 11,
f)
technickú požiadavku a podmienku prevádzkovania to ustanovuje § 12.
(2)
S koncentráciou znečisťujúcej látky sa súčasne kontinuálne priamo alebo nepriamo merajú hodnoty objemového prietoku a hodnoty ďalších referenčných a stavových veličín, najmä objemovej koncentrácie kyslíka, tlaku, teploty a vlhkosti, ak je to na vyjadrenie hodnoty emisnej veličiny alebo zistenia vypusteného množstva emisie potrebné; kontinuálne meranie vlhkosti nie je potrebné, ak sa odoberaná vzorka plynu pred meraním suší alebo je iným spôsobom podľa súčasného stavu techniky kontinuálneho merania vyjadrená na suchý plyn.
(3)
Ak je najmenej v rozsahu a spôsobom podľa príslušnej technickej normy pre certifikáciu automatizovaných meracích systémov emisií14) preukázané a počas prevádzky kontrolované, že inštalovaný automatizovaný merací systém emisií zabezpečuje oddelenie vlhkosti najmenej na úrovni podľa príslušnej metodiky kontinuálneho merania, zvyšková vlhkosť sa neuvažuje a výsledok merania sa považuje za vyjadrený na suchý plyn, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
(4)
Osobitné podmienky kontinuálneho merania údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky vo vybraných prípadoch sú uvedené v prílohe č. 3; tým nie je dotknuté určenie iných osobitných podmienok kontinuálneho merania alebo aj upustenie od oprávneného merania podľa § 8 až 12 a § 26 ods. 3 písm. o) zákona, ak nie sú možné ani osobitné podmienky zisťovania údajov alebo preukázania dodržania určeného emisného limitu diskontinuálnym meraním podľa § 6 ods. 8. Po uvedení automatizovaného meracieho systému emisií do prevádzky možno kontinuálne meranie nahradiť periodickým meraním alebo technickým výpočtom, ak podmienky nahradenia kontinuálneho merania periodickým meraním alebo technickým výpočtom podľa prílohy č. 3 a § 8 až 12 sa podľa svojho významu
a)
zabezpečia podstatnou zmenou zariadenia alebo jeho časti, alebo
b)
sú podľa výsledkov kontinuálneho merania a prevádzkovej evidencie15) dodržané najmenej počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ak v § 8 až 12 nie je ustanovené inak.
(5)
Automatizovaný merací systém emisií a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky musia, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení,
a)
spĺňať požiadavky na kontinuálne meranie emisných veličín, súvisiacich stavových a referenčných veličín a ostatných údajov o prevádzke automatizovaného meracieho systému a zariadenia, ktoré sú potrebné na zistenie údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek a množstva emisie z daného zariadenia podľa odsekov 1 až 4,
b)
spĺňať normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky na automatizovaný merací systém, jeho meracie analyzátory a ostané meracie a súvisiace prostriedky, na presnosť výsledkov vrátane reprezentatívneho umiestnenia meracích a vzorkovacích miest v prostredí, v ktorom sú nainštalované podľa metodiky na meranie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty danej veličiny podľa § 15; splnenie normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych požiadaviek sa pri vydaní súhlasu na nainštalovanie preukazuje najmenej v rozsahu a spôsobom podľa príslušných technických noriem pre certifikáciu automatizovaných meracích systémov emisií,14)
c)
spĺňať požiadavky na kalibráciu meracích analyzátorov a ostaných meracích prostriedkov s použitím certifikovaných, osvedčených alebo inak verifikovaných kalibračných plynov, materiálov alebo iných na to určených kalibračných prostriedkov, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metód a metodík podľa § 15 kalibrujú,
d)
spĺňať požiadavky na správnosť meracej, kalibračnej alebo inej zodpovedajúcej funkcie automatizovaného meracieho systému, ktoré sú ustanovené ako limitná hodnota 95 % intervalu spoľahlivosti1) (ďalej len „interval spoľahlivosti) a v ostatných prípadoch požiadavky na správnosť, ktoré sú určené v povolení podľa súčasného stavu metód a metodík kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15,
e)
mať hornú hranicu meracieho rozsahu, ktorá sa rovná najmenej najvyššiemu násobku určenej emisnej požiadavky podľa požiadaviek jej dodržania, ktorý je zväčšený o interval spoľahlivosti, ak je pre dané zariadenie a emisnú požiadavku určený; ak súčasný stav techniky umožňuje viacrozsahové meranie a automatizovanú zmenu rozsahu, musí uvedenú požiadavku spĺňať aspoň jeden merací rozsah,
f)
byť chránené proti neoprávneným zmenám konštánt, prepočítavacích faktorov, systémového času, náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín a ďalších systémových údajov v súlade so stavom techniky automatizovaného merania v čase inštalovania automatizovaného meracieho systému emisií vrátane zaznamenania a úplného identifikovania každej zmeny a osoby vykonávajúcej akúkoľvek zmenu konfigurácie automatizovaného meracieho systému,
g)
zabezpečovať bezpotenciálový jednosmerný prenos stavových signálov o prevádzke stacionárneho zdroja a spätných výstupných signálov automatizovaného meracieho systému, ak sa používajú v sústave riadenia technológie alebo na regulovanie činnosti v akčnom pláne podľa § 12 zákona,
h)
zabezpečovať signalizáciu, zaznamenanie svojich poruchových stavov a výpadku elektrického napájania; pri výpadku napájania zabezpečiť uloženie všetkých informácií za čas 72 a viac hodín,
i)
zabezpečovať obdobie prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95 % z času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určenú emisnú požiadavku, a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených viac ako desať dní, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,
j)
zabezpečovať technickú správnosť a validovať prvotné namerané údaje najmenej postupmi podľa odseku 6,
k)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4,
l)
spĺňať požiadavky na technicky správne hodnotenie dodržiavania určenej emisnej požiadavky kontinuálnym meraním, ktoré ustanovuje osobitný predpis1) alebo povolenie,
m)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov výpočtu množstva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4,
n)
zaznamenávať výsledky kontinuálneho merania vo forme protokolov z kontinuálneho merania; požiadavky na ich vyhotovovanie, uchovávanie a na náležitosti ustanovujú odseky 7 a 8,
o)
umožňovať sprístupnenie a vytlačenie údajov podľa písmena f) a údajov z protokolov z kontinuálneho merania z pamäti automatizovaného meracieho systému v reálnom čase diaľkovo a miestne orgánom štátnej správy podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona a aj ich vloženie do informačného systému podľa § 2 ods. 9, ak bude na to určený,
p)
umožňovať spracovanie údajov na účel informovania verejnosti o znečisťovaní životného prostredia podľa § 2 ods. 11,
q)
spĺňať ostatné podmienky na inštalovanie a na prevádzku podľa povolenia, ktoré nenáležia do predchádzajúcich písmen a) až p),
r)
byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom a v intervaloch najmenej podľa
1.
príslušných metodík uvedených v písmene b) a
2.
technických noriem pre systémy zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne; ak príslušná metodika podľa písmena b) neurčuje špecifické požiadavky na zabezpečenie kontroly a kvality tretej úrovne, kontrola a kvalita tretej úrovne sa považuje za zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky, ak je vykonávaná v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technickej normy na zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov emisií,16)
s)
byť zdokumentované v aktuálnej technickej dokumentácii podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona vrátane príslušného prevádzkového predpisu pre prevádzku, pre zabezpečenie požiadaviek podľa písmen a) až q) a dokumentácie systému kontroly a kvality tretej úrovne a príslušných formulárov pre záznamy o prevádzke a o kontrole kvality podľa písmena r) a aktuálne dokumenty pre prevádzku a pre systém kontroly a kvality musia byť trvalo dostupné obsluhe meracieho systému; zmenené dokumenty alebo ich zmenené časti a záznamy z kontrol prevádzky a kvality tretej úrovne sa uchovávajú najmenej päť rokov,
t)
byť oprávnenou osobou podľa § 20 ods. 2 zákona spôsobom, v rozsahu a v intervaloch podľa § 14 kalibrované, skúšané a vykonávaná inšpekcia zhody.
(6)
Postup validovania prvotných údajov musí podľa svojho významu
a)
zohľadňovať najmenej požiadavky, ktoré ustanovuje príslušná metodika pre kontinuálne meranie, spracovanie, validovanie a vyhodnocovanie meraných údajov vrátane integrity spracovania a prenosu dát, ktorá zodpovedá požiadavkám podľa § 15,
b)
zohľadňovať najmä poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkčnosti alebo technickými poruchami, meraniami mimo rozsahu a údajmi, ktoré vykazujú rýchle zmeny, ktoré nezodpovedajú vlastnostiam technológie,
c)
umožniť zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi pri porovnateľných prevádzkových režimoch, porovnanie s hodnotami pre iné paralelne merané znečisťujúce látky alebo referenčné veličiny alebo s teoreticky najvyššími alebo najnižšími hodnotami a štatistickou analýzou trendov najmä s použitím testov smerodajnej odchýlky alebo s použitím regulačných diagramov.
(7)
Druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií sú uvedené v prílohe č. 5.
(8)
Protokoly z kontinuálneho monitorovania emisií sa vyhotovujú v štátnom jazyku17) a uchovávajú najmenej päť rokov. Ak sa spracované výsledky zaznamenávajú a uchovávajú v elektronickej podobe na dvoch nezávislých dátových nosičoch, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísané spôsobom podľa § 2 ods. 8, uchovávajú sa len čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu a ročné protokoly.
(9)
Zisťovať údaje o dodržaní určeného emisného limitu a množstva emisie kontinuálnym meraním môže prevádzkovateľ stacionárneho zdroja, aj keď to odsek 1 neustanovuje; podmienkou je preukázanie splnenia požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií podľa odsekov 2 až 8 a jeho kontrola podľa § 14.
§ 8
Technologické zariadenia
(1)
Ak ide o technologické zariadenie, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní určeného emisného limitu a množstvo emisie zisťujú v mieste platnosti emisného limitu, v ktorom hmotnostný tok znečisťujúcej látky môže byť vyšší ako desaťnásobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
(2)
Kontinuálne meranie emisných veličín z technologického zariadenia podľa odseku 1 možno nahradiť periodickým meraním, ak sa žiadosťou preukáže, že
a)
zisťovanie reprezentatívnych hodnôt emisnej veličiny neumožňuje súčasný stav techniky kontinuálneho merania podľa § 15 a súčasne priame kontinuálne meranie nemožno nahradiť nepriamym kontinuálnym meraním alebo inou osobitnou podmienkou kontinuálneho merania, ak nedôjde ku zmene súčasného stavu techniky kontinuálneho merania alebo k zmene osobitných podmienok,
b)
hmotnostný tok nie je vyšší ako desaťnásobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia viac ako 1 000 hodín v kalendárnom roku v ľubovoľných dvoch z troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov prevádzky a sledovanie času prevádzky alebo trvania výrobno-prevádzkového režimu, počas ktorého je hmotnostný tok vyšší, sa prevádzkovo eviduje15) a oznamuje ako súčasť oznámenia o emisiách,
c)
podiel množstva emisie znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nie je vyšší ako 10 % z celkového množstva emisií znečisťujúcej látky z daného technologického zariadenia za kalendárny rok,
d)
najvyššia hodnota emisnej veličiny počas prevádzkových stavov, pre ktoré platí povinnosť dodržiavania určeného emisného limitu, nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota emisného limitu a sú aj predpoklady na jeho trvalé dodržanie podľa odseku 8.
(3)
Ak ide o výrobu oxidu titaničitého, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní určeného emisného limitu a množstvo emisie zisťujú najmenej vo výduchoch s hmotnostným tokom podľa odseku 1 pre
a)
plynný oxid siričitý a oxid sírový vyjadrené ako oxid siričitý vo výduchoch zo zariadení na rozklad, kalcináciu a zahusťovanie odpadovej kyseliny sírovej pri sulfátovom procese výroby,
b)
chlór pri použití chlórového procesu,
c)
tuhé znečisťujúce látky.
(4)
Periodickým meraním, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, nie je povolené jeho nahradenie technickým výpočtom alebo predĺženie intervalu periodického merania, sa údaje o dodržaní emisných limitov v odpadových plynoch z technologického zariadenia zisťujú v intervale najmenej raz za
a)
jeden kalendárny rok, ak je kontinuálne meranie nahradené periodickým meraním, a v prechodnom období do nainštalovania automatizovaného meracieho systému emisií,
b)
tri kalendárne roky, ak
1.
hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane,
2.
je emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere,
3.
pre znečisťujúcu látku nie je určený limitný hmotnostný tok,
c)
šesť kalendárnych rokov, ak je
1.
hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia,
2.
emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v ročnom priemere,
d)
36 mesiacov, ak ide o prenosné technologické zariadenie.
(5)
Limitný hmotnostný tok je hmotnostný tok znečisťujúcej látky ustanovený ako všeobecný emisný limit alebo ako hmotnostný tok, podľa ktorého je určený všeobecný emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pre danú znečisťujúcu látku a pre jestvujúce zariadenie okrem
a)
organických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík, pre ktoré je limitný hmotnostný tok 1 kg za hodinu,
b)
oxidu uhoľnatého, pre ktorý je limitný hmotnostný tok 5 kg za hodinu.
(6)
Hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu z technologického zariadenia sa na účely určenia kontinuálneho merania, jeho nahradenia periodickým meraním a určenia intervalu periodického merania zariadenia uplatňuje podľa najvyššej hodnoty z hodnôt, ktoré sú uvedené v schválenej dokumentácii, sú zistené technickým výpočtom alebo diskontinuálnym meraním počas prevádzkových stavov, pre ktoré platí povinnosť dodržiavania určeného emisného limitu; najvyššia hodnota sa uplatňuje až do zmeny dokumentácie alebo zmeny technologického zariadenia.
(7)
Ak sa žiadosťou preukáže, že sú najmenej dva trvalé technické alebo technicko-organizačné predpoklady na predĺženie intervalu periodického merania a súčasne sa najmenej dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými meraniami preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny z technologického zariadenia nepresahuje
a)
hodnotu emisného limitu, jednoročný interval periodického merania možno predĺžiť až na tri kalendárne roky; uvedené sa neuplatňuje, ak ide o prechodné obdobie do nainštalovania automatizovaného meracieho systému emisií,
b)
50 % z hodnoty emisného limitu, trojročný interval periodického merania možno predĺžiť až na šesť kalendárnych rokov.
(8)
Technické a technicko-organizačné predpoklady na nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním alebo predĺženie intervalu periodického merania z technologického zariadenia sú:
a)
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované konštrukčné riešenie a technicko-prevádzkové vlastnosti výrobno-technologického procesu a príslušného výrobno-technologického zariadenia,
b)
pôvod, látkové zloženie alebo iné z hľadiska emisie rozhodujúce fyzikálno-chemické vlastnosti palív a surovín,
c)
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované konštrukčné riešenie a technicko-prevádzkové vlastnosti technológie a príslušného technologického zariadenia na znižovanie emisií danej znečisťujúcej látky alebo riešenie jej znižovania vlastným výrobno-technologickým procesom,
d)
vlastnosti a systém automatizovaného riadenia výrobno-technologického procesu, procesu na znižovanie emisií a príslušných zariadení,
e)
kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodržiavania určených emisných požiadaviek a uchovávanie výsledkov meraní vybraných technicko-prevádzkových parametrov,
f)
funkčný, zdokumentovaný a pravidelne preskúmavaný systém prevádzkovej kontroly a prevádzkovej evidencie14) vrátane sledovania ďalších parametrov a údajov, ako sú uvedené v písmene e), ktoré sú podstatné na dodržanie určených emisných limitov, najmä zmeny druhu paliva, surovín, podstatnej zmeny technológie alebo spôsobu prevádzky a oznamovanie ich zmien,
g)
zdokumentovaný a dodržiavaný systém udržiavania a obnovy výrobno-technologických zariadení a zariadení na znižovanie emisií,
h)
certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,
i)
iné vedecké technické predpoklady a zdokumentované technicko-organizačné predpoklady ako podľa písmen a) až h), ak sa žiadosťou preukáže, že podľa svojho významu platia pre dané technologické zariadenie.
§ 9
Spaľovacie zariadenia
(1)
Ak ide o
a)
veľké spaľovacie zariadenie3) s celkovým menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyšším, alebo
b)
jednotlivú plynovú turbínu s menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším,
a podľa odseku 2 nie je povolené inak, kontinuálnym meraním sa zisťuje hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie pre
1.
oxid siričitý,
2.
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý,
3.
tuhé znečisťujúce látky,
4.
oxid uhoľnatý.
(2)
Povoliť nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním možno, ak ide o
a)
spaľovacie zariadenie, ktorého povolená životnosť je kratšia ako 10 000 prevádzkových hodín,
b)
oxid siričitý a tuhé znečisťujúce látky a spaľovanie zemného plynu alebo skvapalnených uhľovodíkových plynov,
c)
oxid siričitý a spaľovanie kvapalného paliva so známym obsahom síry, ak sa dodržanie určeného emisného limitu dosahuje bez odsírenia spalín,
d)
oxid siričitý a spaľovanie biomasy, ak sa technickým výpočtom alebo jednorazovým meraním preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny oxidu siričitého počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota určeného emisného limitu.
(3)
Ak ide o emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia, podmienky kontinuálneho merania oxidu siričitého sa uplatňujú pre stupeň odsírenia. Súčasne s kontinuálnym meraním hodnôt emisných veličín, ktoré sú potrebné na výpočet stupňa odsírenia, sa pravidelne monitoruje obsah spáliteľnej síry v spaľovanom palive a príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo správny orgán v integrovanom povolení sa informuje o významných zmenách monitorovaného obsahu síry podľa druhu používaného paliva.
(4)
Kontinuálnym meraním sa súčasne s hmotnostnou koncentráciou znečisťujúcich látok zisťujú aj hodnoty obsahu kyslíka, teploty, tlaku a obsahu vodných pár podľa § 7 ods. 2 a 3.
(5)
Periodickým meraním, ak nie je podľa odseku 6 povolené jeho nahradenie technickým výpočtom, sa údaje o dodržaní určených emisných limitov v odpadových plynoch zo spaľovacieho zariadenia zisťujú najmenej raz za
a)
šesť mesiacov, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom
1.
