435/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „tlakovú nádobu stabilnú uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) druhom bode a technické zariadenie tlakové uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f) a g),“.
2.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „tlakovú nádobu stabilnú uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) druhom bode a o technické zariadenie tlakové uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f) a g),“.
3.
V prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) prvom bode a druhom bode sa na konci bodkočiarka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;“.
4.
V prílohe č. 1 I. časti skupine A sa vypúšťajú písmená f) a g).
5.
V prílohe č. 5 skupine A sa vypúšťajú riadky f) a g).
Vysvetlivka k odkazu 8 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ján Richter v. r.