451/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z. po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. a vyhlášky č. 113/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Typy stredných odborných škôl, typy konzervatórií a typy stredných odborných škôl, pri ktorých sa môže uviesť prívlastok charakterizujúci prevládajúce študijné odbory a učebné odbory, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „prívlastok“), sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Prívlastok obsahuje názov najviac dvoch prevládajúcich študijných odborov, učebných odborov, skupín študijných odborov alebo skupín učebných odborov, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok môže namiesto celého názvu skupiny študijných odborov, skupiny učebných odborov, študijného odboru alebo učebného odboru obsahovať len charakteristiku, ktorá je skráteným vyjadrením tohto názvu.
(3)
Prevládajúce študijné odbory, učebné odbory, skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov sa na účely prívlastku určujú podľa najvyššieho počtu žiakov v nich. Ak ide o novozriadenú strednú odbornú školu, tak sa prevládajúce študijné odbory, učebné odbory, skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov určia podľa predpokladaného najvyššieho počtu žiakov v nich.“.
2.
Za § 13a sa vkladajú § 13b a 13c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. b) až aj) a bi) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné odborné školy s prívlastkom podľa § 1.
(2)
Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. am) až at) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné priemyselné školy s prívlastkom podľa § 1.
(3)
Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. av) až ay) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné umelecké školy s prívlastkom podľa § 1.
§ 13c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov.“.
3.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
TYPY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL, TYPY KONZERVATÓRIÍ A TYPY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL, PRI KTORÝCH SA MÔŽE UVIESŤ PRÍVLASTOK
A.
Typy stredných odborných škôl sú:
a)
stredná odborná škola,
b)
stredná priemyselná škola,
c)
stredná umelecká škola,
d)
stredná pedagogická škola,
e)
stredná zdravotnícka škola,
f)
škola úžitkového výtvarníctva,
g)
dopravná akadémia,
h)
hotelová akadémia,
i)
obchodná akadémia,
j)
pedagogická a kultúrna akadémia,
k)
pedagogická a sociálna akadémia,
l)
technická akadémia,
m)
policajná stredná odborná škola,
n)
stredná odborná škola požiarnej ochrany.
B.
Typy konzervatórií sú:
a)
hudobné a dramatické konzervatórium,
b)
tanečné konzervatórium.
C.
Typy stredných odborných škôl, pri ktorých sa môže uviesť prívlastok, sú:
a)
stredná odborná škola,
b)
stredná priemyselná škola,
c)
stredná umelecká škola.“.
4.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II sa za učebný odbor „nástrojár“ vkladá nový učebný odbor „operátor strojárskej výroby“ s kódom „2430 H“, kódmi študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2414 L 01“, „2414 L 02“, „2414 L 03“ a „2414 L 04“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „12“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 3. ročník „12“.
5.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA učebnom odbore – zameraní elektromechanik – silnoprúdová technika, nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov sa kód „2680 2 11“ nahrádza kódom „2683 2 11“.
6.
V prílohe č. 4 sa skupina učebných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA dopĺňa novým učebným odborom – zameraním „elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá“ s kódom „2683 H 17“, kódmi študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2675 L 01“, „2675 L 02“ a „6403 L“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „12“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 3. ročník „10“.
7.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA sa vypúšťa učebný odbor „biochemik“ a jeho zamerania „biochemik – mliekarská výroba“, „biochemik – výroba piva a sladu“ a „biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína“ vrátane príslušných kódov, nadväzností podľa doterajších právnych predpisov, kódov študijného odboru pre absolventov učebných odborov a najvyšších počtov žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
8.
V prílohe 4 skupine učebných odborov 29 POTRAVINÁRSTVO sa za učebný odbor „cukrovinkár pečivár“ vkladá nový učebný odbor „cukrár kuchár“ s kódom „2977 H“, kódmi študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2952 L“, „6403 L“ a „6421 L“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „10“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 3. ročník „10“ a poznámkami „3), 4)“.
9.
V prílohe č. 4 sa skupina učebných odborov 29 POTRAVINÁRSTVO dopĺňa novým učebným odborom a jeho zameraniami
„biochemik“ s kódom „2987 H“ a nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „2878 H“,
„biochemik – mliekarská výroba“ s kódom „2987 H 01“, nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „2878 H 01“, kódom študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2982 L 04“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „12“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 3. ročník „10“,
„biochemik – výroba piva a sladu“ s kódom „2987 H 02“, nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „2878 H 02“, kódom študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2982 L 08“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „12“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 3. ročník „10“ a
„biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína“ s kódom „2987 H 03“, nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „2878 H 03“, kódom študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2982 L 09“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „12“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. až 3. ročník „10“.
10.
V prílohe č. 5 oddiele A sa skupina študijných odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE dopĺňa novým študijným odborom „dopravná akadémia“ s kódom „3767 M“ a poznámkou „2)“.
11.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY sa vypúšťajú študijné odbory – zamerania „technické a informatické služby – v hutníctve“, „technické a informatické služby – v textile a odevníctve“, „technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc“, „technické a informatické služby – geológia a baníctvo“ a „technické a informatické služby – zdravotnícke služby“ vrátane príslušných kódov, nadväzností podľa doterajších právnych predpisov a poznámok.
12.
V prílohe č. 5 oddiele A sa skupina študijných odborov 76 UČITEĽSTVO dopĺňa novým študijným odborom „starostlivosť o seniorov v sociálnych službách“ s kódom „7667 N“ a poznámkami „1), 4)“.
13.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „dizajn a tvarovanie dreva“ vkladajú nové študijné odbory „reklamná tvorba“ s kódom „8283 M“ a poznámkami „2), 3)“ a „keramický dizajn“ s kódom „8289 M“ a poznámkami „2), 3)“.
14.
V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY sa vypúšťa študijný odbor „technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe“ vrátane nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov a poznámky.
15.
V prílohe č. 7 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „hudobno-dramatické umenie“ vkladá nový študijný odbor – zameranie „hudobno-dramatické umenie – muzikál“ s kódom „8226 Q 01“ a poznámkou „1“.
16.
V prílohe č. 7 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I študijnom odbore tanec sa dopĺňa poznámka „1)“.
17.
V prílohe č. 7 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „spev“ vkladajú nové študijné odbory – zamerania „spev – stará hudba“ s kódom „8228 Q 11“ a poznámkou „1“ a „spev – komorná hudba“ s kódom „8228 Q 12“ a poznámkou „1“.
18.
V prílohe č. 7 sa skupina študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I dopĺňa novými študijnými odbormi – zameraniami „hudba – stará hudba“ s kódom „8229 Q 11“ a poznámkou „1“ a „hudba – komorná hudba“ s kódom „8229 Q 12“ a poznámkou „1“.
19.
V prílohe č. 9 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
5310 N zubný technik,“.
Doterajšie písmená a) až l) sa označujú ako písmená b) až m).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I štvrtého až devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013.
Dušan Čaplovič v. r.