57/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 3. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z. a zákona č. 390/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16a ods. 1 písm. d) sa slová „zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „špecifickými potrebami“.
2.
V § 16a odsek 7 znie:
„(7)
Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami možno použiť na finančné zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špecifické potreby.“.
3.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 47 odsek 9 znie:
„(9)
Návrh na udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo. Návrh na neudelenie štátneho súhlasu ministerstvo predkladá, ak dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme a tento návrh odôvodní. Vláda rozhodne o žiadosti do deviatich mesiacov od jej doručenia na ministerstvo. Pred predložením žiadosti vláde si k nej ministerstvo vyžiada stanovisko Akreditačnej komisie.“.
5.
V § 47 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Po udelení štátneho súhlasu žiadateľ zosúladí bez zbytočného odkladu svoj názov s názvom, pod ktorým má pôsobiť ako súkromná vysoká škola.“.
6.
V § 54 ods. 16 na konci druhej vety sa slová „ „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“)“ nahrádzajú slovami „ „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“; skratka „PhD.“ sa uvádza za menom)“.
7.
V § 57 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška (odsek 3), uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.“.
8.
V § 73 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
špecifickej potrebe (§ 100).“.
9.
V § 77 odsek 8 znie:
„(8)
Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok
a)
prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo
b)
uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.
10.
V § 80b ods. 3 sa za slová „pracovný čas“ vkladajú slová „alebo týždenný rozsah pracovnej činnosti, ak ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“.
11.
V § 80b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Údaje v registri zamestnancov v rozsahu meno a priezvisko, tituly a údaje o pracovnom pomere alebo dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa odseku 3 sa sprístupňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu.38b)“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
12.
V § 96 ods. 3 sa slová „so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „so špecifickými potrebami“.
13.
§ 100 vrátane nadpisu znie:
㤠100
Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami
(1)
Vysoká škola vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.
(2)
Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent
a)
so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b)
s chronickým ochorením,
c)
so zdravotným oslabením,
d)
s psychickým ochorením,
e)
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f)
s poruchami učenia.
(3)
Študent predkladá na účely vyhodnocovania jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb najmä
a)
lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo
b)
vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.49aa)
(4)
Študent podľa odseku 2, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na
a)
zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b)
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných jednotiek študijného programu pre študentov so zmyslovým postihnutím,
c)
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d)
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e)
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.
(5)
Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta podľa odseku 2 na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Špecifické potreby študenta podľa odseku 2, ktorému sú poskytované podporné služby, môžu byť prehodnocované, a to aj na žiadosť študenta.
(7)
Na vysokých školách pôsobia
a)
špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami,
b)
koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „koordinátor“). Koordinátorom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak je koordinátorom fyzická osoba, výkonom činnosti ho poveruje rektor; ak na vysokej škole pôsobí aj koordinátor pre fakultu, výkonom činnosti ho poveruje dekan. Ak je koordinátorom fyzická osoba, ide spravidla o vysokoškolského učiteľa. Ak je koordinátorom právnická osoba, zmluvu o výkone činnosti s ním uzatvára rektor. Právnická osoba môže zabezpečovať činnosť koordinátora aj pre viac vysokých škôl. Činnosť koordinátora je zabezpečovaná z prostriedkov fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím.
(8)
Špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami plnia úlohu metodických, znalostných a koordinačných centier a sú zriadené na
a)
Univerzite Komenského v Bratislave,
b)
Technickej univerzite v Košiciach.
(9)
Koordinátor najmä
a)
aktívne sa podieľa na identifikovaní uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými potrebami,
b)
vyhodnocuje špecifické potreby uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými potrebami, rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľa sa na ich zabezpečovaní,
c)
zabezpečuje spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami vysokej školy alebo fakulty a so zamestnancami vysokej školy, najmä im poskytuje informácie a poradenstvo v súvislosti so špecifickými potrebami študentov,
d)
vykonáva poradenstvo pre študentov podľa odseku 2 pri zabezpečovaní podporných služieb a tieto služby pre nich koordinuje,
e)
každoročne podáva návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, najmä na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia; koordinátor fakulty predkladá návrh koordinátorovi vysokej školy,
f)
každoročne predkladá vysokej škole správu o podmienkach využívania podporných služieb za vysokú školu; koordinátor fakulty spolupracuje s koordinátorom vysokej školy pri príprave správy.
(10)
Podrobnosti o pôsobnosti koordinátora ustanovuje vnútorný predpis vysokej školy.
(11)
Ministerstvo metodicky usmerňuje vysoké školy pri poskytovaní podpory podľa tohto paragrafu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa znie:
„49aa)
§ 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.
§ 19 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
14.
V § 102 ods. 2 písm. k) sa za slovo „udelenie“ vkladajú slová „alebo neudelenie“.
15.
Za § 113ad sa vkladá § 113ae, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113ae
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012
Právnické osoby, ktorým bol udelený štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola, zosúladia svoj názov s názvom, pod ktorým sú oprávnené pôsobiť ako súkromná vysoká škola, do 31. augusta 2012.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012 okrem čl. I bodov 1, 2, 7, 8, 12 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.