54/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a ministrom životného prostredia Poľskej republiky o spolupráci v oblasti geológie.
Dohoda nadobudla platnosť 3. januára 2012 v súlade s článkom 10 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.