439/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
ZÁKON
z 5. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno j) znie:
„j)
výhrou výsledok jednej hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie výhry v peňažnej forme alebo nepeňažnej forme,“.
2.
V § 2 písmeno o) znie:
„o)
herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom,“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
informáciou o výhre druh reklamy v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo zvukovo-obrazovej forme upozorňujúca na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry.“.
4.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v peniazoch, veciach alebo právach“.
5.
V § 3 ods. 3 sa slová „b) až e), h)“ nahrádzajú slovami „b), d), e)“.
6.
V § 6 ods. 1 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „popis nešportovej stávkovej udalosti je súčasťou herného plánu.“.
7.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
metodicky usmerňuje obce v oblasti hazardných hier.“.
8.
V § 10 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje z neho predkladá do 15 dní po skončení kalendárneho roka ministerstvu.“.
9.
V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
mesačne aktualizuje informačný systém v oblasti prevádzkovania hazardných hier a údaje z neho predkladá do 10 dní po aktualizácii ministerstvu v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí ministerstvo; ročné údaje za predchádzajúci kalendárny rok v tom istom rozsahu predkladá ministerstvu do 15 dní po ročnom vyúčtovaní odvodov,“.
10.
V § 10 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a obce“.
11.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
12.
V § 10 ods. 5 písm. d) znie:
„d)
môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecné záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálne licencie.“.
13.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.“.
14.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa za slová „hazardnej hry“ vkladajú čiarka a slová „priestorov dozorovaného subjektu“.
15.
V § 14 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
inému orgánu, ktorý vykonáva správu odvodov podľa tohto zákona na účely správy odvodov,“.
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená c) až k).
16.
V § 14 ods. 4 písm. k) sa slovo „d)“ nahrádza slovom „e)“.
17.
V § 19 ods. 5 prvej vete sa slová „predkladá k 30. aprílu a k 31. októbru“ nahrádzajú slovami „vypracuje k 30. júnu a k 31. decembru“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý do 15 dní odo dňa jeho vypracovania predkladá ministerstvu.“.
18.
V § 20 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 100 eur“, v písmenách c) a d) sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „ 66 300 eur“, v písmenách e) a f) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 900 eur“ a v písmene g) sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 600 eur“.
19.
V § 20 ods. 6 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nedoplatky odvodov do štátneho rozpočtu podľa tohto zákona.“.
20.
V § 20 ods. 6 písm. m) sa slová „b) až e), h) alebo“ nahrádzajú slovami „b), d), e) a“.
21.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry je počas platnosti individuálnej licencie povinný bezodkladne predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej licencie nové vyjadrenie obce podľa prvej vety.“.
22.
V § 22 ods. 4 písm. e) a f) sa slovo „päť“ nahrádza slovom „dva“.
23.
V § 22 ods. 4 písm. h) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „dva“.
24.
V § 25 ods. 5 sa za slovami „udelenou podľa tohto zákona“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak nie je zrejmé zo súvislosti, v ktorej sa označenie „kasíno“ používa, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá označenie „kasíno“ uvedeným spôsobom používa, nie je prevádzkovateľom žiadnej hazardnej hry podľa tohto zákona“.
25.
V § 35 ods. 6 poslednej vete sa slová „vykonávať v herni stály dozor“ nahrádzajú slovami „zabezpečiť v herni stály dozor, ktorý na základe pracovného pomeru s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonáva fyzická osoba trvale prítomná v herni počas prevádzkových hodín herne“.
26.
V § 35 odseky 22 a 23 znejú:
„(22)
Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje alebo terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, môžu v takejto prevádzke umiestniť najviac dve takéto zariadenia a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve. Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej päť takýchto zariadení a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke musí byť najmenej päť, pričom technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť prevádzkované len v herni.
(23)
Informáciu o výhre je zakázané umiestňovať na vonkajšie časti priestorov, v ktorých sú prevádzkované hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) a v blízkosti týchto priestorov; informáciu o výhre je možné umiestňovať len v interiéri týchto priestorov a takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany týchto priestorov.“.
27.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) sú povinní na nimi prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier umiestniť na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.“.
