52/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 31. januára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 159/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 5 až 12, ktoré znejú:
„(5)
Národné emisné stropy1) ustanovené v odsekoch 1 až 4 sa navrhujú na účely splnenia predbežných environmentálnych cieľov a zníženia eutrofizácie pôdy v oblastiach s usadeným hnojivovým dusíkom prevyšujúcim kritickú záťaž o 30 % v porovnaní s rokom 1990.
(6)
Predbežné environmentálne ciele sú:
a)
znížiť acidifikáciu najmenej o 50 % v porovnaní s rokom 1990 v každom štvorci siete v oblastiach, v ktorých sú prekročené kritické záťaže,
b)
znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre ľudské zdravie (AOT60 = 0) o dve tretiny v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie v žiadnom štvorci siete prekročiť absolútny limit 2,9 ppm.h.,
c)
znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre plodiny a poloprírodnú vegetáciu (AOT40 = 3 ppm.h) o jednu tretinu v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie prevýšiť absolútny limit 10 ppm.h vyjadrený ako prekročenie kritickej úrovne 3 ppm.h v ktoromkoľvek štvorci siete.
(7)
Oxidy dusíka sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.
(8)
Prchavé organické zlúčeniny sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty.
(9)
AOT 40 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 mg/m3 (= 40 ppb) a 80 mg/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.
(10)
AOT 60 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 mg/m3 (= 60 ppb) a 120 mg/m3 za celý rok.
(11)
Štvorec siete je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.
(12)
Prízemný ozón je ozón v najnižších častiach troposféry.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 4 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.
2.
V § 2 v druhej vete sa slová „na roky 2009 a 2010“ nahrádzajú slovami „v tonách na roky 2013 a 2014“.
3.
§ 2a znie:
㤠2a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2013 a 2014
Okres Emisné kvóty v t/rok
2013 2014
Bratislavský kraj    
Bratislava I 25 25
Bratislava II 10 300 10 200
Bratislava III 25 25
Bratislava IV 25 25
Bratislava V 25 25
Malacky 200 180
Pezinok 25 25
Senec 25 25
     
Trnavský kraj    
Trnava 250 200
Dunajská Streda 100 80
Galanta 230 220
Hlohovec 25 25
Piešťany 25 25
Senica 25 25
Skalica 25 25
     
Trenčiansky kraj    
Trenčín 300 280
Bánovce nad Bebravou 25 25
Ilava 50 45
Myjava 25 25
Nové Mesto nad Váhom 25 25
Partizánske 450 400
Považská Bystrica 400 380
Prievidza 34 900 34 900
Púchov 25 25
     
Nitriansky kraj    
Nitra 25 25
Komárno 25 25
Levice 25 25
Nové Zámky 1 200 1 100
Šaľa 25 25
Topoľčany 25 25
Zlaté Moravce 25 25
     
Žilinský kraj    
Žilina 1 050 1 000
Bytča 25 25
Čadca 25 25
Dolný Kubín 25 25
Kysucké Nové Mesto 25 25
Liptovský Mikuláš 25 25
Martin 1 200 1 100
Námestovo 25 25
Ružomberok 300 290
Turčianske Teplice 25 25
Tvrdošín 25 25
     
Banskobystrický kraj    
Banská Bystrica 25 25
Banská Štiavnica 25 25
Brezno 50 45
Detva 25 25
Krupina 25 25
Lučenec 50 40
Poltár 25 25
Revúca 1 000 950
Rimavská Sobota 30 30
Veľký Krtíš 25 25
Zvolen 1 800 1 700
Žarnovica 25 25
Žiar nad Hronom 550 530
     
Prešovský kraj    
Prešov 25 25
Bardejov 25 25
Humenné 500 450
Kežmarok 25 25
Levoča 25 25
Medzilaborce 25 25
Poprad 25 25
Sabinov 25 25
Snina 150 140
Stará Ľubovňa 25 25
Stropkov 25 25
Svidník 25 25
Vranov nad Topľou 1 900 1 850
     
Košický kraj    
Košice I 25 25
Košice II 10 000 9 800
Košice III 25 25
Košice IV 1 850 1 800
Košice-okolie 50 40
Gelnica 25 25
Michalovce 4 000 3 500
Rožňava 50 45
Sobrance 25 25
Spišská Nová Ves 25 25
Trebišov 25 25“.
5.
Nadpis prílohy č. 3 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
József Nagy v. r.