417/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín sa na rok 2013 ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov ATC skupiny Priradené diagnózy
  1. AST Astma R03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02) J40 - J47
  2. CFP Cystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu J01GB01, J01XB01, R05CB13 E84
  3. CNS Ochorenie mozgu/miechy L03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01 G35 - G37, G80 - G83, I60 - I69
  4. COP CHOCHP/ťažká astma R03AC18, R03AK03, R03BB J40 - J47
  5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída A07EA06, A07EC02 K50 - K52
  6. DEP Liečba antidepresívami N06A okrem (N06AA09, N06AX21)  
  7. DM1 Diabetes typu I A10A E10 - E14
  8. DM2 Diabetes typu II A10B E10 - E14
  9. DMH Diabetes s hypertenziou (A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) I10 - I25
10. EPI Epilepsia N03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01) G40, G41
11. HIV HIV/AIDS J05AE, J05AF okrem (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR,
J05AX okrem (J05AX05)
B20 - B24
12. CHO Hypercholesterolémia C10 okrem (C10AC01, C10BX03) E78
13. KVS Srdcové choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01 I20 - I52
14. ONK Malignity L01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04 C00 - D48
15. PAR Parkinsonova choroba N04B G20, G21, G22
16. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí N05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 - F99, G30 - G32
17. RAS Liečba rastovým hormónom H01AC01 E23, Q96
18. REN Renálne zlyhanie B03X, V03AE N17 - N19, D46
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02 M05 - M09, M30 - M36
20. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF L04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05)  
21. TRA Transplantácie L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02  
22. HOR Hormonálna onkoliečba L02 C00 - D48
23. NPP Neuropatická bolesť N01BX04, N03AX12, N03AX16  
24. HEM Hemofília B02BD D66 - D68
§ 2
(1)
Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.
(2)
Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín spojených výrazom „a zároveň“, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v každej z týchto ATC skupín samostatne.
(3)
Ak je v stĺpci ATC skupín uvedený výraz „okrem“, znamená to, že ATC skupiny uvedené za týmto výrazom nevstupujú do celkového súčtu štandardných dávok liečiva.
(4)
Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.
§ 3
Farmaceuticko-nákladové skupiny ustanovené touto vyhláškou sa prvýkrát použijú v mesiaci marec 2013 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za mesiac január 2013.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.