28.
V § 36 ods. 1 sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
29.
V § 36 ods. 2 tretej vete sa za slovo „Vinkuláciu“ vkladajú slová „finančnej zábezpeky alebo jej časti“.
30.
V § 36 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o zníženie finančnej zábezpeky z dôvodu zníženia počtu kasín, prevádzkovaných výherných prístrojov alebo hracích stolov a má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1; vysporiadanie záväzkov z odvodov a sankčných úrokov z odvodov prevádzkovateľ hazardnej hry preukáže dokladmi, ktoré vydá príslušný daňový úrad a vysporiadanie záväzkov z uplatnených výhier hráčov preukáže čestným vyhlásením,“.
31.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prevádzkovateľ hazardnej hry má po dobu viac ako tri mesiace neuhradené záväzky z odvodov, na vysporiadanie ktorých slúži finančná zábezpeka podľa odseku 1; ministerstvo na žiadosť príslušného daňového úradu o zrušenie vinkulácie na účely úhrady týchto záväzkov rozhodne o zrušení vinkulácie a o uvoľnení finančnej zábezpeky v sume zodpovedajúcej neuhradeným záväzkom určenej príslušným daňovým úradom a o prevode tejto sumy na účet príslušného daňového úradu, pričom banka do troch pracovných dní po predložení právoplatného rozhodnutia ministerstva prevedie finančné prostriedky v súlade s týmto rozhodnutím na účet príslušného daňového úradu.“.
32.
V § 37 ods. 1 písm. e) sa číslo „5,5“ nahrádza číslom „6“ a číslo „5“ sa nahrádza číslom „5,5“.
33.
V § 37 ods. 1 písm. j) sa suma „1 900 eur“ nahrádza sumou „2 100 eur“.
34.
V § 37 ods. 1 písm. k) sa suma „3 600 eur“ nahrádza sumou „3 900 eur“.
35.
V § 37 ods. 1 písm. l) sa suma „3 900 eur“ nahrádza sumou „4 200 eur“.
36.
V § 37 ods. 6 prvej vete sa slová „jednotlivé hracie miesta“ nahrádzajú slovami „takéto jednotlivé technické zariadenia“ a v druhej a tretej vete sa slová „jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia“ nahrádzajú slovami „takéto jednotlivé technické zariadenia“.
37.
V § 37 odsek 7 znie:
„(7)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do rozpočtu obce odvod za takéto jednotlivé technické zariadenia po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi uhrádza odvod alebo jeho časť za jednotlivé technické zariadenie tej obci, na území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, na základe hlásenia o počte technických zariadení k 1. januáru a k 1. júlu, podaného tejto obci do 15 dní od uvedeného dátumu. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé technické zariadenia do 15 dní od udelenia alebo zmeny licencie, na základe hlásenia o aktuálnom počte technických zariadení podaného obci v tej istej lehote, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu; pomernú časť odvodu uhradí tej obci, v ktorej je technické zariadenie prvýkrát umiestnené v priebehu príslušného kalendárneho polroka.“.
38.
V § 37 ods. 9 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe hlásenia o počte terminálov k 1. januáru a k 1. júlu podaného obci do 15 dní od uvedeného dátumu“ a v poslednej vete sa slová „udelenia licencie“ nahrádzajú slovami „udelenia alebo zmeny licencie na základe hlásenia o aktuálnom počte terminálov podaného obci v tej istej lehote“.
39.
V § 37 ods. 10 sa slovo „vykoná“ nahrádza slovami „predloží správcovi odvodu“.
40.
V § 37 ods. 10 poslednej vete sa vypúšťa slovo „mesačných“.
41.
V § 37 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. e), f), i), k), l) a odseku 2, najneskôr do 31. marca predloží príslušnej obci ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Ročné vyúčtovanie odvodov predloží prevádzkovateľ hazardnej hry ministerstvu po potvrdení ročného vyúčtovania odvodu obcou. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí obci do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodu nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.“.
Doterajšie odseky 11 až 20 sa označujú ako odseky 12 až 21.
42.
V § 37 ods. 13 sa za slovo „odvodov“ vkladajú slová „alebo obec, ktorá vykonáva správu odvodov“.