100 MW a vyšším alebo o plynovú turbínu s menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším a nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku 2,
2.
50 MW vrátane do 100 MW,
b)
tri kalendárne roky, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom
1.
50 MW a vyšším a zistenie údajov o dodržaní určených emisných limitov pri najnižšom povolenom tepelnom príkone podľa prílohy č. 2 časti B šiesteho bodu, ak sa pri takom príkone emisne viacrežimové zariadenie bežne prevádzkuje,
2.
50 MW a vyšším a emisie organických látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík,
3.
15 MW vrátane do 50 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a nižším a plynné palivá,
4.
5 MW vrátane do 50 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry vyšším ako 0,1 % hmotnosti a tuhé palivá,
c)
šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom
1.
0,3 MW vrátane do 15 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a nižším a plynné palivá,
2.
0,3 MW vrátane do 5 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry vyšším ako 0,1 % hmotnosti a tuhé palivá.
(6)
Periodické meranie
a)
oxidu siričitého a oxidov dusíka alebo podielu oxidu dusičitého,
b)
tuhých znečisťujúcich látok, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom do 15 MW a spaľovanie plynných palív, pre ktoré je určený emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky, alebo o spaľovanie kvapalných palív,
možno nahradiť odborne posúdeným a schváleným technickým výpočtom, ak sa preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením vrátane prihliadnutia na predpoklady podľa § 8 ods. 8 nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota určeného emisného limitu; pri výpočte sa uplatňujú príslušné technické normy alebo technické špecifikácie, ktoré zabezpečia zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15, ak sú vydané.
(7)
Ak ide o súčasné spaľovanie viacerých typov palív v jednom spaľovacom zariadení, uplatňuje sa interval periodického merania podľa odseku 5, ktorý je určený celkovým menovitým tepelným príkonom spaľovacieho zariadenia a typom paliva, ktorého podiel na celkovom menovitom tepelnom príkone spaľovacieho zariadenia je najväčší; ak je podiel tepelných príkonov viacerých typov palív rovnaký, uplatňuje sa kratší interval.
(8)
Ak ide o veľké spaľovacie zariadenie na spaľovanie čierneho uhlia alebo hnedého uhlia, najmenej raz za kalendárny rok sa meria hmotnostná koncentrácia emisie celkovej ortuti.
(9)
Vzorky sa odoberajú, príslušné znečisťujúce látky sa analyzujú, prevádzkové parametre sa merajú, automatizované meracie systémy emisií sa kalibrujú referenčnými metódami a ich kvalita sa zabezpečuje v súlade s príslušnými technickými normami alebo technickými špecifikáciami, ktoré zabezpečia zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15.
(10)
Sledovanie údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie zmien podmienok monitorovania emisií, sa konkretizuje podľa § 15 ods. 2 písm. e); ak dôjde k podstatnej zmene spôsobu prevádzky spaľovacieho zariadenia vrátane zmeny druhu alebo typu používaného paliva, súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu okrem náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona alebo náležitosti ohlásenia podľa osobitného predpisu18) je aj informácia, či podmienky monitorovania podľa vydaného povolenia sú stále aktuálne, alebo vyžadujú jeho zmenu.
§ 10
Zariadenia na spaľovanie odpadov
(1)
Ak ide o zariadenia na spaľovanie odpadov a podľa odsekov 3 a 4 nie je povolené inak, kontinuálnym meraním sa zisťuje hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie pre
a)
tuhé znečisťujúce látky,
b)
oxid uhoľnatý,
c)
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, ak je pre ne určený emisný limit,
d)
organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík,
e)
oxid siričitý,
f)
plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík,
g)
plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako fluorovodík.
(2)
Okrem údajov podľa odseku 1 sa kontinuálnym meraním zisťuje
a)
objemová koncentrácia kyslíka, tlak a teplota v mieste merania hodnôt emisných veličín,
b)
teplota spalín na vnútornej stene spaľovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu alebo na inom povolenom reprezentatívnom mieste spaľovacej komory,
c)
vlhkosť spalín v mieste merania hodnôt emisných veličín, ak sa odoberaná vzorka spalín pred meraním nesuší alebo nie je ani iným spôsobom podľa súčasného stavu techniky kontinuálneho merania a § 7 ods. 2 a 3 vyjadrená na suchý plyn.
(3)
Ak sa žiadosťou preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota emisného limitu vzhľadom na látkové zloženie odpadov, charakter a technológiu ich vzniku, prepracovanie a triedenie odpadov a sú aj ďalšie predpoklady na jeho trvalé dodržanie podľa § 8 ods. 8, možno podľa § 26 ods. 3 písm. o) zákona povoliť nahradenie kontinuálneho merania hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku
a)
oxidu siričitého, plynných zlúčenín chlóru a plynných zlúčením fluóru periodickým meraním alebo nepožadovať žiadne meranie,
b)
oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý periodickým meraním, ak ide o jestvujúcu spaľovňu odpadov s menovitou kapacitou nižšou ako 6 ton za hodinu alebo o jestvujúce zariadenie na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou nižšou ako 6 ton za hodinu a súčasne, ak trvalé dodržanie emisného limitu preukážu aj výsledky monitorovania.
(4)
Kontinuálne meranie plynných zlúčenín fluóru vyjadrených ako fluorovodík možno nahradiť periodickým meraním, ak sa vykonáva také odlučovanie chlorovodíka z odpadového plynu, ktoré zabezpečuje, že sa trvalo dodržuje hodnota emisného limitu pre plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík; intervaly periodického merania emisií fluorovodíka ustanovujú odseky 5 a 6.
(5)
Údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných znečisťujúcich látok podľa odsekov 3 a 4 sa zisťujú periodickým meraním najmenej raz za
a)
tri mesiace počas prvého roka prevádzky,
b)
šesť mesiacov v ďalších rokoch prevádzky, ak nie je podľa odseku 6 určené inak.
(6)
Podľa § 26 ods. 3 písm. o) zákona interval periodického merania ťažkých kovov možno predĺžiť namiesto raz za šesť mesiacov na raz za dva roky a polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných znečisťujúcich látok podľa odsekov 3 a 4 namiesto raz za šesť mesiacov na raz za rok, ak
a)
emisie danej znečisťujúcej látky vznikajúce pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní odpadov sú za každých okolností menšie ako 50 % z hodnoty príslušného emisného limitu,
b)
odpad, ktorý sa má spaľovať alebo spoluspaľovať, sa skladá len z určitých triedených spáliteľných frakcií odpadu, ktorý nie je nebezpečný, pričom tieto frakcie sú nevhodné na recyklovanie, spĺňa definované kvalitatívne a iné obdobné technické parametre podľa dokumentácie alebo povolenia, a ktorý sa ďalej posudzuje podľa písmena c),
c)
prevádzkovateľ môže dokladmi o kvalite spaľovaných odpadov a výsledkami monitorovania emisií preukázať, že emisie ťažkých kovov alebo polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov sú za každých okolností výrazne nižšie, ako hodnota príslušného emisného limitu; ak nie je odôvodnené inak, za výrazne nižšiu hodnotu sa považuje hodnota emisie, ktorá zodpovedá požiadavke podľa písmena a),
d)
pre trvalé dodržanie podmienok podľa písmen a) až c) sú aj ďalšie predpoklady podľa § 8 ods. 8, ktoré sa uplatňujú podľa ich vlastného významu.
(7)
Čas zotrvania spalín v spaľovacom priestore, najmenšia teplota a obsah kyslíka v spalinách za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu a účinnosť spaľovania odpadu, ak je určená, sa zisťujú kvalifikovaným spôsobom v termínoch a za podmienok, ktoré sa vzťahujú na jednorazové meranie alebo technický výpočet, a to pri najmenej priaznivých podmienkach, ktoré sa očakávajú z hľadiska druhu a množstva spaľovaného odpadu, ak sa v odôvodnených prípadoch podľa § 6 ods. 4 nezisťujú periodicky.
(8)
Ak ide o spoluspaľovanie odpadov,
a)
uplatňujú sa podmienky kontinuálneho merania, ktoré ustanovujú odseky 1 až 4, a súčasne podmienky kontinuálneho merania uplatňované pre konkrétne zariadenie podľa § 7 až 9 , v ktorom sa odpady alebo z nich vznikajúce odpadové produkty spaľujú spolu s inými palivami alebo samostatne; ak to nainštalovaný automatizovaný merací systém umožňuje, pre znečisťujúce látky a ďalšie veličiny podľa odsekov 1 a 2 sa údaje o dodržaní určených emisných limitov merajú a vyhodnocujú aj vtedy, ak sa odpady alebo z nich vznikajúce produkty nespaľujú,
b)
uplatňujú sa podmienky periodického merania, ktoré ustanovujú odseky 5 a 6; ak je interval periodického merania pre konkrétne zariadenie, v ktorom sa odpady alebo z nich vznikajúce odpadové produkty spaľujú, šesť mesiacov a kratší, ustanovenie odseku 6 sa nepoužije pre znečisťujúce látky, pre ktoré sa uplatňuje emisný limit pre konkrétne zariadenie,
c)
uplatňujú sa podmienky zistenia a preukázania údajov o dodržaní podmienok prevádzkovania a účinnosti spaľovania odpadu podľa odseku 7, ktoré sú pre konkrétne zariadenie na spoluspaľovanie odpadov určené.
(9)
Kontinuálne merania a diskontinuálne merania na stanovenie koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadovom plyne, odbery vzoriek a analýzy všetkých znečisťujúcich látok vrátane polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov sa vykonávajú
a)
reprezentatívne,
b)
v súlade s požiadavkami na príslušný spôsob merania a na metódu a metodiku merania podľa § 4, 6, 7, 14 a 15 podľa svojho významu.
(10)
Ak ide o zariadenie na spaľovanie odpadov, ktoré podľa súhlasu môže spaľovať menej ako 50 t odpadu za rok, zisťovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov periodickým meraním sa vykonáva a parametre podľa odseku 7 sa zisťujú, len ak je to v § 6 ods. 4 ustanovené.
(11)
Ak ide o podstatnú zmenu alebo celkovú obnovu zariadenia na spaľovanie odpadov, ktorá môže mať významný negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva alebo na životné prostredie, údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných znečisťujúcich látok podľa odsekov 3 a 4 sa zisťujú periodickým meraním najmenej raz za tri mesiace počas prvého roka prevádzky po zmene.
§ 11
Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá
(1)
Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní emisných limitov určených pre odpadové plyny a celkový organický uhlík a množstvo emisie celkového organického uhlíka zisťujú vo výduchoch, na ktoré sú napojené odlučovacie zariadenia a ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere viac ako 10 kg/h celkového organického uhlíka, ak
a)
neustanovuje inak odsek 3, alebo
b)
v povolení nie je určené kontinuálne meranie pri nižšom hmotnostnom toku celkového organického uhlíka.
(2)
Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a odseky 3 a 8 neustanovujú inak, alebo v povolení nie je s prihliadnutím na špecifické prípady podľa § 6 ods. 4 písm. a) až g) určený kratší interval, periodickým meraním sa údaje o dodržaní emisných limitov určených pre odpadové plyny zisťujú v intervale najmenej raz za
a)
tri kalendárne roky, ak ide o
1.
prchavé organické zlúčeniny, ktoré sú klasifikované rizikovou R-vetou alebo H-výstražným upozornením,19)
2.
výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere 0,5 kg/h až 10 kg/h celkového organického uhlíka ostatných zlúčenín, ako podľa prvého bodu,
b)
šesť kalendárnych rokov, ak ide o výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere menej ako 0,5 kg/h celkového organického uhlíka ostatných zlúčenín, ako podľa písmena a) prvého bodu.
(3)
Meranie nie je potrebné vykonávať, ak vo výduchoch za odlučovacími zariadeniami sa nevyžaduje zisťovať emisné hodnoty na preukazovanie požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise.20)
(4)
Údaje o dodržaní emisného limitu určeného pre zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá pre fugitívne emisie a emisného limitu určeného pre celkové emisie sa zisťujú a preukazujú postupom podľa schválenej ročnej bilancie organických rozpúšťadiel.12)
(5)
Podľa schváleného postupu výpočtu ročnej bilancie organických rozpúšťadiel sa množstvo emisie alebo zodpovedajúci výstup organického rozpúšťadla v danom bilančnom prúde, alebo hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorá je potrebná na zistenie množstva danej fugitívnej emisie podľa svojho významu, zisťuje
a)
priamym meraním množstva emisie alebo ekvivalentnou metódou jej nepriameho merania, alebo ekvivalentným technickým výpočtom, ak možno preukázateľne zistiť a uplatniť reprezentatívnu hodnotu účinnosti zachytávania organického rozpúšťadla v procese,
b)
krátkym kompletným súborom meraní, chemických analýz alebo iných obdobných technických skúšok daného bilančného prúdu, ktoré nie je potrebné vykonávať opakovane, ak nedôjde k zmene technického zariadenia alebo technológie a súčasne nie je pochybnosť o ich reprezentatívnosti pre daný rok výpočtu ročnej bilancie.
(6)
Ak sa podľa schváleného postupu výpočtu ročnej bilancie organických rozpúšťadiel výstup organického rozpúšťadla v danom bilančnom prúde alebo hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorá je potrebná na zistenie množstva danej fugitívnej emisie, zisťuje iným ako oprávneným meraním, chemickou analýzou alebo inou obdobnou technickou skúškou, zistená hodnota sa považuje za reprezentatívnu, ak je zistená
a)
osobou, ktorá je na príslušnú skúšku
1.
akreditovaná akreditačným orgánom, ktorý preukázal zhodu najmenej s požiadavkami technických noriem pre príslušnú oblasť posudzovania zhody, úspešne podstúpil vzájomné hodnotenie ich splnenia a uznáva rovnocennosť služieb poskytnutých orgánmi posudzovania zhody, ktoré sú akreditované takýmto akreditačným orgánom,21)
2.
autorizovaná alebo iným obdobným spôsobom oprávnená kompetentným orgánom alebo odbornou inštitúciou, ktorá je uvedená v § 3 ods. 4 písm. i),
b)
podľa metodiky, ktorá zodpovedá požiadavkám na zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15 podľa svojho významu,
c)
s presnosťou, ktorá zodpovedá príspevku daného bilančného prúdu k presnosti zistenia celkového množstva emisie organických rozpúšťadiel,
d)
podľa požiadaviek na zistenie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora a reprezentatívneho hmotnostného toku, ktoré sú uvedené v § 3 ods. 6 a v prílohe č. 1, ktoré sa na výpočet výstupu organického rozpúšťadla, diskontinuálne merania a na iné ako oprávnené merania, chemické analýzy alebo iné obdobné technické skúšky uplatňujú podľa svojho významu.
(7)
Ak je pochybnosť o reprezentatívnosti výsledkov súboru diskontinuálnych meraní, chemických analýz alebo iných obdobných technických skúšok, a v ostatných prípadoch podľa § 6 ods. 4, na účel reprezentatívneho výpočtu fugitívnych emisií alebo výpočtu celkového množstva emisií v povolení možno určiť podmienku zisťovania podielu organických rozpúšťadiel chemickou analýzou určených bilančných prúdov, vykonávania iných zodpovedajúcich technických skúšok alebo podmienku reprezentatívneho merania množstva emisie v odpadových plynoch
a)
mimoriadne, súborom jednorazových meraní alebo iných obdobných chemických analýz alebo technických skúšok,
b)
každoročne, najmä ak ide o zisťovanie podielu organických rozpúšťadiel chemickou analýzou určených bilančných prúdov alebo vykonávanie iných zodpovedajúcich technických skúšok,
c)
periodicky, najmenej raz za určený časový interval od troch do šiestich kalendárnych rokov.
(8)
Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a emisný limit určený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok inej znečisťujúcej látky v odpadovom plyne ako prchavých organických zlúčenín, údaje o dodržaní určeného emisného limitu sa zisťujú a preukazujú podľa požiadaviek pre technologické zariadenia.
§ 12
Spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určenej technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania
(1)
Hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, sa pre zariadenia podľa § 2 ods. 4 zisťuje a jej dodržanie sa preukazuje spôsobom, v lehote a požiadaviek podľa odsekov 2 až 6 a § 2, 4 až 8, 10, 14 a 15 podľa svojho významu, ak
a)
to ustanovuje osobitný predpis,1)
b)
je vyjadrená číselnou hodnotou a jednotkou príslušnej fyzikálno-chemickej veličiny vrátane vyjadrenia jednotkou jeden ako percento, zlomok, pomer alebo podiel.
(2)
Technickým výpočtom podľa § 5 sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, zisťuje, ak sa žiadosťou preukáže, že možno vypočítať reprezentatívnu hodnotu alebo najvyššiu možnú hodnotu veličiny, ktorou je vyjadrená príslušná technická požiadavka a podmienka prevádzkovania a osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
(3)
Ak sa číselná technická požiadavka vzťahuje na technicko-konštrukčné riešenie skladovacieho alebo výrobno-technického zariadenia a žiadosťou sa preukáže, že zistenie hodnoty príslušnej veličiny po jeho nainštalovaní neumožňuje súčasný stav techniky merania podľa § 15, a nie sú možné ani osobitné podmienky merania podľa § 6 ods. 8, za technický výpočet sa považuje, aj ak sa zhoda predmetného technicko-konštrukčného riešenia s príslušnou technickou požiadavkou preukáže skúšobným protokolom, správou o skúške, certifikátom alebo iným obdobným dokladom
a)
osoby, ktorá je na príslušnú skúšku alebo inú odbornú činnosť akreditovaná, certifikovaná, autorizovaná alebo iným obdobným spôsobom oprávnená kompetentnou osobou podľa osobitného predpisu1) alebo podľa § 11 ods. 6 písm. a), alebo
b)
inej kvalifikovanej osoby vrátane dokladu riešiteľa alebo výrobcu príslušného zariadenia, ak doklad kompetentnej osoby podľa písmena a) nie je dostupný.
