456/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

456
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 108a ods. 9 a § 108b ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej činnosti
(1)
Kategórie evidencie publikačnej činnosti sú označené písmenovými kódmi a názvami. Výstupy publikačnej činnosti sú kategorizované podľa
a)
originality a druhovo-funkčnej charakteristiky dokumentu,
b)
bibliografickej úrovne a charakteru dokumentu,
c)
teritoriality a hodnotenia dokumentu.
(2)
Prvým písmenom vyjadrujúcim originalitu a druhovo-funkčnú charakteristiku výstupu publikačnej činnosti je
a)
„A“ pre
1.
vedecké práce, ktorými sú práce zverejňujúce pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu a majú vedecko-objaviteľský charakter, a
2.
vysokoškolské učebnice,
b)
„B“ pre odborné práce, ktorými sú práce, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora, spôsob spracovania prináša vyššiu kvalitatívnu úroveň,
c)
„C“ pre
1.
umelecké práce, ktorými sú publikované pôvodné slovesné, dramatické, hudobné a výtvarné práce vydané v umeleckých monografiách, časopisoch, zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch, a
2.
umelecké preklady,
d)
„D“ pre dizertačné a habilitačné práce,
e)
„E“ pre
1.
prehľadové a hodnotiace práce, ktorými sú sumarizačné práce, ktoré z väčšej časti alebo vôbec neprinášajú nové, dovtedy nezaznamenané informácie, ich prínos predstavuje sústredenie prevzatých informácií, ich hodnotenie, zhustenie, utriedenie a podobne,
2.
odborné preklady, ktorými sú práce vyžadujúce okrem znalosti jazyka originálu aj hlboké odborné vedomosti z daného odboru, a
3.
práce v časopisoch a v zborníkoch, ktoré prehľadne uvádzajú sumár prác istého autora, pracoviska,
f)
„F“ pre zostavovateľské práce, ktorými sú práce týkajúce sa výberu a odborného zostavenia publikácií súborného charakteru, sekundárnych informácií a podobne,
g)
„G“ pre popularizačné a iné práce, ktorými sú
1.
práce, ktoré populárnym spôsobom sprístupňujú širokej verejnosti výsledky výskumnej, vývojovej a technickej teórie a praxe,
2.
práce oznamovacieho charakteru,
3.
práce uverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup bez príslušných vydavateľských údajov a
4.
práce, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej inej kategórie.
(3)
Druhým písmenom vyjadrujúcim bibliografickú úroveň a charakter výstupu publikačnej činnosti je
a)
„A“ pre práce typu kniha ako celok okrem učebníc a projektov,
b)
„B“ pre kapitoly v knihách, články a state,
c)
„C“ pre učebnice a učebné texty, kapitoly v učebniciach,
d)
„D“ pre články v časopisoch, časti audiovizuálnych a multimediálnych dokumentov a podobne,
e)
„E“ pre príspevky v zborníkoch okrem konferenčných,
f)
„F“ pre úplné texty alebo abstrakty prác v konferenčných zborníkoch,
g)
„G“ pre správy, projekty, patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení,
h)
„H“ pre elektronické práce sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,
i)
„I“ pre ostatné dokumenty.
(4)
Tretím písmenom vyjadrujúcim teritorialitu a hodnotenie výstupu publikačnej činnosti je
a)
„A“ pre dokumenty vydané v zahraničnom vydavateľstve, ktorými sú od 1. januára 1993 aj vydavateľstvá na území Českej republiky,
b)
„B“ pre dokumenty vydané v domácom vydavateľstve, ktorými sú do 31. decembra 1992 aj vydavateľstvá na území Českej republiky,
c)
„C“ pre zahraničné karentované časopisy, recenzované zborníky, kapitoly a štúdie,
d)
„D“ pre domáce karentované časopisy a recenzované zborníky, kapitoly a štúdie,
e)
„E“ pre ostatné zahraničné časopisy a nerecenzované zborníky, abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií,
f)
„F“ pre ostatné domáce časopisy a nerecenzované zborníky, abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií,
g)
„G“ až „L“ pre ostatné dokumenty, ktoré nie sú dokumentmi podľa písmen a) až f), h) a i),
h)
„M“ pre zahraničné časopisy registrované v databázach Web of Science a SCOPUS,
i)
„N“ pre domáce časopisy registrované v databázach Web of Science a SCOPUS.
(5)
Kódy a názvy jednotlivých kategórií evidencie publikačnej činnosti a ich popisy rozhodujúce na zaradenie výstupu publikačnej činnosti do príslušnej kategórie sú uvedené v prílohe č. 1.
