426/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39e ods. 1 písm. c) a § 39h zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2012 Z. z.
výnos zo 17. decembra 2012 č. S09229-OL-2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch.
Podnetom na vypracovanie výnosu bola potreba definovať podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, ktoré sú definované ako súbor minimálnych údajov a súbor doplnkových údajov o darovanom orgáne a darcovi. Upravujú sa detaily pri označovaní prepravného kontajnera, v ktorom sa transportujú odobraté ľudské orgány. Ustanovuje sa obsah a náležitosti záznamov o transplantovaných orgánoch v rozsahu údajov, ktoré sú odberové a transplantačné centrá povinné uchovávať, na účel umožnenia jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti konkrétneho darovaného orgánu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 39/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.