437/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. decembra 2012,
ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodková hodnota v roku 2013 je 10,0098 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ján Richter v. r.