(6)
Na výstupy publikačnej činnosti v elektronických zborníkoch, časopisoch, elektronické knihy, špeciálne dokumenty (najmä multimediálne dokumenty, obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy), ktoré majú popisné údaje podľa § 5 ods. 6 písm. a) a d) a ods. 7 písm. b), c), e) a h) a uchovávajú sa pri dostupnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup alebo boli vydané na hmotnom nosiči, sa vzťahujú rovnaké kategórie evidencie ako na výstupy publikačnej činnosti zverejnené v listinnej podobe.
§ 2
Podrobnosti o kategóriách evidencie umeleckej činnosti
(1)
Kategórie evidencie umeleckej činnosti sú označené písmenovými kódmi a názvami. Výstupy umeleckej činnosti sú kategorizované podľa
a)
závažnosti a druhovo-funkčného zaradenia umeleckého diela,1) umeleckého výkonu2) alebo prezentácie,
b)
rozsahu a charakteru umeleckého diela, umeleckého výkonu alebo prezentácie,
c)
dopytu a teritoriality.
(2)
Prvým písmenom vyjadrujúcim závažnosť a druhovo-funkčný charakter výstupov umeleckej činnosti je
a)
„Z“ pre závažné umelecké výstupy, ktorými sú také umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, ktoré prvýkrát zverejňujú pôvodné výsledky umeleckej práce autora alebo skupiny autorov a sú prezentované v rámci renomovaných podujatí a inštitúcií; ide o pôvodné umelecké diela a umelecké výkony náročnejšieho druhovo-funkčného charakteru alebo odvodené umelecké diela náročnejšieho druhovo-funkčného charakteru vzniknuté spracovaním pôvodných umeleckých diel,
b)
„Y“ pre menej závažné umelecké výstupy, ktorými sú také umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, ktoré prvýkrát zverejňujú pôvodné výsledky umeleckej práce autora alebo skupiny autorov a sú prezentované v rámci renomovaných podujatí a inštitúcií; ide o umelecké diela a umelecké výkony menej náročného druhovo-funkčného charakteru,
c)
„X“ pre ostatné výstupy a aktivity v oblasti umeleckej činnosti, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
(3)
Druhým písmenom vyjadrujúcim rozsah a autorský podiel výstupov umeleckej činnosti je
a)
„Z“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, prípadne zverejnené na podujatí so samostatnou alebo sólistickou mierou účasti,
b)
„Y“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované skupinou autorov, prípadne zverejnené na podujatí so skupinovou alebo s kolektívnou mierou účasti,
c)
„X“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, prípadne zverejnené na podujatí so samostatnou alebo sólistickou mierou účasti,
d)
„V“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované skupinou autorov, prípadne zverejnené na podujatí so skupinovou alebo s kolektívnou mierou účasti.
(4)
Tretím písmenom vyjadrujúcim teritorialitu a význam výstupov umeleckej činnosti je
a)
„Z“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na renomovaných podujatiach alebo v inštitúciách v zahraničí,
b)
„Y“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na renomovaných podujatiach alebo v inštitúciách v Slovenskej republike,
c)
„X“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na ostatných podujatiach alebo v inštitúciách v zahraničí,
d)
„V“ pre umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, realizované a prezentované na ostatných podujatiach alebo v inštitúciách v Slovenskej republike.
(5)
Kódy a názvy jednotlivých kategórií evidencie umeleckej činnosti a ich popisy rozhodujúce na zaradenie výstupu umeleckej činnosti do príslušnej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Podrobnosti o kategóriách ohlasov publikačnej činnosti a ohlasov umeleckej činnosti
(1)
Pre publikačnú činnosť a pre umeleckú činnosť sa používajú zhodné kategórie ohlasov.
(2)
Za ohlasy
a)
publikačnej činnosti sa považujú citácie, recenzie alebo umelecké kritiky na publikované dielo,
b)
umeleckej činnosti sa považujú publikované citácie diela, prezentácie a umeleckého výkonu, recenzie alebo umelecké kritiky na dielo, prezentáciu alebo umelecký výkon, reprodukcia diela so zreteľným označením autora v zahraničnej publikácii alebo domácej publikácii alebo médiu.
(3)
Ak sa registruje publikačná činnosť alebo umelecká činnosť uchádzača o vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul iného štátneho občianstva ako slovenského, pri určovaní teritoriality ohlasov je rozhodujúci štát, na území ktorého je uchádzač v pracovnom pomere.
