427/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 45 ods. 3 písm. k) druhého bodu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos zo 17. decembra 2012 č. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky.
Podnetom na vypracovanie výnosu bola potreba definovať podrobne časti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky, ktorý udeľuje Národná transplantačná organizácia ako hlavný koordinátor transplantácií na Slovensku. Zásadnou podmienkou vývozu je skutočnosť, že dané tkanivo alebo dané bunky nie sú potrebné na území Slovenskej republiky. Definujú sa aj obsahové náležitosti žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a jej vzor.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 39/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.