433/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

433
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Hodina priamej vyučovacej činnosti v materskej škole trvá 60 minút. Hodina priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, školskom internáte, centre voľného času, škole v prírode, špeciálnych výchovných zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb trvá 60 minút. Hodina priamej výchovnej činnosti v rámci záujmového vzdelávania uskutočňovaného na základe vzdelávacích poukazov trvá 60 minút.“.
2.
V § 3 ods. 8 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
3.
V § 3 ods. 9 písm. c) sa slová „viac ako deväť žiakov“ nahrádzajú slovami „žiakov desať a viac“.
4.
V § 5 ods. 2 celom texte sa vypúšťajú slová „alebo v školskom stredisku záujmovej činnosti“ a v prvej vete sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorý“.
5.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 32 ods. 3 a“.
6.
V § 7 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
základnej školy, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorému do pôsobnosti patrí riadenie školského klubu detí, ktorý je súčasťou školy, započítavajú triedy v škole a oddelenia v školskom klube detí,“.
7.
V § 7 ods. 4 prvej vete sa slovo „alokované“ nahrádza slovom „elokované“ a druhá veta znie: „Zástupcovi riaditeľa tejto materskej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť na elokovanom pracovisku, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy elokovaného pracoviska, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia.“.
8.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „vychovávateľ školského strediska záujmovej činnosti“.
9.
V prílohe č. 3 II. oddiele sa vypúšťajú slová „riaditeľ školského strediska záujmovej činnosti“, „zástupca riaditeľa školského strediska záujmovej činnosti“, „vedúci vychovávateľ školského strediska záujmovej činnosti, ktoré je súčasťou školy“ a „vedúci vychovávateľ školského strediska záujmovej činnosti, ktoré je súčasťou špeciálnej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.