424/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na výrobu jedlých rastlinných tukov a jedlých rastlinných olejov (ďalej len „tuk a olej“) a výrobkov z nich určených na priamu ľudskú spotrebu, označovanie tukov a olejov a členenie výrobkov z tukov a olejov.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na olivové oleje.1)
§ 2
(1)
Tuky a oleje sú technologicky upravené výrobky rastlinného pôvodu určené na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravinárskych výrobkov zložené z triacylglycerolov mastných kyselín.
(2)
Tuky a oleje musia spĺňať tieto organoleptické požiadavky:
a)
vzhľad pri teplote 20 oC
1.
tuky musia mať vzhľad charakteristický pre príslušný druh tuku,
2.
oleje musia byť číre, bez usadenín; chybou nie je zákal spôsobený prirodzenými zložkami oleja, ktorý sa odstráni pri zahrievaní oleja na teplotu 80 oC v trvaní 30 minút za občasného premiešavania a neobnoví sa pri následnom ochladení oleja na 40 oC,
b)
farba pri teplote 20 oC musí byť charakteristická pre príslušný druh tuku alebo oleja; ak ide o tuky a oleje jednodruhové alebo ich zmesi fortifikované vitamínmi, alebo ochutené prísadami alebo prídavnými látkami, je prípustná farba po ochucujúcej zložke,
c)
vôňa a chuť pri teplote 20 oC musia byť bez cudzieho pachu a cudzej príchute; prípustná je slabá príchuť a vôňa po surovine, a ak ide o tuky a oleje jednodruhové alebo ich zmesi fortifikované vitamínmi, alebo ochutené prísadami alebo prídavnými látkami, slabá príchuť a vôňa po použitej ochucujúcej zložke.
(3)
Tuky a oleje musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe.
§ 3
Do tukov a olejov, okrem tukov a olejov jednodruhových alebo ich zmesi fortifikovaných vitamínmi, alebo ochutených prísadami alebo prídavnými látkami, možno pridávať chuťové látky a vonné látky na štandardizáciu chute a vône na účel obnovenia ich prirodzeného množstva v dôsledku strát, ktoré boli spôsobené ich technologickou úpravou.
§ 4
(1)
V názve tukov a olejov alebo pri ich názve sa uvádza
a)
druh tuku alebo oleja, ak ide o jednodruhový tuk alebo olej,
b)
označenie „zmes rastlinných tukov“ alebo „zmes rastlinných olejov“, ak ide o zmes dvoch olejov alebo viacerých druhov tukov a olejov,
c)
pridané ochucujúce zložky, ak ide o tuky a oleje jednodruhové alebo ich zmesi fortifikované vitamínmi, alebo ochutené prísadami alebo prídavnými látkami,
d)
druh a množstvo pridaných vitamínov podľa osobitného predpisu.2)
(2)
V názve tukov a olejov možno uvádzať aj označenie „panenský tuk“ alebo „panenský olej”, ak ide o jednodruhové tuky a oleje, ktoré sú získané mechanickými alebo fyzikálnymi technologickými postupmi zo semien, plodov alebo jadier plodov olejnatých rastlín bez špeciálnych rafinačných postupov okrem oleja získaného extrakciou rozpúšťadlami alebo preesterifikáciou.
(3)
V názve tekutého emulgovaného tuku alebo pokrmového tuku možno uvádzať aj slovo „rastlinný“, ak obsahuje najviac 2 hm. % tuku živočíšneho pôvodu z celkového množstva tuku.
(4)
Ak je tuk alebo olej preesterifikovaný, hydrogenovaný alebo frakcionovaný, a zmení sa zloženie jeho mastných kyselín alebo triacylglycerolov, nemožno ho označiť názvom tuku alebo oleja podľa pôvodnej suroviny.
§ 5
Výrobky z tukov a olejov alebo z ich zmesi so živočíšnymi tukmi a živočíšnymi olejmi sa členia na
a)
roztierateľné tuky, ktorými sú emulgované jedlé tuky tuhé pri teplote 20 oC, spĺňajúce požiadavky podľa osobitných predpisov,3)
b)
emulgované jedlé tuky tekuté s množstvom tuku najmenej 10 % a menej ako 90 % a ktoré sú pri teplote 20 oC viskóznymi kvapalinami,
c)
pokrmové tuky vyrábané z rafinovaných stužených tukov a stužených olejov alebo z rafinovaných preesterifikovaných tukov a olejov, alebo rafinovaných frakcionovaných tukov a olejov, a to samotných alebo ich zmesi s tukmi a olejmi alebo so živočíšnymi jedlými tukmi a olejmi, ktoré obsahujú najmenej 90 % množstva tuku.
§ 6
Tuky a oleje a výrobky z nich vyrobené podľa predpisov platných do 31. decembra 2012 možno uvádzať na trh do vyčerpania zásob.
§ 7
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)
§ 8
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2007 č. 1207/2007-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich (oznámenie č. 536/2007 Z. z.).
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha k vyhláške č. 424/2012 Z. z.
FYZIKÁLNE POŽIADAVKY A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA TUKY A OLEJE A ICH ZMESI
Druh tuku alebo oleja Číslo kyslosti najviac
[mg KOH/g]
Peroxidové číslo
najviac [mmol O/kg]
Množstvo vody a prchavých
látok pri 105 oC
[%]
Množstvo
nerozpustných nečistôt
[%]
Množstvo mydiel
[%]
rafinované tuky a oleje 0,6 10 najviac 0,2 najviac 0,05 najviac 0,005
panenské tuky a oleje 4 15 negatívne
panenský palmový tuk 10
1)
Napríklad nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 12, 14. 1. 2012).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
3)
Príloha č. XV nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.