(4)
Ohlasy na výstupy publikačnej činnosti sa pripisujú k
a)
prvému vydaniu, aj ak ide o ohlasy na ďalšie vydania,
b)
vykazovanej jazykovej mutácii, aj ak ide o ohlasy na jazykové mutácie uvedené v poznámke bibliografického záznamu.
(5)
Ohlasy na výstupy umeleckej činnosti sa pripisujú k
a)
jeho prvému zverejneniu, aj ak bolo zverejnené viackrát,
b)
vykazovanej jazykovej mutácii, a to aj ohlasy na jazykové mutácie uvedené v poznámke k záznamu.
(6)
Citácia umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej bola prevzatá alebo parafrázovaná myšlienka. Ak je v jednej publikácii viackrát citovaná tá istá zdrojová publikácia, eviduje sa ako jedna citácia; zároveň sa uvedie každá strana, na ktorej je citovaná. Na účely tejto vyhlášky sa za citácie pre všetky typy dokumentov považujú bibliografické odkazy (zoznamy bibliografických odkazov, citovanej literatúry, referencie a podobne).
(7)
Za citáciu v prípade publikačnej činnosti sa nepovažujú
a)
recenzie a umelecké kritiky,
b)
uvedenie diela v referátovom časopise alebo v databáze,
c)
uvedenie diela v samostatnej bibliografii,
d)
uvedenie „vybraných viet“ alebo „citátov“ v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a v populárnych časopisoch,
e)
výňatky z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako reklama na tento výstup,
f)
autocitácie, ktorými sú citácie pochádzajúce z ďalších publikácií samotného autora alebo jeho spoluautorov,
g)
citácie v záverečných prácach, rigoróznych prácach, habilitačných prácach, vo výskumných správach a podobne; to neplatí pre habilitačné práce, ktoré boli predložené ako súbor prác,
h)
citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoň troch normalizovaných strán a má uvedeného autora,
i)
informácie v správach a v článkoch o podujatiach, o prezentácii diela najmä vo forme poznámok.
(8)
Za recenziu a umeleckú kritiku sa nepovažujú
a)
oznamy o vydaní publikácie alebo zverejnení umeleckého diela a umeleckého výkonu v novinách a časopisoch,
b)
reklamné oznámenia o vydaní publikácie alebo zverejnení umeleckého diela a umeleckého výkonu,
c)
výňatky z publikácií uvádzané ako reklama na publikáciu alebo zverejnené umelecké dielo a umelecký výkon,
d)
uvedenie diela v referátovom časopise alebo v databáze,
e)
informácie v správach a v článkoch o podujatiach, o prezentácii diela najmä vo forme poznámok,
f)
recenzné posudky spracované pred vydaním publikácie.
(9)
Za zdroje informácií o citáciách sa považujú najmä
a)
databázy Web of Science,
b)
databáza SCOPUS,
c)
dostupné odkazy na použitú literatúru či dielo v publikáciách, v ktorých sa tieto nachádzajú.
(10)
Za recenziu a umeleckú kritiku sa považujú správa, hodnotiaci článok alebo štúdia či úvaha o recenzovanom dokumente alebo o umeleckej tvorbe, ktorých autor nevyužíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela myšlienky, ale hodnotí alebo upozorňuje na recenzovanú publikáciu alebo umelecké dielo a umelecký výkon.
(11)
Kódy a názvy jednotlivých kategórií ohlasov sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom
(1)
Na registráciu výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti autor predkladá pri
a)
vedeckých monografiách, odborných knižných publikáciách a vysokoškolských učebniciach
1.
titulný list publikácie (líce aj rub),
2.
tiráž,
3.
obsah,
4.
úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,
5.
úplný zoznam použitej literatúry; ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá autor kópie prvých troch kapitol,
6.
dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve,
b)
kapitolách z vedeckých monografií, štúdiách charakteru vedeckej monografie a odborných knižných publikáciách
1.
titulný list publikácie (líce aj rub),
2.
tiráž,
3.
obsah,
4.
úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,
5.
kópie aspoň prvej a poslednej strany kapitoly alebo štúdie,
6.
zoznam použitej literatúry ku kapitole, k štúdii alebo celej publikácii,
7.
dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, v časopise alebo zborníku, ktoré boli vydané v zahraničnom vydavateľstve,
c)
článkoch, príspevkoch, štúdiách alebo statiach z časopisov a zo zborníkov
1.
titulnú stranu zdrojového dokumentu,
2.
obsah časopisu alebo zborníka,
3.
tiráž,
4.
text článku, príspevku, štúdie alebo state,
5.
dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckom zborníku vydanom v zahraničnom vydavateľstve,
d)
konferenčných zborníkoch
1.
titulnú stranu zdrojového dokumentu,
2.
obsah,
3.
