420/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2012,
ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:
§ 1
Ustanovuje sa národná tabuľka frekvenčného spektra, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.