(4)
Jednorazovým meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, zisťuje, ak sa nezisťuje technickým výpočtom, neustanovuje inak osobitný predpis1) alebo nie je určené inak v povolení a
a)
ide o občasné zariadenie,
b)
vzniknú odôvodnené pochybnosti o správnosti technického výpočtu alebo o dodržaní technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa § 6 ods. 4,
c)
technická požiadavka sa vzťahuje na technicko-konštrukčné riešenie skladovacieho alebo výrobno-technického zariadenia a žiadosťou sa preukáže, že periodické meranie hodnoty príslušnej veličiny po jeho nainštalovaní neumožňuje súčasný stav techniky periodického merania a nie sú možné ani osobitné podmienky periodického merania,
d)
ide o technickú požiadavku a podmienku prevádzkovania, ktorá sa vzťahuje na zloženie alebo na iný technický parameter priemyselného, fermentačného, skládkového, pyrolýzneho, krakovacieho alebo iného obdobného plynu pred jeho spálením, ktorý sa ako štandardné palivo odvádza do verejnej siete; tým nie sú dotknuté požiadavky prevádzkovateľa verejnej siete na monitorovanie ním určených požiadaviek.
(5)
Periodickým meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, zisťuje najmenej jedenkrát za tri kalendárne roky a podľa požiadaviek na diskontinuálne meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa svojho významu, ak
a)
neustanovuje inak osobitný predpis,1)
b)
nie je pre zariadenie na spaľovanie odpadov ustanovené inak v § 10,
c)
nie je určené inak v povolení alebo v schválenej dokumentácii,
d)
nejde o podmienku prevádzkovania vyjadrenú ako kvalitatívny parameter paliva, ktorá sa zisťuje a preukazuje spôsobom podľa osobitného predpisu,22)
e)
ide o plyn podľa odseku 4 písm. d), ktorý sa neodvádza do verejnej siete; tým nie je dotknuté zisťovanie údajov o dodržaní emisného limitu pri jeho spaľovaní alebo inom používaní, ktorý je určený pre príslušné zariadenie.
(6)
Kontinuálnym meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, zisťuje a jej dodržanie sa preukazuje, ak
a)
to pre zariadenia na spaľovanie odpadov ustanovuje § 10 ods. 2,
b)
to pre ostatné zariadenia, ako zariadenia na spaľovanie odpadov, ustanovuje osobitný predpis,1) určuje povolenie alebo schválená dokumentácia, alebo
c)
o to v ostatných prípadoch požiada prevádzkovateľ stacionárneho zdroja; podmienkou je preukázanie splnenia požiadaviek podľa § 7 a 14, ktoré sa na príslušné kontinuálne meranie vzťahujú podľa svojho významu, a vydanie povolenia na nainštalovanie a na prevádzku príslušného automatizovaného meracieho systému.
(7)
Plnenie technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania, ktorá je vyjadrená slovne, monitoruje počas prevádzky zariadenia jeho prevádzkovateľ podľa súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 zákona alebo podľa schválenej dokumentácie, ak ide o stacionárne zdroje, pre ktoré sa súbor nevypracuje; výsledky monitorovania sa zaznamenávajú v prevádzkovej evidencii podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona a osobitného predpisu.15)
§ 13
Spôsob, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov v ich okolí
(1)
Spôsob monitorovania podľa § 2 ods. 6, monitorované znečisťujúce látky a ďalšie súvisiace veličiny, počet a rozmiestnenie meracích miest sa určujú s prihliadnutím na
a)
záverečné stanovisko z posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie,13)
b)
stanovisko poverenej organizácie,
c)
stanovisko orgánu verejného zdravotníctva,23)
d)
stanovisko obce, na ktorej území sa stacionárny zdroj nachádza, alebo obce, ktorá je emisiami zo stacionárneho zdroja najviac ovplyvnená,
e)
najvyššie očakávané množstvo a škodlivé účinky znečisťujúcich látok, ktoré sú odvádzané zo stacionárneho zdroja, a mieru rizika ohrozenia zdravia obyvateľstva a životného prostredia,
f)
najvyššie očakávané koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší a počet potenciálne ovplyvnených obyvateľov, ktoré sa zistia s použitím zodpovedajúcich modelovacích techník a stratifikačnej metódy odberu vzoriek na hodnotenie kvality ovzdušia,24)
g)
umiestnenie a výsledky blízkych staníc národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia podľa § 8 ods. 1 zákona,
h)
bežný počet meracích miest a bežné množstvo emisie na určenie podmienky monitorovania kvality ovzdušia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 častiach A a B,
i)
umiestnenie stacionárneho zdroja v aglomerácii alebo zóne, v ktorej je úroveň znečistenia ovzdušia vyššia ako horná medza na hodnotenie kvality ovzdušia alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie kvality ovzdušia,
j)
umiestnenie stacionárneho zdroja v oblasti riadenia kvality ovzdušia,
k)
umiestnenie stacionárneho zdroja v inej oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia ako podľa písmena j) alebo výrazne vplývajúceho na kvalitu ovzdušia v tejto oblasti,
l)
uplatnenie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia ako súčasti regulačného poriadku stacionárneho zdroja pre prípady vyhlásenia regulačných opatrení,
m)
možnosti stavu techniky merania kvality ovzdušia podľa odseku 4 a § 15 a primeranosť nákladov na inštaláciu a prevádzku automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia alebo na diskontinuálne meranie,
n)
územné a funkčné prepojenie viacerých vybraných veľkých stacionárnych zdrojov,
o)
vyhodnotenie výsledkov prieskumného merania podľa odseku 2, ak bolo určené,
p)
požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí výroby oxidu titaničitého podľa odseku 8, ak ide o nový stacionárny zdroj alebo o jeho podstatnú zmenu, ktorá má vplyv na kvalitu ovzdušia v jeho okolí,
q)
požiadavky na lehotu nainštalovania automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia podľa odseku 9 a na vykonávanie meraní podľa odseku 10.
(2)
Podkladom na určenie podmienky prieskumného merania je stanovisko poverenej organizácie; správu o prieskumnom meraní kvality ovzdušia predloží prevádzkovateľ určeného stacionárneho zdroja do troch mesiacov od posledného odberu vzorky alebo merania na mieste.
(3)
Pri umiestňovaní stálych meracích a stálych vzorkovacích miest sa prihliada na požiadavky na reprezentatívne umiestnenie podľa
a)
osobitného predpisu,25) ktoré sa na umiestňovanie meracích alebo vzorkovacích miest na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja uplatňujú podľa svojho významu,
b)
technickej metódy a metodiky na monitorovanie príslušnej fyzikálno-chemickej veličiny podľa odseku 4.
(4)
Metóda a metodika kontinuálneho merania kvality ovzdušia, diskontinuálneho merania kvality ovzdušia, indikatívneho merania a prieskumného merania v okolí stacionárneho zdroja sa volí s prihliadnutím na
a)
referenčné metódy a podmienky ich používania, ktoré ustanovuje osobitný predpis,25)
b)
požiadavky podľa § 15 podľa svojho významu.
(5)
Automatizovaný merací systém kvality ovzdušia a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky, ak nie je určené inak v povolení, musia
a)
spĺňať požiadavky na kontinuálne meranie veličín o kvalite ovzdušia, súvisiacich meteorologických veličín a na zisťovanie ostatných údajov o ovzduší a o prevádzke príslušného stacionárneho zdroja alebo zdrojov, ktoré sú potrebné na zistenie údajov o dodržaní určenej limitnej hodnoty a kvality ovzdušia v okolí daného stacionárneho zdroja podľa povolenia, ktoré je vydané s prihliadnutím na požiadavky podľa odseku 1 a na výsledky prieskumného merania podľa odseku 2, ak bolo v povolení určené,
b)
spĺňať požiadavky na reprezentatívne umiestnenie meracích a vzorkovacích miest podľa odseku 3 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
c)
spĺňať požiadavky a ciele v kvalite údajov a spracovania výsledkov kontinuálneho merania na účely hodnotenia kvality ovzdušia podľa osobitného predpisu,25)
d)
spĺňať normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky podľa súčasného stavu metód a metodík kontinuálneho merania danej fyzikálno-chemickej veličiny podľa odseku 4 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované; splnenie normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych požiadaviek na technické meracie prostriedky sa preukazuje pred ich nainštalovaním najmä certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokladom o zhode typu inštalovaného technického prostriedku s príslušnou metodikou podľa odseku 4 a s požiadavkami na kvalitu údajov podľa písmena c),
e)
zaznamenávať merané údaje v elektronickej podobe v rozsahu a vo formáte, ktorý zodpovedá požiadavkám súčasného stavu metód a metodík kontinuálneho merania podľa odseku 4 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
f)
verifikovať a validovať merané údaje postupmi podľa odseku 6 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
g)
zabezpečovať spracovanie a vyhodnocovanie validovaných štatistických údajov o výsledku monitorovania kvality ovzdušia v rozsahu, za podmienok a vo formáte dát, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 časti D a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
h)
poskytovať do národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia merané údaje v elektronickej podobe v reálnom čase a validované údaje a príslušné informácie v elektronickej podobe v lehotách a rozsahu podľa odseku 7, ak v povolení nie je určené inak,
i)
poskytovať poverenej organizácii údaje a informácie o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách v elektronickej podobe v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohe č. 6 časti C, a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
j)
zabezpečovať chránenie systému a dát proti neoprávneným zmenám vrátane zaznamenávania a identifikovania zmien systému a dát a trvalo umožniť prístup k záznamom o vykonaných zmenách a ich vytlačenie diaľkovo a miestne,
k)
zabezpečovať signalizáciu svojich poruchových stavov a výpadkov napájaní vrátane ich zaznamenávania a identifikovania a zabezpečiť uloženie informácií na 72 a viac hodín,
l)
zabezpečovať snímanie, bezpotenciálový prenos a zaznamenávanie signálov o aktuálnych výrobno-prevádzkových stavoch prevádzok monitorovaných stacionárnych zdrojov, ak sa výstupy systému uplatňujú pri regulácii prevádzky stacionárneho zdroja,
m)
umožňovať spracovanie údajov na účel informovania verejnosti o kvalite ovzdušia podľa § 2 ods. 11,
n)
byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom a v intervaloch podľa dokumentácie, povolenia a metodík špecifikujúcich stav techniky kontinuálneho merania a systému kontroly a kvality, ktorý sa uplatňuje v čase ich inštalovania podľa odseku 4 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
o)
byť zdokumentované v aktuálnej technickej dokumentácii podľa § 15 ods. 1 písm. i) zákona vrátane prevádzkového predpisu na zabezpečenie požiadaviek podľa písmen a) až n) a príslušných formulárov pre záznamy o prevádzke a o kontrole kvality; aktuálne dokumenty pre prevádzku a pre systém kontroly a kvality musia byť trvalo dostupné obsluhe meracieho systému,
p)
spĺňať ostatné podmienky na inštalovanie a na prevádzku podľa povolenia, ktoré nenáležia do predchádzajúcich písmen,
q)
uchovávať merané a ostatné údaje podľa písmen e) až n) a p) a zmenené dokumenty alebo ich zmenené časti a záznamy o prevádzke a o kontrole kvality podľa písmena o) najmenej päť rokov; ak sa údaje a dokumenty uchovávajú len v elektronickej podobe, musia sa uchovávať na dvoch nezávislých dátových nosičoch a musí byť zabezpečená ochrana dát proti akýmkoľvek zmenám,
r)
byť oprávnenou osobou podľa § 20 ods. 2 zákona spôsobom a v intervaloch podľa § 14 kalibrované, skúšané a musí byť vykonávaná inšpekcia zhody.
(6)
Postup verifikovania a nasledujúceho validovania údajov o kvalite ovzdušia v okolí určeného stacionárneho zdroja musí
a)
zohľadňovať ustanovené požiadavky na kvalitu údajov,25)
b)
zohľadňovať poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkčnosti alebo technickými problémami, zohľadňovať merania mimo rozsahu a údaje vykazujúce rýchle zmeny, ako sú príliš veľké poklesy alebo nárasty hodnôt,
c)
korigovať údaje podľa kritérií založených na znalostiach klimatických a meteorologických vplyvov špecifických pre príslušnú lokalitu počas merania,
d)
umožniť zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi, porovnaním s okolitými stanicami, s inými paralelne meranými znečisťujúcimi látkami a štatistickou analýzou s použitím testov smerodajnej odchýlky alebo s použitím regulačných diagramov,
e)
zahŕňať aj priebežné hodnotenie vplyvu prevádzky určeného stacionárneho zdroja a iných osobitných stavov a udalostí na zistené údaje o kvalite ovzdušia, najmä ak sú štatisticky významne vyššie ako bežné hodnoty.
(7)
Predbežné verifikované a validované údaje podľa odseku 6 sa do národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia predkladajú v elektronickej podobe denne za predchádzajúci deň; konečné verifikované a validované údaje vrátane údajov o ich verifikovaní a validovaní a o vplyve prevádzky stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia v jeho okolí sa predkladajú v elektronickej podobe do piatich pracovných dní, ak v povolení nie je určené inak.
(8)
Ak ide o výrobu oxidu titaničitého a nadväzujúce výroby, v okolí stacionárneho zdroja sa vykonáva reprezentatívne kontinuálne meranie koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok a oxidu siričitého, ak je aplikovaný sulfátový proces, alebo kontinuálne meranie koncentrácie chlóru pri použití chlórového procesu.
(9)
Automatizovaný merací systém kvality ovzdušia sa nainštaluje
a)
súčasne s uvedením nového stacionárneho zdroja do prevádzky, ak v povolení nie je určené inak, najneskôr do troch rokov od uvedenia stacionárneho zdroja do užívania,
b)
v termíne určenom v povolení na nainštalovanie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, najneskôr do troch rokov od určenia podmienky, ak ide o jestvujúci stacionárny zdroj, jestvujúci stacionárny zdroj alebo nový stacionárny zdroj po zmene a ak ide o prieskumné meranie kvality ovzdušia.
(10)
Periodické meranie, indikatívne meranie alebo prieskumné meranie kvality ovzdušia sa vykonáva od
a)
uvedenia nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
b)
termínu, ktorý je určený v povolení, ak ide o prieskumné meranie.
(11)
Kvalitu ovzdušia v okolí určeného stacionárneho zdroja preukazuje jeho prevádzkovateľ
a)
správou o periodickom meraní, indikatívnom meraní alebo o prieskumnom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona a osobitného predpisu,9) ak sa hodnoty parametrov kvality ovzdušia zisťujú diskontinuálnym meraním,
b)
údajmi z automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, ktoré podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona prevádzkovateľ stacionárneho zdroja poskytuje poverenej organizácii v elektronickej podobe v reálnom čase, ak ide o prvotné údaje, a v lehotách podľa odseku 7, ak ide o predbežné validované údaje a o konečné validované údaje.
(12)
Dodržanie požiadaviek na automatizovaný merací systém kvality ovzdušia podľa § 15 ods. 1 písm. i) a q) zákona, odsekov 1 až 11 a § 14 sa preukazuje správou o úplnej alebo o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, alebo iným zodpovedajúcom dokladom podľa § 20 ods. 8 zákona a osobitného predpisu.9) Integrálnou súčasťou správy o oprávnenej inšpekcii zhody, ak dané oprávnené činnosti vykoná tá istá oprávnená osoba, alebo osobitnou prílohou, ak tieto činnosti vykonali iné oprávnené osoby, je:
a)
kalibračný certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej kalibrácie meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov daného automatizovaného meracieho systému na mieste jeho inštalovania,
b)
správa alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej skúšky hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov, ostatných meracích prostriedkov a správnosti technickej funkcie daného automatizovaného meracieho systému na mieste jeho inštalovania.
(13)
Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia vrátane jej príloh, správa o inom ako o prvom (ďalšom) periodickom meraní alebo o indikatívnom meraní údajov o kvalite ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja sa podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona predkladá najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste alebo automatizovanom meracom systéme; ak sa kvalita ovzdušia zisťuje sériou jednotlivých meraní v rôznych časových obdobiach kalendárneho roka, možno predložiť aj čiastkové správy v členení podľa období alebo v inom vhodnom členení podľa vlastného významu.
(14)
Prevádzkovateľ stacionárneho zdroja môže v jeho okolí zisťovať kvalitu ovzdušia kontinuálnym meraním, diskontinuálnym meraním alebo indikatívnym meraním, aj keď mu podmienka monitorovania nebola určená; podmienkou použitia výsledkov monitorovania na konania vo veciach ochrany ovzdušia je doloženie súhlasného stanoviska ministerstvom poverenej organizácie, vydanie povolenia, a ak ide o kontinuálne meranie, aj preukázanie splnenia požiadaviek na automatizovaný merací systém kvality ovzdušia podľa odsekov 3 až 13 a jeho úplná kontrola podľa § 14 ods. 3.
§ 14
Kontrola automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia
(1)
Pre automatizovaný merací systém emisií a automatizovaný merací systém kvality ovzdušia (ďalej len „automatizovaný merací systém“) sa vykonáva
a)
úplná kontrola,
b)
periodická kontrola.
(2)
Úplná kontrola automatizovaného meracieho systému sa vykonáva, ak ide o
a)
uvádzanie automatizovaného meracieho systému do prevádzky,
b)
zmenu princípu merania,
c)
zmenu princípu úpravy vzorky plynu,
d)
úplnú obnovu meracích prostriedkov,
e)
zistenie nedodržania pracovných charakteristík meracích prostriedkov, ktoré sú určené ako normatívne požiadavky,
f)
zásadnú zmenu látkového zloženia meraného plynu v dôsledku zmeny stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia.
(3)
Úplnou kontrolou automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení, sa na mieste jeho inštalovania podľa svojho významu
a)
vykoná oprávnená kalibrácia meracích analyzátorov a ostaných meracích prostriedkov s použitím na to určených kalibračných prostriedkov; ak súčasný stav techniky oprávnenú kalibráciu meracieho prostriedku neumožňuje, zistí sa zodpovedajúca funkcia celého automatizovaného meracieho systému podľa písmena b) štvrtého bodu,
b)
oprávnenými skúškami zistia
1.
normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky, ktoré sa pre meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky zisťujú na mieste inštalovania pred ich uvedením do trvalej prevádzky, a to najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15, a podľa odseku 6 písm. a), ak ide o automatizovaný merací systém emisií,
2.
ostatné pracovné charakteristiky a obdobné technické požiadavky ako podľa prvého bodu, ak sú určené v povolení,
3.