úvod a predslov, ak ich dokument obsahuje,
4.
tiráž,
5.
text príspevku,
6.
relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok,
7.
dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej zahraničnej konferencie vydanom v zahraničnom vydavateľstve,
e)
umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch zverejnenie v renomovanej inštitúcii alebo na renomovanom podujatí pozvánkou, plagátom, programom, katalógom alebo inou jednoznačne identifikujúcou formou (najmä zvukový, fotografický alebo audiovizuálny záznam alebo jeho časť),
f)
dokumentoch zverejnených spôsobom umožňujúcim hromadný prístup relevantné časti dokumentu vytlačené z webového sídla alebo kópiu dokumentu v elektronickej forme,
g)
zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamoch, multimediálnych a elektronických dokumentoch na hmotných nosičoch kópiu obalu a vytlačených relevantných častí dokumentu,
h)
ohlasoch na publikačnú činnosť kópie relevantných častí výstupu publikačnej činnosti, ktoré obsahujú ohlas a umožňujú získať príslušné bibliografické údaje; to neplatí pre ohlasy v databázach Web of Science a SCOPUS, ak sú dostupné v Slovenskej republike,
i)
ohlasoch na umeleckú činnosť bibliografické údaje, ktoré jednoznačne definujú, kde bol ohlas uverejnený (najmä názov, autor, vydavateľské údaje a strana, na ktorej je ohlas uverejnený).
(2)
Dokumentáciu o recenznom konaní podľa odseku 1 písm. a) až d) autor nepredkladá, ak je vedecká monografia, vysokoškolská učebnica alebo vedecký zborník vydaný v zahraničnom vydavateľstve vedeckej literatúry, ktoré uskutočňuje recenzné konanie a je uvedené v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona.
§ 5
Podrobnosti o údajoch, ktoré sa zapisujú do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti
(1)
Do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti sa na návrh autora zapisujú údaje o verejne publikovaných a dostupných výstupoch publikačnej činnosti a ohlasoch na ne. Do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti sa na návrh autora zapisujú údaje o verejne dostupných umeleckých dielach, umeleckých výkonoch, prezentáciách a ohlasoch na tieto diela alebo výkony.
(2)
Záznam v príslušnom registri sa pre jeden výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti vytvára len jedenkrát a zároveň len pre jedno pracovisko autora, na ktorom je v rámci pracovnej zmluvy zaradený na ustanovený týždenný pracovný čas.
(3)
Pôsobnosti vysokej školy podľa tejto vyhlášky vykonáva za vysokú školu jej akademická knižnica podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Za verejne publikované sa na účely tejto vyhlášky považujú
a)
výstupy publikačnej činnosti, ak sú verejnosti dostupné aspoň
1.
trvale v akademickej knižnici,
2.
trvale v archíve vysokej školy,
3.
v informačnom systéme vysokej školy,
4.
vo verejnej distribučnej sieti alebo
5.
spôsobom umožňujúcim neobmedzený hromadný prístup,
b)
umelecké dielo, umelecký výkon alebo prezentácia, ak boli dostupné pre verejnosť (najmä výstava, koncert, predstavenie) a sú dokumentované v listinnej podobe alebo elektronickej forme (najmä pozvánkou, oznamom, plagátom, digitálnym záznamom alebo inou verejne dostupnou formou); ak ide o umelecké dielo zverejnené na výstave, festivale alebo podobnom podujatí, nezapisuje sa ako umelecké dielo, ale ako podujatie.
(5)
Ak zamestnanec vysokej školy publikuje spoločne s osobou, ktorá nie je zamestnaná v Slovenskej republike a ktorá sa uchádza o vedecko-pedagogický titul na vysokej škole v Slovenskej republike, záznam sa eviduje osobitne pre zamestnanca vysokej školy a osobitne pre túto osobu.
(6)
Do oboch registrov sa o výstupoch publikačnej činnosti a výstupoch umeleckej činnosti zaznamenávajú
a)
meno, priezvisko a rok narodenia autora výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti a spoluautorov, a to v poradí, v akom sú uvedení v dokumente; pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov alebo autorských korporáciách sa zapisujú prví piati autori a všetci autori z vykazovaného pracoviska,
b)
názov vysokej školy, ktorá výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti zapisuje do príslušného registra,
c)
názov súčasti vysokej školy podľa písmena b) a jej pracoviska, na ktorom je autor organizačne zaradený,
d)
názov výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti, a ak existuje, aj jeho podnázov; ak je výstup publikačnej činnosti zverejnený v knižnej publikácii, časopise, zborníku alebo skupinovom katalógu, aj ich názov, a ak existuje, aj ich podnázov,
e)
kategória evidencie,
f)
rok vykazovania,
g)
informácia o zverejnení výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti aj v elektronickej forme a webová stránka, na ktorej boli zverejnené; bibliografický záznam sa v takom prípade vyhotovuje len k listinnému vydaniu výstupu publikačnej činnosti alebo pôvodnému umeleckému dielu, umeleckému výkonu alebo umeleckej prezentácii.
