448/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
ZÁKON
z 18. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č. 100/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 117/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov“ nahrádzajú slovami „genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „vrátane mikroorganizmov“ nahrádzajú slovami „a geneticky modifikované mikroorganizmy“.
3.
V § 2 ods. 2 celom texte sa za slovo „organizmov“ vkladajú slová „a mikroorganizmov“.
4.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a mikroorganizmu.“.
5.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Génovými metódami a génovými technikami sú konkrétne cielené metódy a techniky, ktorými sa použitím nosiča vnáša genetický materiál jedného organizmu alebo mikroorganizmu (ďalej len „darca“) do genetického materiálu iného organizmu alebo mikroorganizmu (ďalej len „príjemca“) alebo odníma alebo mení časť prirodzeného genetického materiálu organizmu alebo mikroorganizmu a ktorých výsledkom je geneticky modifikovaný organizmus alebo geneticky modifikovaný mikroorganizmus.“.
6.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo „organizmov“ nahrádza slovom „mikroorganizmov“.
7.
Nadpis § 4 znie: „Geneticky modifikovaný organizmus a geneticky modifikovaný mikroorganizmus“.
8.
V § 4 ods. 2 sa slovo „organizmus“ nahrádza slovom „mikroorganizmus“.
9.
V § 5 ods. 1 až 3, § 7 ods. 1, § 8 ods. 2, § 9 ods. 1, § 9 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 3 a 4, § 9 ods. 5 písm. a), § 10 ods. 6, § 11 ods. 2 písm. b), § 14 ods. 2 písm. b), § 24 ods. 1 písm. a) a c), § 25 ods. 1 a 4, § 26 ods. 5 písm. a) a g), § 28 ods. 2 písm. j) a § 30 ods. 1 sa slovo „organizmus“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „organizmus a geneticky modifikovaný mikroorganizmus“ v príslušnom tvare.
10.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Havária na účely tohto zákona je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov k ich nekontrolovanému úniku, ktorý predstavuje okamžité alebo neskoršie nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.“.
11.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Ochranné opatrenia sú fyzické zábrany, prípadne kombinované s biologickými a chemickými zábranami a špecifické kontrolné a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zamerané na zamedzenie styku geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov s obyvateľstvom a životným prostredím za účelom poskytnutia vysokej úrovne bezpečnosti obyvateľstvu a životnému prostrediu.“.
12.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Používanie v uzavretých priestoroch je činnosť, ktorou sa organizmy a mikroorganizmy geneticky menia alebo ktorou sa geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy pestujú, uchovávajú, premiestňujú, ničia, zneškodňujú alebo používajú iným spôsobom s použitím ochranných opatrení.“.
13.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „štátov“ vkladajú slová „Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“)“.
14.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe v uzavretých priestoroch podľa odseku 8 sa primerane vzťahujú aj na používanie geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch.“.
15.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová v zátvorke „odsek 3“ .
16.
V § 10 ods. 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.
17.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
údaje o geneticky modifikovaných organizmoch a geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, s ktorými vykonával činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1, na účely vedenia evidencie podľa § 24 ods. 1 písm. c) raz za šesť mesiacov,“.
18.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Po získaní súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov sa ďalšie používanie uzavretých priestorov na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1 neohlasuje.“.
19.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia § 15 až 22 sa vzťahujú aj na zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov.“.
20.
V § 24 ods. 2 písm. b) prvom bode, § 35 ods. 4 písm. e) a f), § 36 ods. 2 písm. b), § 37 ods. 3 a 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
21.
V § 32 ods. 2 úvodnej vete sa slová „podľa § 12 ods. 2 písm. b) alebo písmena c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 2 písm. c)“.
22.
V § 32 odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo posúdi ohlásenia v lehote do 45 dní odo dňa ich doručenia.“.
23.
V § 32 ods. 6 úvodná veta znie: „Lehota podľa odseku 5 neplynie“.
24.
V § 33 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
25.
V § 40a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
26.
Názov prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
Čl. II
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 2 písm. c) sa pred slovo „zmena“ vkladá slovo „malá“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.