údaje o dodržaní určených emisných limitov, ak ide o úplnú kontrolu automatizovaného meracieho systému emisií podľa odseku 2 písm. a) a f) a ak súčasne nainštalovaný systém vyhovuje požiadavkám podľa § 7,
4.
údaje o správnosti kalibračnej funkcie meracích analyzátorov alebo sa zistí zodpovedajúca funkcia celého automatizovaného meracieho systému prostredníctvom paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou alebo metodikou určenou v povolení, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metód a metodík podľa § 15 daná skúška správnosti vykonáva,
c)
vykoná úplná oprávnená inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a podľa § 13 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie kvality ovzdušia.
(4)
Periodickou kontrolou automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení, sa na mieste jeho inštalovania vykoná periodická oprávnená
a)
kalibrácia meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak súčasný stav techniky oprávnenú kalibráciu meracieho prostriedku umožňuje,
b)
skúška
1.
normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych technických požiadaviek, ktoré sa pre meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky zisťujú na mieste inštalovania periodicky po ich uvedení do trvalej prevádzky, a to najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 a podľa odseku 6 písm. b), ak ide o automatizovaný merací systém emisií,
2.
ostatných pracovných charakteristík a obdobných technických požiadaviek ako v prvom bode, ktoré sa podľa povolenia zisťujú na mieste inštalovania periodicky po uvedení do trvalej prevádzky,
3.
správnosti kalibračnej funkcie meracích analyzátorov alebo sa zistí zodpovedajúca funkcia celého automatizovaného meracieho systému prostredníctvom paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou alebo metodikou určenou v povolení, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metód a metodík podľa § 15 daná skúška vykonáva,
c)
inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a podľa § 13 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie kvality ovzdušia, ktoré sú podľa svojho významu aktuálne pre periodickú kontrolu automatizovaného meracieho systému po uvedení do trvalej prevádzky.
(5)
Periodická kontrola automatizovaného meracieho systému vrátane oprávnenej skúšky správnosti kalibračnej funkcie alebo zistenia zodpovedajúcej funkcie prostredníctvom paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou, alebo v povolení na to určenou metodikou sa vykonáva v intervale najmenej raz za kalendárny rok, ak
a)
osobitný predpis1) neustanovuje inak,
b)
kratší interval nie je určený v dokumentácii automatizovaného meracieho systému emisií alebo v povolení.
(6)
Ak v metodike kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 nie je pre oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody daného automatizovaného meracieho systému emisií určené inak alebo požiadavky na oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody nie sú zrejmé, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, alebo nie je určené inak v schválenej dokumentácii alebo v povolení, skúšanie a inšpekcia zhody sa považujú za zodpovedajúce súčasnému stavu techniky, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technickej normy vo veci zabezpečovania kvality automatizovaných meracích systémov emisií16) pre
a)
zabezpečenie kvality druhej úrovne, ak ide o úplnú kontrolu,
b)
každoročnú funkčnú skúšku, ak ide o periodickú kontrolu.
§ 15
Požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody
(1)
Metóda a metodika technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody musí umožňovať zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty emisnej veličiny, zloženia a množstva emisie a údajov o kvalite ovzdušia v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky a v súlade s požiadavkami na monitorovanie podľa záveru o najlepšej dostupnej technike pre príslušnú prevádzku, zariadenie alebo odbornú monitorovaciu činnosť.
(2)
Žiadosť a príslušná projektová a ostatná dokumentácia a vydané povolenie na účely zistenia reprezentatívnych a vedecky odôvodnených údajov o dodržaní emisnej požiadavky a množstva emisie v závislosti od fyzikálno-chemickej a inej technickej povahy príslušnej odbornej činnosti musia obsahovať
a)
riešenie technických požiadaviek na reprezentatívne meracie miesto vrátane riešenia požiadaviek na potrebný manipulačný priestor, na dostupnosť energetických zdrojov, na ochranu proti vplyvom fyzikálnych polí a poveternostným vplyvom; ak ide o meracie miesto inštalované na potrubí, úsek merania a miesto merania sa považujú za zodpovedajúce súčasnému stavu techniky, ak vyhovujú požiadavkám najmenej podľa technickej normy vo veci merania emisií zo stacionárnych zdrojov, požiadavky na úseky a miesta merania,26)
b)
metodiky kontinuálneho merania a technické požiadavky na zisťovanie množstva emisie a údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky a pre oprávnenú kalibráciu, skúšanie a inšpekciu zhody a pre zabezpečenie kvality automatizovaných meracích systémov emisií, ktoré neustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis,1) pričom sa prihliada na požiadavky metodiky, ktorá je pre danú činnosť v súlade s odsekom 3 zverejnená v informácii o štandardných metódach a metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona (ďalej len „štandardná metodika“), ak je o nej informácia,
c)
metodiky diskontinuálneho merania a technické požiadavky na zisťovanie údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky alebo zloženia emisií, ktoré neustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis,1) najmä početnosť a čas trvania jednotlivých meraní alebo série krátkodobých meraní, ktoré sa vyhodnocujú ako výsledok jednotlivého merania, a najvyššiu prípustnú hodnotu neistoty výsledku jednotlivého merania, pričom sa prihliada na požiadavky štandardnej metodiky, ak je o nej informácia,
d)
osobitné podmienky a osobitné lehoty diskontinuálneho merania, kontinuálneho merania alebo technického výpočtu hodnoty emisnej veličiny, zloženia alebo množstva emisie, ak sú nutné, a ich podrobné odôvodnenie,
e)
riešenie sledovania a oznamovania údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie možných zmien podmienok zisťovania údajov o hodnote a dodržaní určenej emisnej požiadavky, zloženia alebo množstva emisie technickým výpočtom alebo meraním a oznamovanie ich zmien.
(3)
Reprezentatívne odbery vzoriek, chemické analýzy jednotlivých znečisťujúcich látok, diskontinuálne merania a kontinuálne merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody a porovnávacie merania automatizovaných meracích systémov emisií so štandardnými referenčnými metódami, technické výpočty hodnôt veličín, ktorými sú určené emisné požiadavky, a výpočty množstva emisie sa vykonávajú v súlade so štandardnou normalizovanou metodikou, ktorá sa pre danú činnosť určuje v poradí podľa
a)
osobitného predpisu, ktorý sa vzťahuje na danú emisnú požiadavku1) alebo na požiadavku na kvalitu ovzdušia,6) alebo podľa predpisu príslušného orgánu alebo inštitúcie Európskej únie, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná,27)
b)
slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá norma alebo technická špecifikácia Európskeho výboru pre normalizáciu CEN,
c)
slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá medzinárodná norma ISO,
d)
slovenskej technickej normy STN alebo technickej špecifikácie,
e)
inej zahraničnej normy alebo technickej špecifikácie určenej v referenčnom dokumente inštitúcie Európskej únie o najlepšej dostupnej technike,
f)
inej zahraničnej normy alebo technickej špecifikácie určenej podľa požiadaviek slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá technická špecifikácia Európskeho výboru pre normalizáciu pre výber normalizovaných metód pre meranie emisií zo stacionárnych zdrojov,28) na základe ktorej sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality, ak je pre danú činnosť vydaná.
(4)
Ak nie je určené inak v schválenej dokumentácii alebo v povolení podľa odseku 2, alebo ustanovené inak predpismi podľa odseku 3 písm. a), technické výpočty, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody sa vykonávajú v súlade s najnovším vydaním technickej normy alebo technickej špecifikácie čo najskôr od jej vydania, najneskôr však do
a)
šiestich mesiacov, ak ide o
1.
nové vydanie doterajšej technickej normy alebo technickej špecifikácie po jej revízii alebo inej zodpovedajúcej zmene,
2.
vydanie novej štandardnej normalizovanej metodiky predloženej na odborné pripomienkovanie alebo na konečné schválenie prostredníctvom informačného systému podľa § 20 ods. 13 zákona,
b)
12 mesiacov, ak ide o novú technickú normu alebo o novú technickú špecifikáciu, ktorej vydanie nebolo predložené na pripomienkovanie alebo na konečné schválenie podľa písm. a) druhého bodu.
(5)
Ak pre technický výpočet, meranie, kalibráciu, skúšku a inšpekciu zhody nie je štandardná metodika ani štandardná normalizovaná metodika podľa odseku 3, metodika danej činnosti sa určuje v poradí podľa nenormalizovanej metodiky, ktorá je
a)
uvedená v dokumentácii alebo je spracovaná pôvodcom danej technológie alebo výrobcom daného zariadenia,
b)
dostupná ako technická špecifikácia, smernica, návod, pokyn a iný obdobný dokument vydaný kompetentnou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo profesijným združením,
c)
dostupná z odbornej literatúry alebo z iných odborných informácií vrátane individuálne vyvinutej metodiky.
(6)
Nenormalizovaná metodika musí byť v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky validovaná, meracie prostriedky metrologicky nadviazané a musí byť preukázané, že výsledok merania alebo inej obdobnej technickej činnosti je vedecky odôvodnený. Uvedené sa považuje za splnené, ak nenormalizovaná metodika je validovaná a jej vhodnosť je zhodnotená a zdokumentovaná najmenej v rozsahu a spôsobom podľa príslušných technických noriem a technických špecifikácií, ktoré špecifikujú všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií, na hodnotenie vhodnosti a na validáciu metódy;29) ak ide o diskontinuálne meranie a kalibráciu alebo o skúšku automatizovaného meracieho systému, ďalšie podrobnosti ustanovuje osobitný predpis.30)
(7)
Alternatívne riešenie normatívnej alebo odporúčanej požiadavky, iný alternatívny postup alebo modifikácia normalizovaného postupu sú možné, ak alternatívne alebo modifikované riešenie je vedecky odôvodnené, poskytuje ekvivalentný výsledok a sú splnené najmenej požiadavky na rozsah a formu porovnania alternatívneho riešenia s požadovanou neistotou merania a na jeho validáciu;29) ak ide o porovnávacie meranie automatizovaného meracieho systému so štandardnou referenčnou metodikou, iné alternatívne alebo modifikované riešenie je možné, len ak je táto možnosť v príslušnej štandardnej referenčnej metodike priamo uvedená.
(8)
Z normatívnych a odporúčaných požiadaviek a postupov technickej normy alebo technickej špecifikácie sa uplatňujú len tie požiadavky a postupy, ktoré
a)
sú v súlade s požiadavkami, ktoré pre zistenie hodnoty danej veličiny alebo vykonanie odbornej činnosti ustanovuje osobitný predpis,1)
b)
osobitný predpis1) ani táto vyhláška neustanovujú,
c)
sú v prípade pochybnosti riešené spôsobom podľa odseku 2.
(9)
Zistená hodnota veličiny sa na účel posúdenia dodržania určenej emisnej požiadavky vyjadruje
a)
v jednotkách, stavových a referenčných podmienkach ako príslušná emisná požiadavka a podmienky jej platnosti,
b)
na rovnaký počet platných miest ako príslušná emisná požiadavka; ak príslušná metodika umožňuje zistiť väčší počet platných miest, výsledok sa zaokrúhľuje podľa normalizovaného návodu na zaokrúhľovanie čísel a podľa pravidla zaokrúhľovania B.31)
(10)
Priemerná hodnota série jednotlivých meraní a technických skúšok sa vypočíta z nezaokrúhlených jednotlivých hodnôt a zaokrúhľuje sa až vypočítaný priemer.
(11)
Hodnota individuálneho emisného faktora, hmotnostného toku a ďalších veličín, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisie, sa zaokrúhľuje na taký počet platných miest, aby príspevok zaokrúhlenia nebol väčší ako 10 % z najväčšieho príspevku neistoty jednotlivých veličín vo funkčnom výpočtovom vzťahu pre výpočet množstva emisie za rok.
§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)
Oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody, ktoré sú vykonané alebo ktoré sa začali vykonávať na mieste platnosti určenej emisnej požiadavky alebo mieste inštalovania automatizovaného meracieho systému podľa doterajších predpisov, sa považujú za vykonané podľa tejto vyhlášky.
(2)
Intervaly periodického merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody ustanovené touto vyhláškou začínajú plynúť po uplynutí posledného intervalu periodického merania, skúšky a inšpekcie zhody podľa doterajšieho predpisu; vykonanie periodického merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody podľa posledného intervalu podľa doterajšieho predpisu tým nie je dotknuté.
(3)
Údaje o dodržaní určených emisných limitov sa diskontinuálnym meraním zistia pri prvej plánovanej prevádzke, pri prvom plánovanom použití záložného paliva, funkčnej alebo inej obdobnej prevádzkovej skúške, technickej kontrole alebo revízii, ak je spojená s ich uvedením do prevádzky, ak ide o
a)
stacionárne zdroje a ich zariadenia, pre ktoré platí požiadavka na zistenie a preukázanie údajov o dodržaní určených emisných limitov diskontinuálnym meraním a v predchádzajúcom období neboli v súvislej prevádzke viac ako 240 hodín,
b)
občasné zariadenia vrátane záložných palív, ktoré neboli do času účinnosti tejto vyhlášky uvedené do plánovanej prevádzky.
(4)
Príslušné údaje sa zistia a dodržanie danej požiadavky sa preukáže spôsobom a v lehotách podľa § 4 ods. 2, ak ide o zistenie a preukázanie údajov o dodržaní
a)
určených emisných limitov pri viacerých výrobno-prevádzkových režimoch, pre ktoré neuplynula lehota zistenia a preukázania údajov o ich dodržaní podľa doterajšieho predpisu,
b)
emisnej požiadavky, pre ktorú doterajší predpis neustanovil požiadavku na zistenie a preukázanie údajov o jeho dodržaní,
c)
emisnej požiadavky, pre ktorú neboli zistené a preukázané údaje o jej dodržaní v lehote podľa doterajšieho predpisu a ak nebolo uložené príslušné opatrenie na nápravu.
§ 17
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.
PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA POSTUP VÝPOČTU MNOŽSTVA EMISIE, O JEDNOZNAČNEJ EMISNEJ ZÁVISLOSTI A O ZISŤOVANÍ REPREZENTATÍVNEHO INDIVIDUÁLNEHO EMISNÉHO FAKTORA A REPREZENTATÍVNEHO HMOTNOSTNÉHO TOKU
1.
Postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky musí
a)
umožňovať výpočet technicky odôvodneného množstva emisie podľa súčasného stavu poznania prírodných a iných technických zákonitostí, ktoré sa vzťahujú na príslušnú technológiu, výrobno-prevádzkové režimy a na ďalšie nevýrobné stavy,
b)
mať zdokumentované spôsoby a podmienky zisťovania, evidovania a dokumentovania hodnôt všetkých veličín vo funkčnom výpočtovom vzťahu, ktoré musia vychádzať z údajov vybraných technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sa merajú, zisťujú a dokumentujú spôsobom podľa platnej prevádzkovej evidencie,
c)
vychádzať z výpočtových vzťahov množstva emisie, ktoré sa uplatňujú v národnom emisnom inventarizačnom systéme; iné výpočtové vzťahy sú možné, len ak sa preukáže, že poskytujú presnejší výsledok,
d)
obsahovať údaje o nepresnosti merania alebo iného zisťovania hodnôt jednotlivých veličín vo funkčnom výpočtovom vzťahu podľa písmena b) vo forme rozšírenej neistoty pri približne 95 % štatistickej pravdepodobnosti (k = 2) alebo iného obdobného údaja o nepresnosti vrátane jej kvalifikovaného odhadu, ak o rozšírenej neistote nie sú dostupné priame technické údaje.
2.
Emisná závislosť na účely výpočtu množstva emisie je jednoznačná, ak
a)
sa v technológii nepoužívajú odlučovacie zariadenia alebo sa znečisťujúca látka v konkrétnom odlučovacom zariadení neodlučuje – emisný stupeň je vyšší ako 90 % alebo účinnosť odlučovania je menšia ako 10 %,
b)
ju možno vyjadriť funkčným vzťahom medzi množstvom emisie znečisťujúcej látky a vybranými technicko-prevádzkovými parametrami,
c)
funkčný vzťah podľa písmena b) nezávisí od režimu prevádzkovania,
d)
hodnoty vybraných technicko-prevádzkových parametrov podľa písmena b) sa zisťujú spôsobom podľa platnej prevádzkovej evidencie.
3.
Reprezentatívny individuálny emisný faktor sa zisťuje ako podiel hmotnosti emisie znečisťujúcej látky vypustenej do ovzdušia a sumárnej hodnoty vzťahovej veličiny za zvolenú časovú periódu merania počas takého vybraného výrobno-prevádzkového režimu a vybraných hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín a technológie, ktoré sú z hľadiska celoročnej prevádzky reprezentatívne a zistený individuálny emisný faktor umožňuje vypočítať najpravdepodobnejšie množstvo emisie aj počas iných bežných výrobno-prevádzkových režimov.
Ak nemožno zistiť jednu reprezentatívnu hodnotu pre viacero výrobno-prevádzkových režimov, reprezentatívny individuálny emisný faktor sa zistí pre každý aktuálny výrobno-prevádzkový režim podľa siedmeho bodu a ôsmeho bodu. Uvedené sa vzťahuje aj na reprezentatívny individuálny hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje ako podiel hmotnosti emisie znečisťujúcej látky za jednotku času.
4.
Vzťahovou veličinou na účel zistenia reprezentatívneho individuálneho emisného faktora je vhodná veličina v závislosti od vlastností technológie a možností zistenia jej reprezentatívnej hodnoty, najmä
a)
jednotkové množstvo spáleného paliva alebo spotrebovanej suroviny,
b)
jednotkové množstvo produkcie, výrobku,
c)
jedna várka, šarža alebo vsádzka,
d)
iný prevádzkový parameter podľa vlastností konkrétnej technológie.
Vzťahovou veličinou na účel zistenia reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku je čas prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia, pre ktoré sa zisťuje množstvo emisie.
5.
