59/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. februára 2012,
ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru
Vláda Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2011 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve alebo zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (oznámenie č. 4/2009 Z. z.), je uvedený v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 59/2012 Z. z.
ZOZNAM NESAMOSPRÁVNYCH ÚZEMÍ, KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH VYSTUPUJÚ SAMOSTATNE A KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA ŠTÁT DOHOVORU
1.
Čínska republika (Taiwan).