(7)
Do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti sa ďalej o výstupe publikačnej činnosti zaznamenávajú
a)
rozsah výstupu publikačnej činnosti (najmä počet strán, minutáž, prepočet na autorské hárky) alebo označenie strán, na ktorých sa výstup publikačnej činnosti nachádza v knižnej publikácii, časopise, zborníku alebo skupinovom katalógu, ak je v nich zverejnený,
b)
názov vydavateľa výstupu publikačnej činnosti; to neplatí, ak je výstup publikačnej činnosti zverejnený v časopise alebo ak ide o dizertačnú prácu alebo habilitačnú prácu,
c)
miesto vydania; to neplatí, ak je výstup publikačnej činnosti zverejnený v časopise,
d)
ročník seriálu a číslo časopisu v príslušnom kalendárnom roku, ak ide o výstup publikačnej činnosti zverejnený v časopise,
e)
rok vydania; pri výstupe publikačnej činnosti, ktorý bol uverejnený vo viacerých nezmenených vydaniach, sa úplný zápis vytvára len pre prvé vydanie,
f)
počet autorov pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov alebo autorských korporáciách,
g)
percentuálny podiel autorstva ako celé číslo, a to pre každého autora samostatne, pričom súčet percentuálnych podielov všetkých autorov na jednom výstupe publikačnej činnosti je 100 %; ak vysoká škola tento údaj neuvedie, autorstvo sa považuje za rovnocenné,
h)
meno a priezvisko dvoch posudzovateľov, ak sú uvedené pri popise kategórie evidencie v prílohe č. 1; editor a vedecký redaktor nie sú považovaní za posudzovateľov,
i)
jazyk výstupu publikačnej činnosti,
j)
názov, miesto a dátum konania konferencie, ak ide o výstup publikačnej činnosti publikovaný na konferencii,
k)
medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) alebo medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak sú uvedené pri popise kategórie evidencie v prílohe č. 1,
l)
druh a číslo spisu, ak ide o patentovú prihlášku, žiadosť o udelenie dodatkového ochranného označenia, prihlášku úžitkového vzoru, prihlášku dizajnu, prihlášku ochrannej známky, prihlášku topografie polovodičového prvku, prihlášku označenia pôvodu výrobku, prihlášku zemepisného označenia výrobku, prihlášku na udelenie šľachtiteľského osvedčenia.
(8)
Do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti sa ďalej o výstupe umeleckej činnosti zaznamenáva najmä
a)
druh umeleckej činnosti (dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia, architektonické dielo v trojrozmernom vyhotovení, trojrozmerné kartografické dielo, fotografické dielo, hudobné dielo v notovom zázname, choreografické dielo v choreografickom zápise, audiovizuálne dielo, herecký umelecký výkon, hudobný umelecký výkon, spevácky umelecký výkon, tanečný umelecký výkon a podobne),
b)
druh a názov výstupu umeleckej činnosti,
c)
technický popis, najmä
1.
rozmery diela,
2.
druh diela, ak ide o dielo výtvarného umenia (maľba, kresba, koláž, tapiséria, oceľorytina, medirytina, litografia, lept, mezzotina či iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský šperk, dizajn ako dielo výtvarného umenia a podobne),
3.
technika a použitý materiál (mramor, epoxid, bronz, akvarel, olejomaľba, gvaš, uhoľ, hrudka a podobne),
4.
formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie zvuku a údaj o nosiči, na ktorom je dielo pôvodne zaznamenané, ak ide o audiovizuálne dielo,
5.
hudobný nástroj, ak ide o hudobný umelecký výkon,
6.
minutáž audiovizuálneho diela, najmä ak ide o umelecký výkon herca, režiséra, kameramana, hudobníka,
d)
názov podujatia a inštitúcie, kde bol zverejnený výstup umeleckej činnosti,
e)
dátum zverejnenia výstupu umeleckej činnosti, prípadne doba jeho trvania, ak ide o podujatie,
f)
mená spoluautorov.
