431/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

431
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2012,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. januára 2013.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 431/2012 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008), nariadenia Komisie (EÚ) č. 566/2011 z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 158, 16. 6. 2011) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012).