457/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

457
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,“.
2.
V § 1 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Oponentom sa pri vypracúvaní písomného posudku poskytuje informácia z centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác o overení miery originality habilitačnej práce.“.
3.
V § 1 ods. 14 a § 4 ods. 10 sa za slovo „tlači“ vkladá čiarka a slová „a na internetovej stránke vysokej školy“ sa nahrádzajú slovami „na webovom sídle vysokej školy a webovom sídle určenom ministerstvom školstva“.
4.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)
dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a názvom habilitačnej práce, do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,
b)
dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia habilitačného konania,
c)
meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce a členov habilitačnej komisie, pričom vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje, do desiatich pracovných dní od schválenia príslušnou vedeckou radou,
d)
návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami, do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi,
f)
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g)
dátum a dôvod skončenia habilitačného konania, do desiatich pracovných dní od skončenia habilitačného konania.“.
5.
V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. c) za slovo „docent“ sa na konci pripájajú tieto slová „alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.
7.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
㤠5a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)
dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a zoznamom podľa § 4 ods. 2 písm. f), do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,
b)
dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia vymenúvacieho konania,
c)
meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a členov inauguračnej komisie, do desiatich pracovných dní od ich schválenia príslušnou vedeckou radou, pričom vyznačí, ktorý z nich
1.
je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje,
2.
je zahraničným odborníkom,
3.
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore,
d)
návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi; ak ide o rozhodnutie vedeckej rady fakulty, do desiatich pracovných dní od predloženia jej rozhodnutia vedeckej rade vysokej školy,
f)
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g)
dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania, do desiatich pracovných dní od skončenia vymenúvacieho konania.
§ 5b
Údaje podľa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a zverejňuje vysoká škola na webovom sídle určenom ministerstvom školstva o každom konaní samostatne a v chronologickom poradí v akom nastali rozhodujúce skutočnosti.“.
8.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 6/2005 Z. z.
Vzor profesijného životopisu
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul  
Dátum a miesto narodenia  
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast  
Ďalšie vzdelávanie  
Priebeh zamestnaní  
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
 
Odborné alebo umelecké zameranie  
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  
Počet doktorandov: školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
 
Kontaktná adresa  
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.
Dušan Čaplovič v. r.