(9)
Ak sú na titulnom liste vedeckej monografie alebo odbornej knižnej publikácie uvedení viacerí autori a jednotlivé časti (najmä kapitoly, štúdie)
a)
nemajú vyznačených autorov, zapisujú sa údaje pre publikáciu ako celok v príslušnej kategórii evidencie,
b)
majú vyznačených autorov, namiesto údajov ako o celku sa zapisujú len údaje pre jednotlivé kapitoly, prípadne štúdie v príslušnej kategórii evidencie.
(10)
Ak je na jej titulnom liste alebo tiráži vedeckej monografie alebo odbornej knižnej publikácie uvedený
a)
aj zostavovateľ, prípadne editor, v samostatnom zázname sa zapisujú údaje pre publikáciu aj ako celok v kategórii zostavovateľské práce; vedecký redaktor nie je považovaný za zostavovateľa ani za editora,
b)
len zostavovateľ, prípadne editor a v obsahu alebo pri jednotlivých častiach (najmä kapitolách alebo štúdiách) sú uvedení autori, zapisujú sa údaje o celku v kategórii zostavovateľské práce, pričom sa takáto publikácia nevykazuje ako celok v ďalšej kategórii; záznamy o častiach sa zaradia do príslušnej kategórie podľa obsahu a rozsahu časti.
(11)
Ak je časopis, v ktorom je uverejnený článok, karentovaný a súčasne registrovaný v databázach Web of Science alebo SCOPUS, uvedie sa kategória článku v karentovanom časopise.
(12)
Konferenčné príspevky uverejnené v časopisoch alebo ich suplementárnych číslach sú kategorizované ako konferenčné. Ak je konferenčný príspevok uverejnený v karentovanom časopise a zároveň v časopise registrovanom v databáze Web of Science alebo SCOPUS, uvedie sa kategória článku v karentovanom časopise.
(13)
Pre abstrakt a poster sa zapisujú údaje do samostatného záznamu, ak boli vydané samostatne a nie sú súčasťou plného textu. Ak je abstrakt príspevku z konferencie vydaný v karentovanom časopise a zároveň v časopise registrovanom v databáze Web of Science alebo SCOPUS, zapisuje sa kategória vedeckých prác v karentovanom časopise.
(14)
Pri určovaní kategórie príspevkov v
a)
konferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto konania konferencie a skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok,
b)
nekonferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto vydania zborníka a skutočnosť, či je zborník recenzovaný alebo nerecenzovaný.
(15)
Ak boli výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti zverejnené len elektronicky, a to spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, a zároveň na hmotnom nosiči (najmä CD, DVD, USB, audiokazeta, videokazeta), registruje sa hmotný nosič.
(16)
Do poznámky k záznamu v príslušnom registri sa so všetkými vydavateľskými a inými identifikačnými údajmi zapisujú
a)
neskoršie nezmenené vydania výstupu publikačnej činnosti alebo zverejnenia výstupu umeleckej činnosti, a to poradovým číslom vydania; ak je v jednom roku výstup publikačnej činnosti vydaný alebo výstup umeleckej činnosti zverejnený viackrát, do záznamu sa zapíše len jedno vydanie alebo zverejnenie, a to s uvedením najhodnotnejšej kategórie,
b)
neskoršie jazykové mutácie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti bez ohľadu na rok vydania alebo zverejnenia; ak je v jednom roku výstup publikačnej činnosti vydaný alebo výstup umeleckej činnosti zverejnený vo viacerých jazykových mutáciách, záznam sa vytvára len pre jazykovú mutáciu určenú autorom, alebo pri výstupoch publikačnej činnosti alebo výstupoch umeleckej činnosti s viacerými autormi prvým uvedeným autorom, ktorý je vo vzťahu k vysokej škole, ktorá záznam vytvára,
c)
informácia o skôr zverejnených formách výstupu publikačnej činnosti, ktorý bol postupne zverejnený ako abstrakt, poster aj úplný text; v takom prípade sa predchádzajúce záznamy zlúčia a samostatný záznam ostáva len pre úplný text, čo sa vzťahuje aj na prípady, ak je úplný text zverejnený len v elektronickej forme a abstrakt alebo poster sú zverejnené v listinnej podobe,
d)
informácia o inej ako listinnej podobe zverejnenia výstupu publikačnej činnosti (spôsob umožňujúci hromadný prístup, hmotný nosič),
e)
informácia o zverejnení výstupu publikačnej činnosti v inej forme ako na hmotnom nosiči (hromadný prístup); neplatí pre vydanie v listinnej podobe.
