444/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2012,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013
Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa považuje za výšku pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce v roku 2013; ustanovenie § 3 ods. 3 sa v roku 2013 nepoužije.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.