57/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 3. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z. a zákona č. 390/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 47 odsek 9 znie:
„(9)
Návrh na udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo. Návrh na neudelenie štátneho súhlasu ministerstvo predkladá, ak dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme a tento návrh odôvodní. Vláda rozhodne o žiadosti do deviatich mesiacov od jej doručenia na ministerstvo. Pred predložením žiadosti vláde si k nej ministerstvo vyžiada stanovisko Akreditačnej komisie.“.
5.
V § 47 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Po udelení štátneho súhlasu žiadateľ zosúladí bez zbytočného odkladu svoj názov s názvom, pod ktorým má pôsobiť ako súkromná vysoká škola.“.
6.
V § 54 ods. 16 na konci druhej vety sa slová „ „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“)“ nahrádzajú slovami „ „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“; skratka „PhD.“ sa uvádza za menom)“.
9.
V § 77 odsek 8 znie:
„(8)
Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok
a)
prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo
b)
uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.
10.
V § 80b ods. 3 sa za slová „pracovný čas“ vkladajú slová „alebo týždenný rozsah pracovnej činnosti, ak ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“.
11.
V § 80b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Údaje v registri zamestnancov v rozsahu meno a priezvisko, tituly a údaje o pracovnom pomere alebo dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa odseku 3 sa sprístupňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu.38b)“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
14.
V § 102 ods. 2 písm. k) sa za slovo „udelenie“ vkladajú slová „alebo neudelenie“.
15.
Za § 113ad sa vkladá § 113ae, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113ae
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012
Právnické osoby, ktorým bol udelený štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola, zosúladia svoj názov s názvom, pod ktorým sú oprávnené pôsobiť ako súkromná vysoká škola, do 31. augusta 2012.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012 okrem čl. I bodov 1, 2, 7, 8, 12 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.