458/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 20. decembra 2012
o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Minimálne nároky študenta so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 zákona na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby sú uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Dušan Čaplovič v. r.
Príloha k vyhláške č. 458/2012 Z. z.
MINIMÁLNE NÁROKY ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. a) zákona
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Nevidiaci študent Podpora pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch vysokej školy Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Prístup k informáciám týkajúcim sa štúdia bezbariérovým1) spôsobom Podpora pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
  Bezbariérová práca v akademickom informačnom systéme Podpora pri zabezpečovaní študijných materiálov v prístupnej forme
  Prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým1)spôsobom
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Slabozraký študent Prístup k informačným zdrojom vysokej školy bezbariérovým1)spôsobom Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Bezbariérová práca v akademickom informačnom systéme Technická podpora pri práci v knižnici formou využitia technického vybavenia Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
  Prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým1)spôsobom
1) Bez cudzej pomoci, s využitím asistenčných technológií.
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Nepočujúci študent Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
 
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Nedoslýchavý študent Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
 
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Študent s telesným postihnutím dolných končatín Uskutočňovanie výučby v bezbariérových priestoroch Prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky
  Prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu je od miesta štúdia viac ako 20 km. Individuálny študijný plán
  Vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezbariérovom vstupe Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Študent s telesným postihnutím horných končatín Zhotovovanie kópií študijných textov Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. b) zákona
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Študent s chronickým ochorením Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. c) zákona
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Študent so zdravotným oslabením Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. d) zákona
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Študent s psychickým ochorením Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Individuálny študijný plán
  Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry
Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. e) zákona
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Individuálny študijný plán
  Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. f) zákona
  Priestorové nároky Materiálne nároky Nároky súvisiace
so štúdiom
Študent s poruchami učenia Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností
  Pomoc v knižnici pri práci s katalógmi