Vzťahová veličina je reprezentatívna, ak
a)
množstvo vzťahovej veličiny je kvalifikovane zisťované, ak je to dostupné s použitím kalibrovaného, justovaného alebo iným obdobným spôsobom potvrdeného, validovaného prevádzkového meracieho zariadenia,
b)
množstvo vzťahovej veličiny za kalendárny rok alebo iný čas zisťovania je podľa možnosti priebežne meracím systémom integrované, zaznamenávané a prevádzkovo evidované,
c)
emisie znečisťujúcej látky nezávisia od parametrov vzťahovej veličiny vo väčšom rozsahu ako podľa siedmeho bodu, alebo ak to nie je možné, príslušné vplyvové parametre sa kvalifikovane zisťujú, zaznamenávajú, prevádzkovo evidujú a pri výpočte emisií zohľadňujú,
d)
hodnoty veličín podľa písmen a) až c) sa zisťujú, zaznamenávajú a prevádzkovo evidujú spôsobom podľa platnej prevádzkovej evidencie,
e)
je vyjadrená ako menovateľ limitného emisného faktora, všeobecného emisného faktora alebo publikovaného emisného faktora alebo umožňuje verifikovanie zistenej hodnoty reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku najmä teoretickým výpočtom alebo porovnaním s publikovanou hodnotou.
6.
Množstvo vzťahovej veličiny počas periódy diskontinuálneho merania emisií sa zmeria priamo alebo sa zistí technickým výpočtom z výsledkov meraní hmotnosti vstupov a analýz palív a surovín; konkrétny spôsob a postup sa volí individuálne v závislosti od vlastností technológie, stavu techniky oprávneného merania, dokumentácie, systému prevádzkovej kontroly a evidencie, nainštalovaných prevádzkových meracích prostriedkov a požiadaviek na reprezentatívnosť vzťahovej veličiny podľa piateho bodu a na reprezentatívnosť výrobno-prevádzkového režimu podľa siedmeho bodu a ôsmeho bodu.
7.
Reprezentatívny výrobno-prevádzkový režim na účely zistenia množstva emisie je taký vybraný režim z hľadiska výrobkov, palív a surovín, ak ich môže byť viacej, výrobnej kapacity alebo prevádzkového výkonu a z hľadiska súvisiacich hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín, polotovarov, výrobných a odlučovacích zariadení, od ktorých emisie závisia, pri ktorom rozšírená neistota výpočtu množstva emisie za celé obdobie zisťovania množstva nie je podľa možnosti väčšia ako 30 %.
8.
Ak reprezentatívna hodnota individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku môže závisieť od hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín, polotovarov, výrobných a odlučovacích zariadení vo väčšej miere, ako zodpovedá 30 % rozšírenej neistote (ďalej len „parametrická veličina“), musí sa
a)
reprezentatívny individuálny emisný faktor alebo reprezentatívny individuálny hmotnostný tok vztiahnuť aj na jednotku parametrickej veličiny, najmä na jednotkový obsah znečisťujúcej látky v palive alebo v surovine, alebo na definovanú hodnotu iného parametra podľa významu parametrickej veličiny,
b)
súčasne s meraním emisií a so zistením príslušného množstva vzťahovej veličiny zistiť kvalifikovaným spôsobom aj hodnota parametrickej veličiny; uplatňujú sa spôsoby podľa piateho bodu a šiesteho bodu podľa svojho významu.
9.
V správe o oprávnenom meraní sa okrem ostatných náležitosti podľa § 20 ods. 8 zákona uvádza aj názor na reprezentatívnosť výsledku merania reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku a odporúčanie, ako ich aplikovať na výpočet vypusteného množstva emisie z hľadiska charakteristík reprezentatívneho výrobno-prevádzkového spôsobu, nepresnosti merania hodnôt vzťahových a parametrických veličín s prihliadnutím na požiadavky podľa prvého bodu písm. c) a d).
Príloha č. 2 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.
PODROBNOSTI O ČLENENÍ TECHNOLÓGIÍ, O PODMIENKACH DISKONTINUÁLNEHO MERANIA A HODNOTENIA POŽIADAVIEK DODRŽANIA EMISNÉHO LIMITU
A.
Druhy technológií
1.
Na účely voľby výrobno-prevádzkového režimu sa technológie členia na
a)
emisne jednorežimové,
b)
emisne viacrežimové.
2.
Emisne jednorežimovou technológiou je technológia, ktorú možno podľa dokumentácie prevádzkovať len v jednom výrobno-prevádzkovom režime, alebo technológia, ktorá má jeden vybraný výrobno-prevádzkový režim, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie a počas ktorého možno zistiť, či stacionárny zdroj alebo jeho časť je technicky spôsobilá dodržiavať určené emisné limity vo všetkých režimoch ustálenej prevádzky, ktoré sú podľa dokumentácie možné, pre ktoré platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity alebo možno emisné limity považovať za dodržané podľa prísnejších hodnotiacich kritérií, ako sú určené požiadavky.
3.
Emisne viacrežimovou technológiou je technológia, ktorú možno prevádzkovať vo viacerých výrobno-prevádzkových režimoch a ktorá vzhľadom na svoje vlastnosti neumožňuje vybrať jeden výrobno-prevádzkový režim, v ktorom sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
4.
Výrobno-prevádzkové režimy sa posudzujú podľa druhu a množstva emisií, ktoré môžu závisieť najmä od výrobného výkonu alebo tepelného príkonu, druhu výrobku alebo iného obdobného výrobného výstupu, druhu paliva alebo podielu palív, ak ide o viacpalivové spaľovacie zariadenia, od druhu suroviny alebo druhu spaľovaného odpadu.
5.
Na účely voľby počtu jednotlivých meraní, trvania periódy jednotlivého merania a počtu čiastkových meraní sa technológie podľa časového trvania a charakteru zmien emisií členia na
a)
kontinuálne emisne ustálené technológie,
b)
kontinuálne emisne premenlivé technológie,
c)
diskontinuálne technológie.
6.
Kontinuálnou emisne ustálenou technológiou je kontinuálne (priebežne) prevádzkovaná technológia, ktorá je charakteristická tým, že podiel najvyššej a najnižšej hodnoty emisnej veličiny ľubovoľnej znečisťujúcej látky nie je vyšší ako dva.
7.
Kontinuálnou emisne premenlivou technológiou je kontinuálne (priebežne) prevádzkovaná technológia, ktorá je charakteristická tým, že podiel najvyššej a najnižšej hodnoty emisnej veličiny ľubovoľnej znečisťujúcej látky je dva a vyšší.
Kontinuálnou emisne premenlivou technológiou je aj priebežne prevádzkovaná technológia s prerušovaným dávkovaním surovín, najmä vsádzková technológia alebo technológia s prerušovaným spaľovaním palív, ak prerušenie je len krátkodobé a netrvá dlhšie ako tri minúty, ak sa jednotlivá hodnota vyhodnocuje za 30-minútovú periódu, alebo šesť minút, ak sa jednotlivá hodnota vyhodnocuje za 60-minútovú periódu.
8.
Diskontinuálnou technológiou je várková, šaržová, vsádzková, iná prerušovane prevádzkovaná technológia alebo technológia s prerušovaným vznikom emisií znečisťujúcej látky, najmä dvojpolohová regulácia prerušovaným spaľovaním paliva alebo dávkovaním inej suroviny, ak trvá dlhšie ako tri minúty alebo šesť minút v závislosti od trvania periódy vyhodnocovania jednotlivej hodnoty.
9.
Za prevádzku pri menovitej kapacite sa považuje výrobno-prevádzkový režim, ktorý zodpovedá najmenej 90 % menovitého výkonu, menovitého tepelného príkonu alebo inej menovitej kapacity technológie alebo zariadenia podľa svojej povahy, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, nie je určené inak v povolení alebo uvedené v schválenej dokumentácii. Ak pre technológiu alebo zariadenie je určená dolná aj horná hodnota menovitej kapacity, uvedené sa vzťahuje na hornú hodnotu menovitej kapacity.
B.
Podrobnosti o voľbe výrobno-prevádzkového režimu a podmienkach merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu, ktoré nie sú osobitnými podmienkami merania
1.
Ak ide o zariadenie s emisne jednorežimovou technológiou, diskontinuálne meranie sa vykonáva v takom vybranom výrobno-prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie alebo emisné limity možno považovať za dodržané podľa prísnejších hodnotiacich kritérií, ako sú určené požiadavky, a parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odlučovacích zariadení sú v súlade s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne zodpovedajú bežným hodnotám.
Ak ide o ďalšie periodické meranie a zariadenie sa pri výrobno-prevádzkovom režime s najvyššími očakávanými emisiami bežne neprevádzkuje, meranie možno vykonať pri bežnom režime s najvyššími emisiami, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení.
2.
Ak ide o iné ako spaľovacie zariadenie s emisne viacrežimovou technológiou, jednorazové meranie, prvé periodické meranie a ďalšie periodické merania s intervalom tri roky a dlhším sa vykonávajú v dvoch alebo vo viacerých vybraných režimoch ustálenej prevádzky, počas ktorých sú emisie jednotlivých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie alebo emisné limity možno považovať za dodržané podľa prísnejších hodnotiacich kritérií, ako sú určené požiadavky, a parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odlučovacích zariadení sú v súlade s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne zodpovedajú bežným hodnotám.
3.
Ak ide o emisne viacrežimovú technológiu a merania podľa druhého bodu a spôsob prevádzkovania emisne viacrežimovej technológie alebo vonkajšie podmienky neumožňujú vykonať periodické meranie vo vybraných výrobno-prevádzkových režimoch bezprostredne po sebe, môžu sa vykonať samostatné merania v členení podľa režimov alebo znečisťujúcich látok; požiadavky podľa druhého bodu na súlad prevádzky a parametrov palív, surovín a zariadení s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne s bežnými hodnotami tým nie sú dotknuté.
4.
Ak ide o iné ako spaľovacie zariadenie s emisne viacrežimovou technológiou, ďalšie periodické meranie s intervalom kratším ako tri roky sa vykonáva vo vybranom výrobno-prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie väčšieho počtu znečisťujúcich látok najvyššie a parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odlučovacích zariadení sú v súlade s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne zodpovedajú bežným hodnotám.
Ak vybraný režim s najvyššími očakávanými emisiami nie je zrejmý, nie je uvedený v dokumentácii alebo nie je určený v povolení, za takýto režim sa považuje prevádzka pri menovitej kapacite. Ak sa pri menovitej kapacite technológia bežne neprevádzkuje, meranie možno vykonať pri najvyššej bežnej kapacite, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení; vykonanie merania pre všetky znečisťujúce látky, platnosť určených emisných limitov a požiadavky na súlad prevádzky a parametrov palív, surovín a zariadení s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne s bežnými hodnotami tým nie sú dotknuté.
5.
Periodické meranie sa vykonáva v pravidelnom intervale, ktorý sa posudzuje podľa kalendárnych mesiacov, ak ide o intervaly jeden rok a kratšie, a podľa kalendárneho roka, ak ide o dlhšie intervaly.
Ak je to vzhľadom na vonkajšie podmienky možné, periodické meranie sa plánuje32) a vykonáva tak, aby časový odstup medzi dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými meraniami bol podľa možnosti dlhší ako polovica určeného intervalu; kratší časový odstup je možný, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení.
6.
Ak ide o spaľovacie zariadenie s emisne viacrežimovou technológiou a § 6 ods. 6 neustanovuje inak, v povolení alebo v schválenej dokumentácii nie je určené inak, jednorazové meranie a prvé periodické meranie sa vykonávajú pre
a)
tuhé znečisťujúce látky a celkovú ortuť pri menovitom tepelnom príkone podľa časti A deviateho bodu,
b)
plynné znečisťujúce látky pri
1.
menovitom tepelnom príkone podľa časti A deviateho bodu a pri
2.
najnižšom povolenom tepelnom príkone.
Ak ide o ďalšie periodické meranie a spaľovacie zariadenie sa pri menovitom tepelnom príkone a pri najnižšom povolenom tepelnom príkone bežne neprevádzkuje, meranie možno vykonať aj pri iných tepelných príkonoch, ktoré sú charakteristické pre najvyššie očakávané koncentrácie jednotlivých znečisťujúcich látok podľa písmen a) a b) počas bežnej prevádzky alebo pri jednom tepelnom príkone, ktorý je charakteristický pre najvyššie očakávané koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok, oxidu siričitého a oxidov dusíka, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení. Údaje o dodržaní emisných limitov počas režimov podľa písmena b) sa vyhodnocujú pre najvyššiu zistenú emisnú hodnotu. Vykonanie diskontinuálneho merania pre všetky znečisťujúce látky, dodržiavanie určených emisných limitov pre všetky povolené režimy ustálenej prevádzky a požiadavky na súlad prevádzky a parametrov palív, surovín a zariadení s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne s bežnými hodnotami tým nie sú dotknuté.
7.
Ak sa spaľovacie zariadenie skladá z viacerých spaľovacích jednotiek, pre ktoré platí spoločný emisný limit podľa jedného typu alebo druhu paliva a celkového menovitého tepelného príkonu celého spaľovacieho zariadenia a ktoré podľa povolenia možno prevádzkovať samostatne, za reprezentatívne diskontinuálne meranie sa považuje séria meraní podľa časti E na každej spaľovacej jednotke. Požiadavky dodržania spoločného emisného limitu sa vyhodnocujú pre každú spaľovaciu jednotku samostatne.
Ak ide o ďalšie periodické meranie a spaľovacie jednotky sa bežne prevádzkujú v skupinách alebo sa prevádzkujú len spoločne, meranie možno vykonať a vyhodnotiť aj podľa jednotlivých skupín alebo spoločne, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení. Vykonanie diskontinuálneho merania pre všetky znečisťujúce látky, dodržiavanie určených emisných limitov pre všetky povolené režimy ustálenej prevádzky a požiadavky na súlad prevádzky a parametrov palív, surovín a zariadení s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne s bežnými hodnotami tým nie sú dotknuté.
Ak ide o ďalšie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratším a niektorá spaľovacia jednotka sa bežne neprevádzkuje, periodické meranie možno vykonať počas prevádzky bežne prevádzkovaných spaľovacích jednotiek, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení. Ďalšie periodické merania sa musia plánovať tak, aby bežne neprevádzkovaná spaľovacia jednotka bola premeraná a dodržanie určených emisných limitov preukázané pri jej plánovanom uvedení do prevádzky.
8.
Ak ide o viacpalivovú spaľovaciu jednotku, v ktorej možno palivá spaľovať striedavo, za reprezentatívne diskontinuálne meranie sa považuje samostatná séria meraní podľa časti E pre každé jednotlivé palivo. Požiadavky dodržania určených emisných limitov sa vyhodnotia samostatne pre každé palivo.
Ak ide o ďalšie periodické meranie a palivá sa bežne spaľujú len súčasne, reprezentatívne diskontinuálne meranie možno vykonať a vyhodnotiť aj počas takého podielu súčasne spaľovaných palív, ktorý je charakteristický pre bežnú prevádzku a súčasne pre najvyššie očakávané koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok, oxidu siričitého a oxidov dusíka, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení. Vykonanie diskontinuálneho merania pre všetky znečisťujúce látky, dodržiavanie určených emisných limitov pre všetky povolené režimy ustálenej prevádzky a požiadavky na súlad prevádzky a parametrov palív, surovín a zariadení s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne s bežnými hodnotami tým nie sú dotknuté.
Ak ide o ďalšie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratším a bežne sa spaľuje len jeden typ alebo druh paliva, periodické meranie možno vykonať a vyhodnotiť len počas spaľovania bežného paliva, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení. Ďalšie periodické merania sa musia plánovať tak, aby sa meranie vykonalo a dodržanie určených emisných limitov preukázalo pri plánovanom použití paliva, ktoré sa nespaľuje bežne. Uvedené sa nevzťahuje na záložné palivo.
9.
Ak sa spaľovacie zariadenie skladá z viacerých spaľovacích jednotiek, pre ktoré je určený modifikovaný vážený priemer emisných limitov ELmix(O2ref), za reprezentatívne diskontinuálne meranie sa považuje séria meraní podľa časti E
a)
počas súčasnej prevádzky všetkých spaľovacích jednotiek a vyhodnotenie dodržania ELmix(O2ref),
b)
počas prevádzky časti spaľovacieho zariadenia – spaľovacej jednotky alebo viacerých spaľovacích jednotiek, pre ktorú platí emisný limit pre dané palivo „i“ a vyhodnotenie dodržania príslušného ELi zodpovedajúceho celkovému menovitému tepelnému príkonu spaľovacieho zariadenia, alebo
c)
na každej spaľovacej jednotke samostatne a samostatné vyhodnotenie dodržania príslušného ELi zodpovedajúceho celkovému menovitému tepelnému príkonu spaľovacieho zariadenia.
Ak ide o ďalšie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratším, reprezentatívne diskontinuálne meranie možno vykonať a dodržanie ELmix(O2ref) vyhodnotiť len pre bežne prevádzkované spaľovacie jednotky a bežne spaľované palivá počas vybraného výrobno-prevádzkového režimu, ktorý je charakteristický pre bežnú prevádzku a súčasne pre najvyššie očakávané koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok, oxidu siričitého a oxidov dusíka, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení. Ďalšie periodické merania sa musia plánovať tak, aby sa meranie vykonalo a dodržanie určených emisných limitov preukázalo pri plánovanom použití bežne neprevádzkovanej spaľovacej jednotky alebo bežne nespaľovaného paliva. Vykonanie diskontinuálneho merania pre všetky znečisťujúce látky, dodržiavanie určených emisných limitov pre všetky povolené režimy ustálenej prevádzky a požiadavky na súlad prevádzky a parametrov palív, surovín a zariadení s platnou dokumentáciou, s povolením a súčasne s bežnými hodnotami tým nie sú dotknuté.
Ak ide o zložitejšiu skladbu spaľovacieho zariadenia a variabilitu jeho prevádzky, podmienky zistenia a vyhodnotenia údajov o dodržaní modifikovaného váženého priemeru emisných limitov sa musia vyšpecifikovať v dokumentácii alebo v žiadosti o povolenie podľa § 15 ods. 2 a vo vydanom povolení.
