51/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. februára 2012
o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:
§ 1
(1)
Letný čas sa začína
a)
v roku 2012 v nedeľu 25. marca,
b)
v roku 2013 v nedeľu 31. marca,
c)
v roku 2014 v nedeľu 30. marca,
d)
v roku 2015 v nedeľu 29. marca,
e)
v roku 2016 v nedeľu 27. marca.
(2)
V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.
§ 2
(1)
Letný čas sa končí
a)
v roku 2012 v nedeľu 28. októbra,
b)
v roku 2013 v nedeľu 27. októbra,
c)
v roku 2014 v nedeľu 26. októbra,
d)
v roku 2015 v nedeľu 25. októbra,
e)
v roku 2016 v nedeľu 30. októbra.
(2)
V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 51/2012 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2).