§ 6
Spôsob zapisovania údajov do centrálneho registra publikačnej činnosti a centrálneho registra umeleckej činnosti
(1)
Na prenos dátových prvkov pri výmene údajov medzi informačným systémom vysokej školy a informačným systémom prevádzkovateľa registra sa použijú štandardy podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Pri popise dátových prvkov sa v registroch podľa tejto vyhlášky používa jazyk Extensible Markup Language (.xml) podľa schémy určenej ministerstvom.
§ 7
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Charakteristika vybraných pojmov na účely tejto vyhlášky je uvedená v prílohe č. 4
(2)
Pri bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov s rokom vydania do roku 2012 vrátane sa postupuje podľa doterajších predpisov. Vykonaná kategorizácia dokumentov publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činnosti s rokom vydania do roku 2012 vrátane ostáva nedotknutá.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Dušan Čaplovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.
Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.
Kategórie umeleckej činnosti
Príloha č. 3 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.
Kategórie ohlasov
Kód Názov kategórie
1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS
2 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky v zahraničných publikáciách
8 Umelecké kritiky v domácich publikáciách
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
10 Reprodukcie  umeleckých diel autora v domácej publikácii alebo médiu
Príloha č. 4 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.
Charakteristika vybraných pojmov
Abstrakt - krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej a odbornej činnosti v rozsahu minimálne 150 slov.
Autorský hárok (AH) – 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2 300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), video alebo audiovizuálny záznam zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút.
Autocitácia - citácia vlastnej práce alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom.
Citácia (bibliografická citácia) - uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Odkaz - údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na umožnenie lokalizácie.
Časopis - periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až polročných intervaloch, t. j. aspoň dvakrát ročne, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred vymedzený program i špecifické zameranie.
Dokument - informačný prameň tvorený nosičom informácií v podobe hmotného predmetu a množinou dát alebo informácií, ktoré sú na ňom (v ňom) fixované a formálne i obsahovo usporiadané.
Festival - pravidelná, súťažná, príp. nesúťažná prehliadka umeleckej tvorby a umeleckých výkonov, organizovaná podľa osobitných pravidiel a kritérií účasti na mieste a v priestoroch prispôsobených na tento účel.
Galéria - stála verejná inštitúcia s odbornou garanciou, s dramaturgiou a výstavným plánom, so špecializovaným priestorom na vystavovanie umeleckých diel. Jej súčasťou môže byť aj stála expozícia. Je zriadená a prevádzkovaná zo štátnych alebo súkromných prostriedkov.
Inštitucionalizovaná zbierka - ucelený súbor umeleckých diel, ktorý je výsledkom konceptu programu zbierkotvornej činnosti.
Karentovaný časopis - vedecký časopis registrovaný a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect.
Kartografické dielo -
1. mapa, mapový atlas, ap., t. j. všeobecne každé kartografické (mapové) vyjadrenie zemského povrchu, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, spolu s textovými a inými (napr. obrazovými) doplnkami,
2. v zmysle autorského zákona výsledok tvorivej práce majúci kartografický (mapový) charakter a je predmetom autorskej zmluvy (analogicky ako slovesné, dramatické, výtvarné, hudobné dielo...).
Mapa - grafické vyjadrenie objektov, javov alebo ich charakteristík nachádzajúce sa v priestore (na Zemi, v kozme a pod.), vyhotovené ako grafický model v mierke a vo vhodnom kartografickom zobrazení.
Mapová edícia - súbor (séria) máp vydávaných dlhšie obdobie v jednotnej úprave (formáte) a s jednotným tematickým obsahom (zámerom).
Mapový atlas - súbor máp spojených tematikou, účelom a ďalšími systémovými hľadiskami, spracovaný koncepčne a polygraficky ako jednotné kartografické dielo.
Médium - komunikačný nástroj/kanál, ktorého prostredníctvom je zverejnený umelecký výstup alebo ohlas (napr. televízia, rádio, internet a pod.).
Odborná knižná publikácia - odborné monotematické dielo v tlačenej alebo netlačenej forme zamerané na určitú časť problematiky, ktoré nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. Podáva známe informácie, kumuluje, syntetizuje, vysvetľuje, zovšeobecňuje známe poznatky z viacerých zdrojov. Neprezentuje primárne dáta z vedeckého výskumu.
Ohlas - citácia, recenzia, kritika na publikované a zverejnené dielo, reprodukcia umeleckého diela.
Performancia - predvedenie, verejná prezentácia alebo exhibícia, s väčšou alebo s menšou mierou improvizácie (forma akčného umenia, v ktorej sa spájajú prvky viacerých umeleckých druhov – divadla, hudby, poézie, projekcie a výtvarného umenia).