10.
Ak ide o spaľovaciu jednotku s viacerými spalinovodmi a reprezentatívne diskontinuálne meranie na spoločnom spalinovode nie je možné, za dodržanie určených emisných limitov podľa prísnejších požiadaviek sa považuje vykonanie merania a vyhodnotenie dodržania určených emisných limitov v každom spalinovode samostatne.
11.
Ak ide o spaľovanie tuhých palív a biomasy v kotloch s roštovým kúreniskom, meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého sa bežne vykonáva počas ustáleného prevádzkového spaľovacieho režimu s rovnomernou vrstvou stabilne horiaceho paliva, keď sú podľa možnosti pravidelné a stabilné intervaly dávkovania paliva a odťahu škvary, približne stabilné vrstvy škvary alebo popola. Intervaly meraní, počas ktorých je obsah kyslíka výrazne odlišný od obvyklých hodnôt, sa neberú do úvahy.
12.
Ak sa v odpadovom plyne vyskytuje viacej znečisťujúcich látok, pre ktoré je určený rôzny emisný limit, a metodika oprávneného merania podľa § 15 umožňuje zistenie spoločnej reprezentatívnej emisnej hodnoty pre túto skupinu znečisťujúcich látok, za prísnejšie hodnotiace kritérium, ako sú určené požiadavky, sa považuje zmeranie spoločnej emisnej hodnoty. Emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky sa považujú za dodržané, ak sa spoločná emisná hodnota prepočíta na najvyššiu emisnú hodnotu pre znečisťujúcu látku s najvyšším stechiometrickým prepočtovým koeficientom, ktorá sa v plyne vyskytuje v množstve vyššom ako 10 % z určeného emisného limitu a je dodržaný najnižší emisný limit.
13.
Ak sa iné ako spaľovacie zariadenie skladá z viacerých výrobných liniek alebo iných obdobných častí, alebo ide o rôzne kombinované zariadenia, pre ktoré sú určené rôzne emisné limity, a reprezentatívne meracie miesto je len na spoločnom odvode odpadových plynov, údaje o dodržaní určených emisných limitov možno zistiť meraním v spoločnom odvode odpadových plynov počas súčasnej prevádzky jednotlivých zariadení, liniek alebo iných obdobných častí; emisné limity zo všetkých zariadení, liniek a iných obdobných častí sa považujú za dodržané, ak sú dodržané
a)
najnižšie hodnoty určených emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových plynoch zo všetkých zariadení, liniek a iných obdobných častí,
b)
hodnoty určených emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových plynoch len z jedného zariadenia, linky a inej obdobnej časti po zohľadnení riedenia odpadovými plynmi z iných častí,
c)
najnižšie hodnoty určených emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových plynoch z viacerých zariadení, liniek a iných obdobných častí po zohľadnení riedenia odpadovými plynmi z častí, v ktorých sa nevyskytujú, alebo
d)
emisné limity vypočítané ako vážený priemer určených emisných limitov, ktorý sa vypočíta podľa objemového prietoku odpadových plynov z jednotlivých zariadení, liniek a iných obdobných častí, ak ich možno zistiť, pričom sa musia zohľadniť stavové a referenčné podmienky, ak sú pre jednotlivé zariadenia, linky a iné obdobné časti rôzne.
14.
Ak sa iné ako spaľovacie zariadenie skladá z viacerých výrobných liniek alebo iných obdobných častí, pre ktoré platí rovnaký emisný limit a odpadové plyny sa odvádzajú spoločným výduchom, údaj o dodržaní určeného emisného limitu možno zistiť meraním v spoločnom výduchu alebo inom obdobnom meracom mieste aj počas prevádzky jednotlivej linky alebo inej obdobnej časti, alebo ich kombinácií, ak je súčasne
a)
zabezpečené, že počas merania nedochádza k riedeniu odpadových plynov alebo sa technologicky nevyhnutné riedenie odčíta, a ak je
b)
nainštalované spoločné odlučovacie zariadenie, nie je pochybnosť, či emisný limit bude dodržaný aj počas prevádzky všetkých výrobných liniek alebo iných obdobných častí, ktoré podľa dokumentácie možno prevádzkovať súčasne.
15.
Ak sa technologické zariadenie alebo zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré je stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, skladá z viacerých výrobných liniek alebo iných obdobných častí, pre ktoré platí rovnaký emisný limit a odpadové plyny sa odvádzajú viacej ako troma výduchmi, možno samostatne alebo kombinovane
a)
periódu trvania jednotlivého merania znížiť z 30 minút na 15 minút a zo 60 minút na 30 minút alebo
b)
jednotlivú hodnotu za 30 minút vypočítať ako plávajúci priemer z dvoch alebo troch po sebe nasledujúcich čiastkových výsledkov meraní v trvaní približne 15 minút alebo 10 minút a jednotlivú hodnotu za 60 minút z čiastkových výsledkov meraní v trvaní približne 30 minút alebo 20 minút,
c)
počet jednotlivých meraní, ak podľa časti D je ich viac ako tri, znížiť na polovicu, najmenej však na dve jednotlivé merania v sérii,
d)
meranie vykonať pre vybraný počet zariadení a ich výrobných liniek alebo iných obdobných častí, pričom merania sa plánujú32) tak, aby meranie bolo vykonané na zariadení, na ktorom možno podľa teórie a praxe očakávať najvyššie emisné hodnoty, alebo ak to nie je zrejmé, aby postupne v nasledujúcich intervaloch periodických meraní bolo premerané každé zariadenie a jeho výrobné linky alebo iné obdobné časti; dodržiavanie určených emisných limitov vo všetkých výduchoch zo všetkých zariadení a ich výrobných liniek alebo iných obdobných častí tým nie je dotknuté.
16.
Ak hodnota emisného limitu závisí od určeného parametra paliva, suroviny alebo iného technicko-prevádzkového parametra, paralelne s hodnotou emisnej veličiny sa kvalifikovaným spôsobom zistí aj hodnota príslušného parametra, pričom sa prihliada na spôsob a požiadavky na zistenie údajov o dodržaní určenej technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa § 12 a na zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15.
C.
Podrobnosti o jednotlivej hodnote a perióde merania
1.
Jednotlivá hodnota emisnej veličiny sa v prípade diskontinuálneho merania vyjadruje ako priemerný výsledok merania za jednu časovú periódu merania alebo časovú periódu odberu vzorky, ktorý zodpovedá strednej hodnote z intervalu hodnôt, ktoré s približne 95 % štatistickou pravdepodobnosťou možno odôvodnene priradiť hodnote meranej veličiny (koeficient rozšírenia k = 2).
2.
Ako výsledok jednotlivého merania hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu sa vyhodnocuje hodnota meranej veličiny bežne za 30 minút. Ak perióda merania nemôže trvať 30 minút, za hodnotu zodpovedajúcu 30-minútovej perióde sa považuje hodnota zmeraná v časovom intervale od 20 minút do 40 minút. Najdlhšia perióda jednotlivého merania hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu by nemala trvať viac ako osem hodín. Uvedené sa neuplatňuje pre vybrané zariadenia, pre ktoré osobitný predpis1) ustanovuje inak, pre špecifické veličiny a technológie, ktoré sú uvedené v štvrtom bode až deviatom bode, ak ide o osobitné podmienky oprávneného merania podľa § 6 ods. 8, alebo pre dané diskontinuálne meranie určuje inak metodika zistenia reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15.
3.
Jednotlivá hodnota sa pri 30-minútovej perióde vyhodnocuje, ak to vlastnosti meranej technológie a stav techniky oprávneného merania umožňujú, ako
a)
stredná hodnota, ak ide o prístrojovú metódu a digitálny alebo analógový spôsob spracovania výstupu,
b)
aritmetický priemer z najmenej 20 odčítaní alebo 20 čiastkových výsledkov, ak sú merané počas jednej minúty, alebo za taký počet odčítaní, ktorý zodpovedá najmenej 20-minútovej perióde merania, ak prístrojová metóda nemá automatizované priemerovanie alebo ide o iné neprerušovane merajúce prístroje a metódy,
c)
výsledok jedného stanovenia alebo analytického rozboru jednej vzorky za najmenej 20-minútovú periódu odberu vzorky, ak ide o manuálnu metódu.
4.
Ak ide o
a)
veľké spaľovacie zariadenie, zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a emisný limit určený pre prchavé organické zlúčeniny alebo ak to pre iné zariadenie ustanovuje osobitný predpis,1) jednotlivá hodnota sa vyhodnocuje za 60 minút; ak perióda merania nemôže trvať 60 minút, za hodnotu zodpovedajúcu 60-minútovej perióde sa považuje hodnota zmeraná v časovom intervale od 50 minút do 70 minút,
b)
technologické zariadenie a diskontinuálnu technológiu s charakterom várky, šarže alebo vsádzky, emisná hodnota pre perzistentné organické zlúčeniny sa zisťuje ako priemerná hodnota počas celého procesu vrátane predohrievania, ohrevu a chladenia.
5.
Ak ide o diskontinuálnu technológiu a inú emisnú hodnotu ako podľa bodu 4 písm. b), z ktorej sa emisie vypúšťajú počas dlhšej periódy, ako je určená perióda merania, meranie sa vykoná tak, aby určená perióda merania alebo odberu vzorky pokryla časové obdobie najvyšších emisií. Ak je to možné, počas manuálneho odberu vzorky sa má čas vypúšťania najvyšších emisií kontrolovať paralelným meraním vhodnej veličiny prístrojovou metódou, najmä meraním koncentrácie vybranej znečisťujúcej látky, kyslíka, rýchlosti prúdenia alebo inej vhodnej stavovej veličiny. Ak to nie je možné, priebeh emisií sa zistí experimentálne alebo teoretické predpoklady sa preveria jednorazovým meraním alebo v rámci prvého periodického merania.
6.
Ak ide o inú diskontinuálnu technológiu a iné emisné hodnoty ako podľa štvrtého bodu a piateho bodu, z ktorej sa emisie vypúšťajú počas kratšej periódy ako 20 minút alebo 50 minút, alebo ak ide o kontinuálnu technológiu a štandardná metodika neumožňuje súvislé meranie alebo odber vzorky počas 20-minútovej alebo 40-minútovej periódy, ako jednotlivá hodnota sa vyhodnotí výsledok vypočítaný ako
a)
aritmetický priemer série takého počtu krátkodobých meraní alebo čiastkových odberov vzoriek vyhodnotených ako spoločne analyzovaná vzorka alebo vypočítaný ako podiel celkového množstva znečisťujúcej látky a celkového objemu odobratého plynu, ktoré pri kontinuálnej technológii reprezentujú prevádzku za najmenej 20 minút alebo za 50 minút; ak dodržať danú periódu neumožňuje oprávnená metodika a nemožno počas nej ani priebežne odobrať reprezentatívnu vzorku do vzorkovacieho vaku alebo iného prostriedku, za reprezentatívne sa považujú najmenej tri 3-minútové čiastkové merania alebo odbery, ak ide o 30-minútovú periódu, a najmenej tri 6-minútové čiastkové merania alebo odbery, ak ide o 60-minútovú periódu a ak sa čiastkové meranie alebo odber vykoná na začiatku, v strede a na konci danej periódy,
b)
plávajúci priemer z takého po sebe nasledujúceho počtu krátkodobých meraní alebo odberov vzoriek, aby sa, ak ide o diskontinuálnu technológiu, z ktorej sa emisie vypúšťajú v perióde od troch minút do 20 minút, ak je určená 30-minútová perióda, alebo od šiestich minút do 50 minút, ak je určená 60-minútová perióda, zistila priemerná hodnota emisnej veličiny za približne 30 minút alebo za približne 60 minút.
7.
Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, emisný limit určený pre prchavé organické zlúčeniny a diskontinuálnu technológiu, z ktorej sa emisie vypúšťajú v perióde do 60 minút, ako jednotlivá hodnota sa vyhodnotí priemerný výsledok za 60 minút; ak je perióda vypúšťania emisií dlhšia ako 60 minút, na vyhodnotenie priemerného výsledku sa vzťahuje piaty bod.
8.
Ak ide o spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 50 MW s kontinuálnou emisne ustálenou alebo premenlivou technológiou, jednotlivá hodnota hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu za 30 minút prevádzky sa bežne vypočíta ako plávajúci priemer z dvoch alebo troch po sebe nasledujúcich čiastkových výsledkov meraní v trvaní približne 15 minút alebo 10 minút.
9.
Ako výsledok jednotlivého merania emisného stupňa alebo stupňa odsírenia sa vyhodnocuje hodnota vypočítaná z hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky bežne za šesť hodín až 24 hodín, ak ide o prístrojovú metódu, alebo ako výsledok analytického stanovenia časovo zodpovedajúcej série jednotlivých odberov vzoriek, ak ide o manuálnu metódu. Za zhodný časový interval sa zisťuje hmotnosť znečisťujúcej látky, ktorá do technologického procesu vstupuje alebo v technológii vzniká.
10.
Emisný stupeň alebo stupeň odsírenia možno vypočítať z paralelných meraní hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej látky v plyne na vstupe a na výstupe z odlučovacieho zariadenia, ak
a)
hmotnostný tok znečisťujúcej látky pred odlučovačom zodpovedá množstvu látky, ktoré do procesu vstupuje, alebo rozdiel medzi vstupom do procesu a vstupom do odlučovača nie je vyšší ako 10 %; uvedené sa považuje za splnené, ak ide o odsírenie plynných a kvapalných palív, a nepovažuje za splnené, ak ide o tuhé palivá, a to z dôvodu možného nedopalu spáliteľnej síry a záchytu síry v popolčeku,
b)
sa hmotnostné koncentrácie znečisťujúcej látky pred a za odlučovačom prepočítajú na rovnaké stavové a referenčné podmienky,
c)
sa zohľadní časové oneskorenie prúdenia plynu medzi meracími miestami, ak je to nevyhnutné.
11.
Ak zistenie reprezentatívneho emisného stupňa alebo stupňa odsírenia spôsobom podľa bodu 10 nie je možné, za zhodný časový interval ako meranie emisií sa zisťuje hmotnosť znečisťujúcej látky, ktorá do technologického procesu vstupuje alebo v technológii vzniká.
Spôsob zistenia vstupu sa volí individuálne v závislosti od vlastností technológie, stavu techniky oprávneného merania, dokumentácie, systému prevádzkovej kontroly a evidencie a nainštalovaných prevádzkových meracích prostriedkov; bežným spôsobom je výpočet z výsledkov meraní hmotnosti vstupov a analýz palív a surovín.
Ak ide o ďalšie periodické meranie, možno, najmä ak ide o nedopal alebo záchyt síry v popolčeku, prihliadať na zistenia z predchádzajúcich meraní, ak nedošlo k zmene technológie, palív alebo surovín.
12.
Ako výsledok jednotlivého merania emisného faktora sa vyhodnocuje hodnota vypočítaná ako podiel množstva emisie znečisťujúcej látky zo všetkých potrubí stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia, pre ktoré je emisný faktor určený, a množstva vzťahovej veličiny za jeden časový interval, za ktorý sa dodržanie určeného emisného limitu posudzuje. Množstvo emisie znečisťujúcej látky sa zistí sériou meraní hmotnostných tokov.
Ak ide o ďalšie periodické meranie a interval periodického merania hmotnostných tokov v jednotlivých potrubiach je rôzny, množstvo emisie z potrubí, ktoré sa v danom roku nemerajú, sa dopočíta podľa predchádzajúceho periodického merania k hmotnostným tokom, ktoré sa merajú v trojročnom intervale. Množstvo vzťahovej veličiny sa meria alebo zisťuje kvalifikovaným spôsobom podľa bodu 11 podľa svojho významu.
13.
Ak je emisný limit vyjadrený pre skupinu znečisťujúcich látok a analytickou alebo prístrojovou metódou sa technicko-ekonomicky výhodnejšie zistí množstvo znečisťujúcej látky s najvyšším podielom, možno
a)
dopočítavať množstvo ďalších znečisťujúcich látok podľa štandardnej metodiky alebo ak je zdokumentované experimentálnymi alebo inými obdobnými technickými skúškami, že ich podiel nie je vyšší ako 10 % z celkového množstva znečisťujúcich látok, ktoré patria do príslušnej skupiny,
b)
nemeraný podiel ďalších znečisťujúcich látok zahrnúť do neistoty výsledku jednotlivého merania, ak je spôsobom podľa písmena a) zdokumentované, že ich podiel nie je vyšší ako 5 %.
D.
Bežný počet jednotlivých meraní v sérii, bežné trvanie periódy jednotlivého merania a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania
Technológia Kontinuálna emisne ustálená,
diskontinuálna
Kontinuálna emisne premenlivá
Veličina Hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok, tmavosť dymu
Perióda merania v minútach do 59 vrátane 60 a viac do 59 vrátane 60 až 179 180 a viac
Metóda P M P, M P M P, M P, M
Počet Počet jednotlivých meraní v sérii na jednom meracom mieste
Prvé meranie 5 3 2 10 5 3 2
Periodické meranie 3 2 1 5 3 2 1
Veličina Emisný stupeň, stupeň odsírenia, limitný emisný faktor – denný priemer,
individuálny emisný faktor
Perióda merania 6 hodín až 8 hodín 12 hodín až 24 hodín
Prvé meranie séria 2 meraní za deň séria 2 meraní – 1 meranie za deň
Periodické meranie 1 séria meraní za deň
Veličina Limitný emisný faktor – mesačný priemer
Perióda merania 6 hodín až 8 hodín 12 hodín až 24 hodín
Prvé meranie séria 4 meraní za mesiac – 1 meranie za týždeň
Periodické meranie séria 2 meraní za mesiac – 1 meranie za 2 týždne
Veličina Limitný emisný faktor – ročný priemer
Perióda merania 6 hodín až 8 hodín 12 hodín až 24 hodín
Prvé meranie séria 8 meraní za rok – 1 meranie za mesiac
Periodické meranie séria 4 meraní za rok – 1 meranie za dva mesiace
P – priebežná prístrojová metóda diskontinuálneho merania s použitím priebežne merajúcich a ukazujúcich meracích prístrojov, ktorá poskytuje výsledky merania na meracom mieste, najmä meranie s použitím mobilných alebo prenosných emisných alebo iných obdobných meracích systémov.
