454/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

454
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
opatrenie z 21. decembra 2012 č. 284.159/2012-OSUR, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.