Podujatie - forma a miesto zverejnenia vedeckého, odborného alebo umeleckého výstupu; môže mať podobu jednorazovej alebo periodickej akcie.
Prehliadka - forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v priestoroch prispôsobených na tento účel. Patria sem samostatné i skupinové prehliadky. Charakter prehliadky môžu mať podujatia ako bienále, hudobné, divadelné, filmové festivaly a pod.
Premiéra - oficiálne zverejnenie nového naštudovania umeleckého diela.
Prezentácia - forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v priestoroch prispôsobených na tento účel. Patria sem samostatné i skupinové prezentácie. Často je prezentácia súčasťou širšieho podujatia.
Realizácia - forma zverejnenia, resp. uskutočnenia umeleckého výstupu vo verejnom prostredí vyhradenom na tento účel; patria sem samostatné i skupinové realizačné výstupy na základe odborného výberu, posúdenia.
Recenzia - správa, hodnotiaci článok alebo štúdia či úvaha o recenzovanom dokumente alebo o umeleckej tvorbe. Autor recenzie nevyužíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela myšlienky, ale hodnotí alebo upozorňuje na recenzovanú publikáciu alebo umelecké dielo a umelecký výkon.
Repríza - opakované zverejnenie umeleckého diela.
Skriptum - učebný text určený pre vysokú školu, ktorý má spravidla dočasne nahradiť chýbajúcu vysokoškolskú učebnicu. Skriptum musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov.
Súťaž - súťažná forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v priestoroch prispôsobených na tento účel. Patria sem samostatné i skupinové súťažné prezentácie na základe odborného výberu.
Štúdia - vedecký alebo umelecký článok teoretického charakteru a väčšieho rozsahu publikovaný spravidla v zborníku, časopise, prípadne ako súčasť inej publikácie.
Umelecká kritika - dielo zamerané na výklad a hodnotenie súčasného umenia, ktoré rozoberá, vykladá, hodnotí a usmerňuje.
Umelecká monografia - komplexne spracované monotematické umelecké dielo vydané v tlačenej alebo elektronickej podobe, spracúvajúce úzko vymedzenú umeleckú tému. Špecifickosť umeleckej monografie spočíva v sprostredkovaní „tematicky úzko špecializovanej“ umeleckej problematiky, často obohatenej o výber umeleckých reprodukcií, ktoré sú úzko prepojené s vymedzenou umeleckou témou.
Umelecká výstava - forma zverejnenia umeleckého výstupu, ktorá je realizovaná v galériách, múzeách a alternatívnych priestoroch pod odborným vedením kurátora. Patria sem samostatné i skupinové výstavy.
Umelecký výstup - súhrnné označenie pre zverejnený výsledok umeleckej činnosti autora alebo skupiny autorov.
Vedecká monografia - vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahŕňajúci všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú s hlavnou intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát.
Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi jednoznačne uvedenými v monografii.
Vedecká monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia.
Za vedeckú monografiu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové a formálne náležitosti vedeckej monografie. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou (pozri príslušné definície).
Výskumná správa - dokument súvisiaci s prípravou alebo s realizáciou a s hodnotením určitého vedeckého výskumu.
Vysokoškolská učebnica - sleduje didaktické ciele a je didaktickým nástrojom vysokoškolského vzdelávania, má vzdelávaciu intenciu. Vzťahuje sa na štandardnú prácu v rámci určitého študijného programu a jej obsah je uspôsobený sylabám, kurikulu a obsahu príslušného predmetu. Prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednému vedeckému problému, téme, k odboru alebo oblasti vysokoškolského odborného vzdelávania, základné pojmy i zložité a rozporuplné aspekty témy.
Informačná hodnota vysokoškolských učebníc je v sumarizácii podstatných, overených a spoľahlivých poznatkov, sprostredkovaní vývinových tendencií v danej oblasti a v uvedení študenta i do sporných, ešte nie celkom ujasnených tendencií, predkladaní nových smerov vo vývoji danej disciplíny.
Vysokoškolská učebnica musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie (verejne publikovaný dokument) a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vysokoškolská učebnica musí byť recenzovaná najmenej dvoma v nej jednoznačne uvedenými recenzentmi.
Zborník - publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samy o sebe. Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné.
Zdrojový dokument - dokument obsahujúci príspevky alebo samostatne identifikované zložky, ktoré sú predmetom analytického bibliografického popisu a sú fyzicky alebo bibliograficky prepojené.
1)
§ 7 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
3)
§ 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
4)
§ 13 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.