45/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 15 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 24. januára 2012 č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. júna 2010 č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania, čím sa zohľadňuje skutočnosť vyplývajúca z aplikačnej praxe (oznámenie č. 278/2010 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2012.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.