445/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2012 bola v Mlynkoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom.
Dohoda nadobudne platnosť 29. decembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.