43.
V § 46 ods. 3 sa slovo „stávkových“ nahrádza slovom „hazardných“.
44.
V § 52 ods. 4 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „332 000 eur“.
45.
V § 54 ods. 5 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „700 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „17 000 eur“.
46.
V § 54 ods. 10 sa za slovo „dozoru“ vkladajú slová „alebo orgán, ktorý vykonáva správu odvodov,“.
47.
V § 55 ods. 2 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „160 eur“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „700 eur“.
48.
Za § 58h sa vkladá § 58i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je povinný upraviť herňu do 30. septembra 2013 v súlade s ustanovením § 2 písm. o) v znení účinnom od 1. januára 2013.
(2)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je povinný najneskôr od 1. apríla 2013 zabezpečiť stály dozor v herni v súlade s ustanovením § 35 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2013.
(3)
Všeobecne záväzné nariadenia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 zostávajú v platnosti najdlhšie do 30. júna 2013.
(4)
Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012, o ktorom obecné zastupiteľstvo nerozhodlo uznesením do 31. decembra 2012, sa vydá podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.
(5)
Doklady podľa § 20 ods. 6 písm. l) a § 21 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát prikladajú k žiadosti o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie predloženej od 1. januára 2013; ak sa žiadosť predložila do 31. decembra 2012 a konanie o nej sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2012, doklad podľa § 20 ods. 6 písm. l) v znení účinnom od 1. januára 2013 predloží žiadateľ na výzvu ministerstva alebo obce.
(6)
Vyjadrenia obce vydané podľa § 21 ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2012 platia do 31. decembra 2013.
(7)
Prevádzkovateľ hazardných hier je povinný telefónne číslo podľa § 35 ods. 24 umiestniť na ním prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier bezodkladne po jeho zverejnení na webovom sídle ministerstva.
(8)
Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije na úhradu preddavku odvodov za mesiac január 2013.
(9)
Vymáhanie nedoplatkov z odvodov z prevádzkovania hazardných hier podľa § 37 ods. 13, ktoré začal vymáhať daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier pred 1. januárom 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.
(10)
Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, ktoré sa začali a právoplatne sa neskončili do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.
(11)
Na individuálne licencie udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2012.“.
49.
Slová „sankčný úrok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrok z omeškania“ v príslušnom tvare a slová „Daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z. a zákona č. 351/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 59 písm. a) prvom bode sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „40 eur“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položka 60 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
„Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur
  2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....  35 eur
  2. bytových domov .....  100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .....  30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....  30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská .....  30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....  30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .....  50 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....  50 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....  50 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská .....  50 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur
  nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 60a písmená a) až g) znejú:
„a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
  1. právnickú osobu ..... 100 eur
  2. fyzickú osobu ..... 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....
  1. právnickú osobu ..... 50 eur
  2. fyzickú osobu ..... 20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
  1. právnickú osobu ..... 30 eur
  2. fyzickú osobu ..... 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..... 80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..... 30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....  10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „o vydanie stavebného povolenia“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) druhý bod znie:
„2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
  právnickú osobu ..... 50 eur 
  fyzickú osobu ..... 20 eur“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) štvrtý bod znie:
„4. terénnych úprav pre
  právnickú osobu ..... 100 eur 
  fyzickú osobu .....  20 eur“.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položka 62a vrátane oslobodenia a poznámok znie:
„Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
  1. rodinný dom ..... 35 eur
  2. bytový dom ..... 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 25 eur
  2. bytových domov ..... 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .....  20 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....  20 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....  20 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 20 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 30 eur
  f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 eur vrátane ..... 60 eur
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 120 eur
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 250 eur
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 400 eur
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 530 eur
  nad 10 000 000 eur ..... 660 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
8.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava v položke 80 časť „Oslobodenie“ znie: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.“.
9.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 140 písm. a) siedmom bode sa suma „33 193,50 eura“ nahrádza sumou „6 700 eur“.
10.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 140 písm. a) deviatom a desiatom bode sa suma „3 319 eur“ nahrádza sumou „1 350 eur“.
11.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 140 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100 eur.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.