58/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe čl. I sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
kúpeľné územie v mestskej časti Tatranské Zruby.“.
2.
V prílohe čl. I ods. 4 druhej vete sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
3.
V prílohe sa čl. I dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranské Zruby:
a)
západnú hranicu tvorí časť trate Tatranskej elektrickej železnice nad areálom kúpeľnej liečebne od koncového bodu južnej hranice až po asfaltové parkovisko pri bytovom dome Vostok, odkiaľ pokračuje severná hranica,
b)
severná hranica vedie od trate Tatranskej elektrickej železnice k asfaltovému parkovisku pri bytovom dome Vostok (parc. č. 504/2), pokračuje okolo plochy parkoviska k potoku a ďalej je tvorená potokom až po chodník nad objektom na pozemku parc. č. 504/12,
c)
východná hranica sa napája na severnú hranicu v priesečníku potoka a chodníka nad objektom na pozemku parc. č. 504/12, pokračuje po tomto chodníku až po cestu vedúcu z parkoviska pre hlavnú liečebnú budovu nad objektom na pozemku parc. č. 504/10 a pod pozemkom parc. č. 504/46 – zeleň pod hlavnou liečebnou budovou,
d)
južná hranica smeruje po hranici pozemkov parc. č. 504/49 a parc. č. 504/39 až po trať Tatranskej elektrickej železnice, odkiaľ sa začína západná hranica.“.
4.
V prílohe sa za obrázok č. 8 dopĺňa obrázok č. 9:
Obrázok 09
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Iveta Radičová v. r.