418/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo
vekovej skupiny
Veková skupina
poistencov
Poistenci,
za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci,
za ktorých platiteľom
poistného je štát
IRŽ(i) * IRM(i) * IRŽ(i) ** IRM(i) **
  1. od 0 do 4 rokov     0,8074 0,8899
  2. od 5 do 9 rokov     0,3981 0,4855
  3. od 10 do 14 rokov     0,4250 0,4308
  4. od 15 do 19 rokov 0,4189 0,2686 0,4945 0,4508
  5. od 20 do 24 rokov 0,3792 0,2407 0,4538 0,3192
  6. od 25 do 29 rokov 0,4536 0,2643 0,7006 0,4344
  7. od 30 do 34 rokov 0,4992 0,2814 0,7948 0,6965
  8. od 35 do 39 rokov 0,4488 0,2981 0,7667 0,7576
  9. od 40 do 44 rokov 0,4427 0,3291 0,9023 0,8434
10. od 45 do 49 rokov 0,4823 0,3604 1,0787 1,0977
11. od 50 do 54 rokov 0,5531 0,4264 1,3123 1,3931
12. od 55 do 59 rokov 0,5817 0,5286 1,1147 1,7024
13. od 60 do 64 rokov 0,5717 0,6437 0,9826 1,3410
14. od 65 do 69 rokov 0,3832 0,3830 1,1554 1,5282
15. od 70 do 74 rokov 0,1360 0,2570 1,2452 1,7096
16. od 75 do 79 rokov 0,2084 0,2271 1,3128 1,7919
17. od 80 rokov 0,2119 0,1643 1,2908 1,5447
* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
  1. AST Astma 1,1152
  2. CFP Cystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu 23,7645
  3. CNS Ochorenie mozgu/miechy 8,6133
  4. COP CHOCHP/ťažká astma 2,7512
  5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída 3,4459
  6. DEP Liečba antidepresívami 0,7516
  7. DM1 Diabetes typu I 3,2766
  8. DM2 Diabetes typu II 0,6855
  9. DMH Diabetes s hypertenziou 1,1300
10. EPI Epilepsia 1,5277
11. HIV HIV/AIDS 15,3073
12. CHO Hypercholesterolémia 0,4497
13. KVS Srdcové choroby 1,6627
14. ONK Malignity 15,9988
15. PAR Parkinsonova choroba 2,9895
16. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí 2,2110
17. RAS Liečba rastovým hormónom 9,5871
18. REN Renálne zlyhanie 39,4025
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF 2,8157
20. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF 18,4133
21. TRA Transplantácie 11,1208
22. HOR Hormonálna onkoliečba 3,6810
23. NPP Neuropatická bolesť 3,9054
24. HEM Hemofília 288,2552
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.