M – manuálna metóda, ktorá neposkytuje výsledok merania na meracom mieste, je založená na odbere vzorky a následnom laboratórnom analytickom stanovení alebo inom obdobnom meraní.
Súvisiace podmienky diskontinuálneho oprávneného merania
1.
Bežný počet jednotlivých meraní v sérii a bežné trvanie periódy jednotlivého merania sa uplatňujú ako minimálne požiadavky, ak nie je
a)
v povolení určené inak,
b)
osobitným predpisom1) ustanovené inak,
c)
uvedené inak v časti B pätnástom bode, v treťom bode a v štvrtom bode, v schválenej dokumentácii, v schválenom pláne oprávneného merania podľa technickej normy vo veci merania emisií zo stacionárnych zdrojov, požiadavky na úseky a miesta merania,32) alebo v štandardnej metodike podľa § 15 ods. 3 vrátane normou odporúčaných požiadaviek na počet a trvanie periódy merania alebo vzorkovania, alebo iného zodpovedajúceho postupu zisťovania údajov o dodržaní danej emisnej požiadavky.
2.
Ak ide o hmotnostnú koncentráciu, hmotnostný tok a tmavosť dymu, počet jednotlivých meraní v jednej sérii na jednom meracom mieste
a)
pre prvé meranie sa vzťahuje na prvé periodické meranie a na jednorazové meranie,
b)
sa uplatňuje pre technologické zariadenia a pre zariadenia na spaľovanie odpadov a zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ak v nasledujúcich bodoch nie je uvedené inak.
3.
Bežný počet meraní hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov je jedno jednotlivé meranie.
4.
Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a emisnú veličinu určenú pre organické rozpúšťadlá, počas každého výkonu periodického merania sa musia zistiť najmenej tri jednotlivé hodnoty v sérii.
5.
Pre tmavosť dymu sa počet jednotlivých meraní vzťahuje na periódu merania 30 minút až 59 minút; ak ide o metódu optického porovnávania, počet jednotlivých meraní sa vzťahuje na počet sérií vizuálnych porovnaní.
6.
Perióda merania, ak ide o emisný stupeň, stupeň odsírenia, emisný faktor a individuálny emisný faktor, sa vzťahuje na prístrojovú metódu. Ak ide o manuálnu metódu, jednotlivý výsledok sa vyhodnotí zo série čiastkových meraní; počet čiastkových meraní sa volí podľa určenej periódy jednotlivého merania primerane.
7.
Pri meraní jednotlivej hodnoty reprezentatívneho individuálneho emisného faktora zo zariadenia na spaľovanie palív je možné regulačné rozmedzie zariadenia na výrobu pary od 0,6-násobku menovitého tepelného príkonu a na ohrev teplej úžitkovej vody od 0,5-násobku menovitého tepelného príkonu.
8.
Ak ide o meranie emisného stupňa, stupňa odsírenia, limitného emisného faktora a individuálneho emisného faktora, perióda merania sa vzťahuje na jedno čiastkové meranie. Série jednotlivých meraní sa vykonávajú v pravidelných intervaloch za uvedený kalendárny čas, ak z hľadiska organizácie prevádzky nie je potrebné inak. Ak ide o viaczmennú prevádzku, merania sa musia vykonať aj v druhej a v tretej zmene. Celkový čas merania priebežnou prístrojovou metódou alebo počet čiastkových meraní manuálnou metódou v jednej sérii sa volí primerane tak, aby sa zistila priemerná hodnota príslušnej emisnej veličiny najmenej za najkratší čas určenej periódy merania.
9.
Ak ide o meranie stupňa odsírenia a o spaľovanie tuhých palív, určená perióda merania a počet jednotlivých meraní sa vzťahujú aj na zistenie rozdielu množstva znečisťujúcej látky medzi vstupom do procesu a vstupom do odlučovača, najmä ak ide o nedopal alebo záchyt síry v popolčeku.
E.
Bežný počet jednotlivých meraní hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu v sérii na jednom meracom mieste pre spaľovacie zariadenia
Palivo Príkon
[MW]
Metóda
priebežná manuálna
PM DM PM DM
Zemný plyn naftový, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivo s obsahom síry 0,1 % a nižším 0,3 až 14,9 3 2 2 2
15 až 49,9 5 3 3 2
50 a viac 2 2 2 2
Tuhé palivo, biomasa, nízkovýhrevné plyny (priemyselné, bioplyny), kvapalné palivo s obsahom síry vyšším ako 0,1 % 0,3 až 4,9 5 3 3 2
5 až 49,9 7 4 4 2
50 a viac 3 2 2 2
PM – prvé periodické meranie a jednorazové meranie.
DM – ďalšie periodické meranie.
Súvisiace podmienky diskontinuálneho oprávneného merania
1.
Bežný počet jednotlivých meraní v sérii sa uplatňuje ako minimálna požiadavka, ak v osobitnom predpise1) nie je ustanovené inak alebo nie je určené inak v povolení alebo v štandardnej normalizovanej metodike podľa § 15 ods. 3 vrátane normou odporúčaných požiadaviek na počet a trvanie periódy merania alebo vzorkovania nie je určený vyšší počet jednotlivých meraní.
2.
Ak ide o viacrežimové spaľovacie zariadenie, počty jednotlivých meraní sa vzťahujú na každý výrobno-prevádzkový režim podľa časti B šiesteho bodu.
3.
Pre tmavosť dymu sa počet jednotlivých meraní vzťahuje na periódu merania 30 minút až 59 minút; ak ide o manuálnu metódu optického porovnávania, je počet jednotlivých meraní vyjadrený ako počet sérií vizuálnych porovnaní.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.
OSOBITNÉ PODMIENKY KONTINUÁLNEHO MERANIA ÚDAJOV O DODRŽANÍ EMISNÉHO LIMITU VO VYBRANÝCH PRÍPADOCH
1.
Priame kontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcej látky, ak ide o technologické zdroje, a meranie objemového prietoku a vlhkosti, ak ide o všetky stacionárne zdroje, možno nahradiť nepriamym kontinuálnym meraním, pri ktorom sa hodnoty kontinuálne meranej veličiny vypočítajú podľa potvrdenej funkčnej závislosti z hodnôt iných kontinuálne alebo diskontinuálne meraných vybraných technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín a technológie, najmä tepelného príkonu alebo výkonu.
2.
Ak ide o iné stacionárne zdroje ako zariadenia na spaľovanie odpadov, možno vykonávať kontinuálne meranie súčasne na dvoch meracích miestach s použitím spoločného meracieho systému, ak
a)
meracie miesta sú na jednom stacionárnom zdroji alebo jeho zariadení,
b)
merané plyny majú obdobné a primerane stabilné zloženie – na meranie nie je potrebná zmena meracieho rozsahu; prípustná je taká zmena meracieho rozsahu, ktorá nevyžaduje zmenu kalibračnej závislosti,
c)
sa z oboch meracích miest vykonáva kontinuálne vzorkovanie, systém zabezpečí automatizovanú kontrolu polohy prepínacích ventilov ako nezávislý stavový signál polohy ventilov a blokovanie merania pri poruchách vzorkovania,
d)
sa zmeria reprezentatívna hodnota meranej veličiny za celý určený časový interval integrovania emisnej veličiny, spravidla striedavé merania v cykle, ktorý sa rovná jednej štvrtine určeného intervalu integrovania, pričom celkový čas merania v jednom meracom mieste nie je kratší ako polovica určeného intervalu integrovania emisnej veličiny.
3.
Možno vykonávať kontinuálne meranie v spoločnom mieste odvodu odpadových plynov z viacerých zariadení, výrobných liniek alebo iných obdobných častí toho istého stacionárneho zdroja, pre ktoré sú určené rovnaké požiadavky hodnotenia dodržania emisných limitov, a údaje o dodržaní určených emisných limitov možno vyhodnotiť formou
a)
váženého priemeru určených emisných limitov, ak je s postačujúcou presnosťou zabezpečené kontinuálne meranie alebo zodpovedajúci výpočet tepelného príkonu rôznych spaľovacích zariadení alebo podielu objemového prietoku odpadových plynov z ostatných zariadení stacionárneho zdroja,
b)
porovnania s hodnotou určeného emisného limitu, ak je pre všetky zariadenia rovnaký a je technicky vyriešené zabránenie riedeniu odpadového plynu prisávaním z neprevádzkovaných zariadení, najmä meraním a blokovaním vyhodnocovacieho systému podľa signálu uzatváracej aparatúry, kontrolou tesnosti, meraním podtlaku alebo prepočtom na zvolený obsah vhodného referenčného plynu.
4.
Možno vykonávať kontinuálne meranie v spalinovode zo skupiny kotlov, ktoré spaľujú rovnaký druh paliva, v spalinovode každého kotla alebo v jednotlivých spalinovodoch toho istého kotla, a hodnotiť splnenie požiadaviek dodržania emisného limitu určeného pre celé zariadenie v každej skupine, v každom kotle alebo v každom spalinovode samostatne.
5.
Možno vykonávať kontinuálne meranie jednej znečisťujúcej látky alebo zvolenej chemickej veličiny reprezentujúcej skupinu znečisťujúcich látok, pre ktoré je určený emisný limit, najmä organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), všetkých redukovaných zlúčenín síry vyjadrených ako sulfán, jednotlivých kovov alebo ich skupiny kontinuálnym meraním koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok a splnenie požiadaviek dodržania emisného limitu hodnotiť podľa najmenšieho limitu alebo po prepočítaní na látku s najvyšším stechiometrickým prepočtovým koeficientom.
6.
Ak je určený emisný limit, ktorý sa vzťahuje na skupinu znečisťujúcich látok, možno merať len jednu znečisťujúcu látku a dopočítavať podiel ďalších látok. Ak ide o oxidy dusíka, možno merať oxid dusnatý a dopočítavať oxid dusičitý, prípadne aj aerosól kyseliny dusičitej, a ak ide o oxidy síry, možno merať oxid siričitý a dopočítavať oxid sírový, prípadne aj aerosól kyseliny sírovej, ak podiel dopočítavaných znečisťujúcich látok je 20 % a menej a súčasne je dostatočne konštantný.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.
PODMIENKY ZISŤOVANIA, PLATNOSTI A SPRACÚVANIA VÝSLEDKOV KONTINUÁLNEHO MERANIA ÚDAJOV O DODRŽANÍ EMISNEJ POŽIADAVKY A MNOŽSTVA EMISIE
1.
Kontinuálne merané veličiny vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok alebo emisný stupeň sa zisťujú a spracúvajú ako jednotlivé priemerné hodnoty a ako priemerné denné hodnoty. Ak je emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň alebo emisný faktor, zisťujú a spracúvajú sa len priemerné denné hodnoty, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
2.
Jednotlivá priemerná hodnota sa zisťuje ako priemerná hodnota emisnej veličiny za časový interval integrovania podľa požiadaviek dodržania emisnej požiadavky, ktoré ustanovuje osobitný predpis;1) skrátený časový interval integrovania emisnej veličiny podľa prílohy č. 3 alebo iný časový interval podľa tretieho bodu sa považujú za interval, ktorý zodpovedá určenej emisnej požiadavke. Jednotlivé priemerné hodnoty sa zisťujú počas ustálenej prevádzky zariadenia, začínajúc a končiac časom prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky.
3.
Iný ako ustanovený časový interval integrovania emisnej veličiny možno povoliť, ak súčasný stav techniky kontinuálneho merania emisií neumožňuje zistiť presnú hodnotu emisnej veličiny za určený časový interval integrovania. Iný časový interval integrovania má byť podľa možnosti čo najbližšie určenej požiadavke na interval priemerovania; podmienky hodnotenia platnosti jednotlivej priemernej hodnoty podľa štvrtého bodu a piateho bodu musia byť v závislosti od intervalu spracovania meraného signálu celočíselné.
4.
Ako prvá jednotlivá priemerná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku sa spracúva hodnota, ktorá sa začína polnocou (od 0.00 h) alebo prvým vyhodnocovaným časovým intervalom, počas ktorého je čas prevádzky zariadenia, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky, dve tretiny a viac z času integrovania jednotlivej priemernej hodnoty; obdobne sa spracúva aj posledná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku.
5.
Jednotlivá priemerná hodnota emisnej veličiny je na účely posudzovania dodržania emisného limitu platná, ak
a)
sa zistí ako priemerná hodnota za dve tretiny a viac časového intervalu integrovania emisnej veličiny pri analógovom spôsobe spracovania signálu meracieho systému a obdobnom spôsobe merania,
b)
sa vypočíta ako aritmetický priemer najmenej z dvoch tretín čiastkových platných údajov pri intervalovom (diskrétnom) spôsobe spracovania meraného signálu a čas medzi intervalmi spracovania signálu je najviac tri minúty, pri 10-minútovom intervale najviac jedna minúta, ak v osobitných prípadoch podľa stavu techniky nie je nevyhnutný iný interval,
c)
prepočty na štandardné stavové a referenčné podmienky alebo výpočty hmotnostného toku sa vykonajú na základe časovo zodpovedajúcich priemerných hodnôt paralelne meraných stavových a referenčných veličín a objemového prietoku odpadového plynu, ak sa v odôvodnených prípadoch nepostupuje podľa písmena d),
d)
sa prepočty podľa písmena c) vykonali s použitím náhradných hodnôt príslušných veličín v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami a oprávnenosť ich použitia prevádzkovateľ stacionárneho zdroja odôvodnil,
e)
prevádzka, pracovné charakteristiky automatizovaného meracieho systému a prepočty sú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami.
6.
Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako priemerná hodnota za deň, hodnota denného priemeru hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a emisného stupňa sa vyhodnocuje ako aritmetický priemer platných jednotlivých priemerných hodnôt príslušnej emisnej veličiny za deň. Priemerné denné hodnoty emisného faktora sa zisťujú a vyhodnocujú za čas ustálenej prevádzky zariadenia za deň. Priemerná denná hodnota stupňa odsírenia sa vypočíta spôsobom podľa jedenásteho bodu.
7.
Denné priemerné hodnoty sú na účely posudzovania dodržania emisnej požiadavky platné, ak sú zistené z platných jednotlivých priemerných hodnôt podľa piateho bodu a ich počet zodpovedá najmenej dvom tretinám času prevádzky zariadenia, počas ktorého v príslušnom dni platí povinnosť dodržiavať určenú emisnú požiadavku, pričom však z dôvodu najmä poruchy, kontroly a údržby automatizovaného meracieho systému môžu byť neplatné alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného systému nevyhodnotené najviac tri jednotlivé priemerné hodinové hodnoty alebo najviac šesť jednotlivých priemerných polhodinových hodnôt, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
8.
Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako 48-hodinov priemer, ten sa vypočíta ako priemer z dvoch po sebe nasledujúcich platných denných priemerných hodnôt vrátane medziobdobí pri zmene kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho roka. Ako prvý 48-hodinový priemer v kalendárnom roku alebo v kalendárnom mesiaci sa označuje hodnota vypočítaná z poslednej platnej priemernej dennej hodnoty v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a z prvej platnej priemernej dennej hodnoty v nasledujúcom kalendárnom roku alebo v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Uvedené sa podľa svojho významu uplatňuje aj vtedy, ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako plávajúci priemer za iný ustanovený počet po sebe nasledujúcich dní.1)
9.
Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako priemerná hodnota za mesiac alebo za iný ustanovený prevádzkový čas,1) hodnota priemeru hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a emisného stupňa sa vyhodnocuje ako aritmetický priemer platných denných priemerných hodnôt za príslušný mesiac alebo za iný ustanovený prevádzkový čas.
10.
Ak sa vyhodnocuje neprekročenie určeného percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt zo všetkých jednotlivých priemerných hodnôt z hodnoty určenej emisnej požiadavky alebo jej násobku za časové obdobie ustanovené osobitným predpisom,1) na začiatku hodnoteného času sa vypočíta najvyšší možný počet prekročení za celé obdobie. Pri neceločíselnej hodnote sa od 0,1 najvyšší možný počet prekročení zaokrúhľuje smerom hore. Požiadavka sa vyhodnotí ako nesplnená, ak je počet prekročených jednotlivých priemerných hodnôt vyšší ako najvyšší možný počet prekročení, aj keď obdobie určeného hodnotenia nie je ukončené. Skutočný percentuálny podiel prekročení sa počíta priebežne od začiatku určeného obdobia z počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt, počas ktorých platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky.
11.
Ak je emisný limit určený ako stupeň odsírenia, kontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého a stupňa odsírenia sa vykonáva, ak je odsírenie riešené ako
a)
samostatná časť technológie, paralelným kontinuálnym meraním jednotlivej priemernej hodnoty hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého na výstupe z odsírovacieho zariadenia a na vstupe do odsírovacieho zariadenia po prepočte paralelných koncentrácií na rovnaké stavové a referenčné podmienky a po validácii vypočítaného stupňa odsírenia na podiel spáliteľnej síry na vstupe do spaľovacieho zariadenia, ktorá sa nespálila alebo odlúčila pred vstupom do odsírovacieho zariadenia; denná hodnota stupňa odsírenia sa vypočíta ako priemerná hodnota z platných jednotlivých priemerných hodnôt za čas integrovania, ktorý je spravidla 60 minút,
b)
súčasť zariadenia na spaľovanie palív, kontinuálnym meraním koncentrácie oxidu siričitého na výstupe zo spaľovacieho zariadenia a výpočtom stupňa odsírenia z množstva vypusteného oxidu siričitého a z množstva spáliteľnej síry vyjadrenej ako oxid siričitý vnesenej palivom do spaľovacieho zariadenia za deň.
12.
Ak pre vybrané zariadenie a vybranú znečisťujúcu látku ustanovuje osobitný predpis1) iné podmienky platnosti jednotlivej priemernej hodnoty a priemernej dennej hodnoty, ustanovenia tretieho bodu až jedenásteho bodu sa neuplatňujú.
13.
