55/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie z 9. februára 2012 č. O-28/2012 o úhrade čistých nákladov, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia a o zriadení a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby.
V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o úhrade čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálnej služby, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia podniku poskytujúceho univerzálnu službu a o zriadení a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.