Množstvo emisie za kalendárny rok sa zisťuje ako súčet množstiev emisií znečisťujúcej látky za jednotlivé dni v členení podľa poplatkových režimov.10) Poplatkové režimy sa vyhodnocujú podľa požiadavky na dodržanie emisného limitu vyjadreného ako priemerná denná hodnota. Ak požiadavky na dodržanie emisného limitu vyjadreného ako priemerná denná hodnota nie sú určené, poplatkové režimy sa vyhodnocujú podľa požiadavky dodržania emisného limitu vyjadreného ako priemerná hodnota za kalendárny mesiac. Z dôvodu najmä poruchy, kontroly a udržiavania automatizovaného meracieho systému možno do poplatkového režimu so základným poplatkom zaradiť množstvo emisie najviac za počet neplatných alebo z dôvodu udržiavania nevyhodnotených dní podľa § 7 ods. 5 písm. i); ďalšie neplatné alebo z dôvodu udržiavania nevyhodnotené dni sa vyhodnocujú ako množstvo vypustené pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu.
14.
Množstvo emisie za deň v členení podľa poplatkových režimov sa zisťuje výpočtom zo vzájomne zodpovedajúcich hodnôt koncentrácie znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadových plynov, ak je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s dokumentáciou, povolením a s požiadavkami podľa § 7 vrátane časov, keď neplatí povinnosť dodržiavať emisné limity, a množstiev emisií počas osobitných stavov automatizovaného meracieho systému podľa pätnásteho bodu a šestnásteho bodu. Ak sa hodnota objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenčných veličín zisťuje kontinuálnym meraním, podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania hodnôt veličín, ktoré sú určené pre znečisťujúce látky, sa vzťahujú aj na meranie týchto veličín.
15.
Počas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenčných veličín možno na účely výpočtu a vyhodnotenia údajov o dodržaní určeného emisného limitu a výpočtu množstva emisie použiť spriemerovanú hodnotu danej veličiny z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.
16.
Počas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému koncentrácie znečisťujúcej látky možno na účely výpočtu množstva emisie v závislosti od časového trvania prerušenia merania použiť spriemerovanú hodnotu koncentrácie z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu. Ak ide o prekročenie meracieho rozsahu, možno použiť schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.
DRUHY A NÁLEŽITOSTI PROTOKOLOV Z KONTINUÁLNEHO MONITOROVANIA EMISIÍ
1.
Na vyhodnotenie a preukázanie dodržania určeného emisného limitu sa vyhotovuje
a)
denný protokol, ak je požiadavkou dodržania určenej emisnej požiadavky vyhodnocovanie jednotlivých priemerných hodnôt s časom integrovania kratším ako 24 hodín, priemerných denných hodnôt alebo vyhodnocovanie plávajúceho priemeru za ustanovený počet dní,
b)
mesačný protokol, ak je požiadavkou dodržania určenej emisnej požiadavky vyhodnocovanie priemerných denných hodnôt, priemerných mesačných hodnôt, 48-hodinových priemerov alebo ustanoveného percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt, ktoré nepresiahnu určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku za mesiac (mesačný percentil),
c)
ročný protokol, ak je požiadavkou dodržania určeného emisného limitu vyhodnocovanie priemerných mesačných hodnôt, priemerných ročných hodnôt alebo percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt, ktoré nepresiahnu určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku za rok (ročný percentil).
2.
Na vyhodnotenie a preukázanie množstva emisií sa vyhotovuje
a)
denný protokol, ak sa vyhodnocuje dodržanie určenej emisnej požiadavky ako priemernej dennej hodnoty vrátane členenia množstva emisií podľa poplatkových režimov za deň,
b)
mesačný protokol, ak sa vyhodnocuje dodržanie určenej emisnej požiadavky ako priemernej mesačnej hodnoty vrátane členenia množstva emisií podľa poplatkových režimov za mesiac,
c)
ročný protokol a súhrnné vyhodnotenie množstva emisií za kalendárny rok vrátane členenia množstva emisií podľa poplatkových režimov za rok.
3.
Na zdokumentovanie a preukázanie podmienok zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania a prevádzky automatizovaného meracieho systému podľa § 7 ods. 4 a 5, príloh č. 3 a 4, metodík kontinuálneho merania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky, podľa dokumentácie a podľa určených podmienok sa vyhotovuje najmä
a)
aktuálny dátový (prípadový) protokol o meraných veličinách, o prevádzke stacionárneho zdroja, o konfigurácii a o prevádzke automatizovaného meracieho systému,
b)
protokol o technických požiadavkách a podmienkach prevádzkovania, ak to ustanovuje osobitný predpis1) alebo podmienka monitorovania určená v povolení,
c)
protokol o prevádzke stacionárneho zdroja a jeho zariadení, ak nie je súčasťou protokolov podľa prvého bodu písm. c) alebo druhého bodu písm. c),
d)
protokol o stavových a referenčných veličinách, ak nie je súčasťou protokolov podľa prvého bodu písm. c) alebo druhého bodu písm. c),
e)
protokol o konfigurácii vyhodnocovacieho systému a o jeho zmenách,
f)
procesný protokol o prevádzke automatizovaného meracieho systému,
g)
diagnostický protokol automatizovaného meracieho systému.
4.
Denný protokol obsahuje podľa požiadaviek dodržania určenej emisnej požiadavky, prílohy č. 4, metodík kontinuálneho merania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky, podľa dokumentácie a podľa určených podmienok najmä
a)
jednotlivé priemerné hodnoty v postupnom poradí, počnúc prvou vyhodnocovanou hodnotou s časovým a vecným označením hodnoty, ktorá
1.
nepresahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti (iba časové označenie), ak je taká požiadavka určená,
2.
presahuje horné vymedzenie podľa prvého bodu a nepresahuje určený násobok hodnoty emisnej požiadavky, ktorý je zväčšený o interval spoľahlivosti, ak je taká požiadavka určená; ak sa vyhodnocuje dodržanie viacerých násobkov určenej emisnej požiadavky, jednotlivé priemerné hodnoty sa rozčlenia a označia podľa jednotlivých násobkov,
3.
presahuje horné vymedzenie podľa druhého bodu alebo podľa prvého bodu, ak požiadavka dodržania určenej emisnej požiadavky podľa druhého bodu nie je určená,
4.
bola vypočítaná s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných hodnôt,
5.
bola určená náhradným výpočtom v prípade neplatnej hodnoty,
b)
označenie časových intervalov zisťovania jednotlivých priemerných hodnôt podľa výrobno-prevádzkových režimov a stavov, počas ktorých neplatí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky, podľa stavov monitorovacieho systému, podľa poplatkových režimov, a celkový čas prevádzky,
c)
jednotlivé priemerné hodnoty kapacity v postupnom poradí, počnúc prvou vyhodnocovanou jednotlivou priemernou hodnotou v členení podľa druhov palív alebo produktov,
d)
priemernú dennú hodnotu a jej označenie, ak je vyššia ako hodnota určenej emisnej požiadavky zväčšená o interval spoľahlivosti, ak je taká požiadavka určená alebo je neplatná,
e)
údaje o technicko-prevádzkových parametroch, tepelných príkonoch a konštantách použitých pri výpočtoch a vyhodnocovaní dodržania modifikovaného váženého priemeru určených emisných limitov, ak sa zisťujú,
f)
odôvodnenie použitia náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín a jednotlivej priemernej hodnoty stanovenej kvalifikovaným rozborom,
g)
identifikačné údaje a kódy osôb oprávnených meniť konštanty a parametre automatizovaného meracieho systému v členení podľa vykonaných zmien,
h)
označenie protokolu, identifikačné údaje prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, zariadenia a meracieho miesta,
i)
označenie meraných znečisťujúcich látok, určené emisné požiadavky a modifikované vážené priemery emisných limitov, ktoré časovo zodpovedajú jednotlivým priemerným hodnotám, ak sa zisťujú,
j)
hodnoty prepočítavacích koeficientov, intervalov spoľahlivosti a ich zmien vrátane času ich nastavenia a zmeny,
k)
počet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej určeného násobku, a ich podiel z celkového počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt za deň a od začiatku hodnoteného obdobia, ak je taká požiadavka dodržania určenej emisnej požiadavky určená,
l)
počet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota presiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej určeného násobku, a ich podiel z celkového počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt za deň a od začiatku hodnoteného obdobia, ak je taká požiadavka dodržania emisnej požiadavky určená,
m)
počet platných a neplatných jednotlivých priemerných hodnôt a podiel neplatných hodnôt z celkového času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky,
n)
priemerné hodnoty stavových a referenčných veličín, ak ich meranie je potrebné,
o)
množstvo emisie znečisťujúcej látky v členení podľa poplatkových režimov a údaje potrebné na jeho výpočet, najmä váženú priemernú koncentráciu znečisťujúcej látky, objem vypustených odpadových plynov, množstvo spáleného paliva podľa druhu, množstvo výrobku, množstvo inej vzťahovej veličiny,
p)
údaje potrebné na vedenie prevádzkovej evidencie podľa osobitného predpisu,15) ak sa zisťujú kontinuálnym meraním,
q)
ďalšie údaje podľa dokumentácie a podmienok určených v povolení alebo v platnej dokumentácii.
5.
Mesačný protokol obsahuje podľa požiadaviek uvedených v štvrtom bode najmä
a)
priemerné denné hodnoty, počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca v postupnom poradí s časovým a vecným označením priemernej dennej hodnoty, ktorá
1.
nepresahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti (iba časové označenie), ak je taká požiadavka určená,
2.
presahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti, ak je taká požiadavka určená,
3.
bola vypočítaná s použitím nedostatočného počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt,
b)
celkový čas ustálenej prevádzky a ďalšie časy podľa prvého bodu písm. b) v členení po dňoch a celkove za mesiac,
c)
priemernú hodnotu za kalendárny mesiac a jej označenie, ak sa nedodržala požiadavka, ktorá sa vyhodnocuje za mesiac,
d)
počet platných a neplatných priemerných denných hodnôt,
e)
počet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku, a ich podiel z celkového počtu platných priemerných denných hodnôt, ak sa vyhodnocuje dodržanie určeného podielu,
f)
počet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota presiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku, a ich podiel z celkového počtu platných priemerných denných hodnôt, ak sa vyhodnocuje dodržanie určeného podielu,
g)
údaje podľa štvrtého bodu písm. h) až q) za kalendárny mesiac,
h)
podpis osoby, ktorá je štatutárny orgánom prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu, ak je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu a protokol sa nepredkladá a neuchováva v elektronickej podobe, podpísaný spôsobom podľa § 2 ods. 8.
6.
Ročný protokol obsahuje podľa požiadaviek uvedených v štvrtom bode najmä
a)
priemerné hodnoty za mesiac, počnúc prvým mesiacom kalendárneho roka, a ich označenie v prípade, ak sa nedodržala určená emisná požiadavka, ak sa vyhodnocuje za mesiac,
b)
priemernú hodnotu za rok a jej označenie v prípade, ak sa nedodržala určená emisná požiadavka, ak sa vyhodnocuje za rok,
c)
celkový čas ustálenej prevádzky a ďalšie časy podľa štvrtého bodu písm. b) v členení po mesiacoch a celkove za rok,
d)
údaje podľa štvrtého bodu písm. f) až q) za kalendárny rok,
e)
údaje podľa piateho bodu písm. d) až f) za kalendárny rok,
f)
podpis osoby, ktorá je štatutárny orgánom prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu, ak sa protokol nepredkladá a neuchováva v elektronickej podobe, podpísaný spôsobom podľa § 2 ods. 8.
7.
Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní určeného emisného limitu, ktoré sa vyhodnocujú podľa 48-hodinových priemerov alebo ako plávajúci priemer za určený počet dní, obsahujú údaje podľa štvrtého bodu až šiesteho bodu podľa svojho významu. Prvotné namerané údaje, ktoré zodpovedajú hodnotám za zvolený čas integrovania čiastkovej hodnoty a ktorých dodržanie sa nehodnotí, sa v protokoloch neuvádzajú, ak nie je v povolení určené inak.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.
BEŽNÝ POČET MERACÍCH MIEST A BEŽNÉ MNOŽSTVO EMISIE PRE URČENIE PODMIENKY MONITOROVANIA KVALITY OVZDUŠIA, ROZSAH A PODMIENKY VYHODNOCOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV A FORMÁT DÁT O MONITOROVANÍ KVALITY OVZDUŠIA
A.
Bežný počet stálych meracích miest na účely monitorovania kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja
Ovplyvnená populácia
(v tisícoch)
Najvyššia očakávaná koncentrácia
nad hornou medzou
na hodnotenie úrovne
znečistenia ovzdušia
medzi hornou a dolnou medzou
na hodnotenie úrovne
znečistenia ovzdušia
Metóda K, D I K, D I
0 až 49,9 1 1 1 1
50 až 99,9 2 2 1 2
100 a viac 3 3 2 3
Poznámky:
1.
K – kontinuálne meranie, D – diskontinuálne meranie, I – indikatívne meranie.
2.
Najvyššia očakávaná koncentrácia znečisťujúcej látky vypočítaná s použitím modelovacích prostriedkov za interval priemerovania podľa časti D vrátane zohľadnenia jestvujúceho znečistenia z okolitých stacionárnych, mobilných a ostatných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú relevantné.
B.
Bežné množstvo emisií znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja na účely monitorovania kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja
Znečisťujúca látka / množstvo emisie t za rok
Oxid siričitý 1 750
Oxid dusičitý a oxid dusnatý – vyjadrené ako oxid dusičitý 1 000
Častice PM10 1 000
Olovo 125
Prekurzory ozónu – prchavé organické zlúčeniny ako VOC 1 400
Benzén 125
Oxid uhoľnatý 5 000
Polyaromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén) 0,025
Kadmium 0,125
Arzén 0,15
Nikel 0,5
Ortuť 1,25
C.
Rozsah údajov a informácií o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách
1.
Názov a typ monitorovacieho systému.
2.
Prevádzkovateľ monitorovacieho systému – identifikačné údaje vlastníka systému, identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je iný ako vlastník, identifikačné údaje a adresy osôb zodpovedných za prevádzku systému.
3.
Informácie o meracej stanici a vzorkovacom mieste (podľa významu), najmä názov, identifikačné údaje subjektu zodpovedného za meraciu stanicu, ak je iný ako v druhom bode, účely monitorovania, geografické súradnice, identifikačné číslo územnej jednotky, merané znečisťujúce látky a ďalšie merané veličiny v tabuľkovej forme, klasifikácia stanice podľa miestneho prostredia a morfológie krajiny, typ stanice vo vzťahu k prevládajúcim emisným zdrojom, rozsah monitorovanej oblasti, situačný plán.
4.
Informácie o metódach a metodikách odberu vzoriek a merania, najmä označenie a názov metodiky, názov meracieho zariadenia, údaje o umiestnení meracieho miesta, údaje o odberovej sonde, údaje o intervaloch merania alebo vzorkovania – časový plán odberov vzoriek, údaje o kalibrácii, metrologickej nadväznosti, údaje o prevádzkovom systéme a frekvenciách kontrol a skúšok, údaje a kódy kvality údajov podľa spôsobu validovania údajov.
5.
Špecifické údaje o meraných znečisťujúcich látkach a spracovaní prvotných údajov, najmä kódy meraných látok, jednotky, vyjadrenia veličín, čas priemerovania a odôvodnené neistoty.
6.
Špecifikácia údajov o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách podľa prvého bodu až piateho bodu a formát zasielania údajov v elektronickej podobe sú uvedené v osobitnej technickej norme.33)
D.
Rozsah a podmienky vyhodnocovania štatistických údajov a formát dát o kvalite ovzdušia
1.
Kódy znečisťujúcich látok, intervaly priemerovania meraných veličín a formát zasielania údajov v elektronickej podobe sú uvedené v osobitnej technickej norme,33) ak v osobitnom predpise6) nie je uvedené inak.
2.
Merané údaje o kvalite vonkajšieho ovzdušia vyjadrené ako koncentrácia sa štatisticky vyhodnocujú ako
a)
aritmetický priemer,
b)
medián,
c)
98-percentil, ak ide o merané veličiny a znečisťujúce látky s intervalom priemerovania 1 h a 24 h,
d)
99,9-percentil, ak ide o merané veličiny a znečisťujúce látky s intervalom priemerovania 1 h,
e)
maximálna hodnota.
Údaje sa počítajú priamo z nespracovaných hodnôt koncentrácií, ktoré zodpovedajú ustanoveným intervalom priemerovania.
Y-tý percentil sa počíta zo skutočne nameraných hodnôt. Všetky hodnoty sa zoradia vo vzostupnom poradí
X1≤ X2 ≤ X3 ...................... ≤ Xk ≤ ......................... ≤ XN-1 ≤ XN.
Y-tý percentil je koncentrácia Xk, kde hodnota k sa vypočíta podľa vzťahu
k = (q x N),
kde q sa rovná Y/100,
N je počet skutočne nameraných hodnôt.
Hodnota (q x N) sa zaokrúhľuje na najbližšiu hodnotu (podľa počtu platných miest).
Príloha č. 7 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
1)
Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.
2)
§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z.
6)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.
7)
§ 5 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 211/2000 Z. z.
9)
§ 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší.
10)
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
11)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov.
13)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
14)
Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov.
15)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
16)
STN EN 14181 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody. STN EN 45011 Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov (ISO/IEC Guide 65:1996). STN EN ISO/IEC 17040 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na posudzovanie rovnosti orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov.
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách.
23)
§ 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad STN ISO 9359 Ochrana ovzdušia. Stratifikačná metóda odberu vzoriek na hodnotenie kvality ovzdušia.
26)
STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní.
27)
Napríklad Dohovor 5/1985 Zb. o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/119/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá o usmerneniach na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 63, 2. 3. 2012), vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/134/EÚ z 28. februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla (Ú. v. EÚ L 70, 8. 3. 2012), vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/135/EÚ z 28. februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele (Ú. v. EÚ L 70, 8. 3. 2012).
28)
STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Používanie EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodických meraniach.
29)
Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania, STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou.
31)
STN ISO 80000-1. Veličina a jednotky. Časť 1: Všeobecne.
32)
Kapitola 7 a príloha B STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní.
33)
STN 83 5510 Ochrana ovzdušia. Odber vzoriek a metaúdaje na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia. Všeobecné požiadavky, STN ISO 7168 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov.